Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání (dále jen Observatoř) působí jako analytická sekce NVF. Provádí výzkum, shromažďuje data a analyzuje tendence na trhu práce a ve vzdělávání v souvislosti s probíhajícími technologickými a sociálně-ekonomickými změnami. Dlouhodobě se věnuje předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce včetně rozvoje kvantitativních i kvalitativních metodik v této oblasti. Cílem je systematicky vytvářet a analyzovat informace o budoucím vývoji zaměstnanosti, nárocích na profese, kvalifikace a dovednosti, které mají sloužit k lepší orientaci a rozhodování jak institucí trhu práce, tak vzdělávací sféry, zaměstnavatelů i jednotlivců. V poslední době se tým Observatoře zaměřuje rovněž na aktuální otázky změn v trendech profesně kvalifikačních struktur a proměn charakteru práce ve vazbě na zrychlující se vývoj technologií, který s sebou přináší tzv. čtvrtá průmyslová revoluce a rozvoj umělé inteligence.

Observatořúzce spolupracuje s ministerstvy, Evropskou komisí, OECD, Mezinárodní organizací práce (ILO), významnými výzkumnými pracovišti, univerzitami a dalšími partnerskými institucemi v ČR i v zahraničí a účastní se výzkumných projektů v rámci evropských programů Horizon a Erasmus. Od roku 2004 spolupracuje na programu ReferNet, kde jsou pod vedením Evropského centra pro rozvoj odborného vzdělávání Cedefop shromažďovány informace a zpracovávány studie týkající se odborného vzdělávání a trhu práce v členských zemích EU pro potřeby Evropské komise. Je také začleněna do mezinárodní sítě SkillsNet a její pracovníci participují jako expertní konzultanti za ČR na aktivitách evropských prognóz kvalifikačních potřeb a jsou zapojeni do evropského projektu EU Skills Panorama, který zajišťuje přístup k informacím, metodikám a analýzám trhu práce a kvalifikačních potřeb.

Observatořposkytuje výsledky svých výzkumů a expertíz decizní sféře a přímo se rovněž účastní přípravy strategických dokumentů. V minulosti to byla např. Strategie celoživotního učení, analytická podpora Úřadu vlády při vyhodnocování a aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací v ČR, strategické materiály pro MPO a MPSV formulující základní směry iniciativ v oblasti tzv. Průmyslu 4.0. a Práce 4.0. V letech 2017–2020 byla Observatoř jedním z partnerů systémového projektu KOMPAS, jehož cílem bylo pod gescí Ministerstva práce a sociálních věcí vybudovat udržitelný systém monitoringu a predikcí trhu práce na národní i regionální úrovni. V současné době je od roku 2021 jedním z realizátorů významného projektu STRATIN+, který poskytuje analýzy a strategické informace pro MŠMT, MPO, ÚV-RVVI, další orgány veřejné zprávy a výzkumné organizace jako podporu při koncipování a realizaci rozvoje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Publikace, články, odborné semináře, prezentace a další výstupy Observatoře jsou využívány jako zdroj analýz, dat a dalších informací odbornými pracovišti, vysokoškolskými pedagogy a studenty, novináři i širokou veřejností. Tým Observatoře se věnuje rovněž předávání zkušeností a podpoře zahraničních partnerů při rozvoji analýz trhu práce a aktivit předvídání kvalifikačních potřeb v jejich zemích. Byly realizovány projekty odborné podpory pro Polsko, Litvu, Moldávii, Arménii a Uzbekistán, které byly financované Světovou bankou, UNDP a dalšími donátory.


 

Projekty

STRATEGICKÁ INTELIGENCE PRO VÝZKUM A INOVACE (STRATIN+)

Běžící projekt
 
Účelem projektu sdílených činností „Strategická inteligence pro výzkum a inovace“ je poskytovat analytické kapacity a na datech založené strategické informace (tj. služby strategické inteligence)
veřejné správě a výzkumným organizacím pro realizaci politiky výzkumu, vývoje a inovací.
 
Projekt započal v roce 2021 a potrvá nejméně do roku 2024.
 
 

Digital Individual Learning Accounts (DILA) in the Visegrad countries

Běžící projekt

Digitální individuální vzdělávací účty (DILA) v zemích Visegrádu. 

Projekt je zaměřen na podporu členských států při vytváření možného rámce pro individuální vzdělávací účty a ve svém důsledku přispívá ke zvýšení počtu dospělých studentů. Hlavním cílem projektu je modelovat a testovat datový model, který by umožnil využití technologií umělé inteligence pro personalizovaná doporučení ke vzdělávání a efektivní vynakládání prostředků prostřednictvím způsobu poskytování vzdělávání, jako jsou individuální účty učení (ILA).

ReferNet

Běžící projekt

Cílem této sítě je shromažďovat a zpracovávat informace a analýzy o odborném vzdělávání v členských zemích EU a zajišťovat jejich zpřístupnění odborné veřejnosti.  

V každé členské zemi EU bylo založeno národní konsorcium skládající se z institucí aktivních v oblasti odborného vzdělávání, které vede národní koordinátor.  V České republice se na pozici národního koordinátora se po dvou letech střídá Národní vzdělávací fond a Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). V letech 2015 a 2016 zastával roli národního koordinátora Národní ústav pro vzdělávání.

SkillsNet

Běžící projekt

Smyslem sítě SkillsNet je spojovat kvalifikované výzkumníky a další odborníky z oblasti zaměstnanosti, trhu práce a vzdělávání nad řešením otázek zaměřených na rychle se měnící požadavky na znalosti a dovednosti pro budoucí pracovní trh a na metody jejich zjišťování, aby na ně mohl včas reagovat vzdělávací systém při odborné přípravě žáků a dospělých. Síť založilo Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy (Cedefop) v r. 2003.

Vliv postupující automatizace a digitalizace na pracovní kompetence zaměstnanců

Ukončený projekt

Projekt byl zadaný Asociací samostatných odborů (ASO) s cílem zpracování souhrnné studie o vlivu automatizace a digitalizace na dovednosti zaměstnanců. 

Erasmus SUSMILE - Successful online learning for sustainable last mile logistics

Ukončený projekt


Projekt spolufinancovaný z evropského  programu ERASMUS+

Dvouletý projekt Erasmus SUSMILE (Succesful online learning for sustainable last mile logistics) má za cíl přispět k rozvoji možností digitálního vzdělávání v oblasti udržitelné logistiky.

 

Opening Doors: Networked PhD Education

Ukončený projekt

 

Projekt OPENING DOORS (financovaný z programu Horizon 2020) se zaměřuje na doktorské vzdělávání, konkrétně na příležitosti spolupracovat s dalšími začínajícími výzkumnými pracovníky z různých oborů a zemí na „reálných“ aplikovaných problémech. Díky intenzivní komunikaci se zaměstnavateli a absolventy doktorandského studia, kteří působí v sítích otevřené vědy a otevřených inovací v celé Evropě, a pedagogy a zaměstnavateli PhD působícími na akademické půdě, tým Opening Doors indentifikuje typy kompetencí, které jsou oceňovány v těcto prostředích. Na tomto základě byl v kooperaci se sítí zainteresovaných stran navržen otevřený online vzdělávací kurz v oblasti otevřené vědy a otevřených inovací s názvem  “Opening Your Research To Collaborative Futures”.

Průzkum o doktorském studiu na Vysokém učení technickém v Brně

Ukončený projekt

Analýza doktorského studia na Vysokém učení technickém se zaměřila na náročnost studia, ekonomické podmínky, motivace ke studiu a důvody jeho neúspěšného ukončování. V rámci zakázky bylo provedeno dotazníkové šetření mezi současnými a bývalými doktorandy univerzity, na jehož základě byly identifikovány hlavní problémy doktorského studia na jednoltivých fakultách univerzity. Součástí výstupů ze zakázky jsou doporučení na změny v organizaci doktorského studia za účelem zlepšení jeho podmínek a výsledků.

KOMPAS

Ukončený projekt

Tento rozsáhlý čtyřletý projekt, který byl zahájen v roce 2017, má za cíl vytvoření udržitelného systému predikcí a monitoringu trhu práce na národní i regionální úrovni, který bude reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. Projekt je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí a na straně partnerů jsou do něj kromě Národního vzdělávacího fondu zapojeni také Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Úřad práce ČR a krajské platformy, reprezentující jednotlivé kraje.

Real-time LMI - II

Ukončený projekt

(Real-time Labour Market information on Skill Requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis)

Čtyřletý projekt byl zahájen v roce 2017 a navazuje na předchozí pilotní projekt, v jehož rámci byl vyvinut a testován nástroj na sběr online informací o trhu práce a volných pracovních místech v pěti pilotních zemích Evropské unie.

Řízená migrace se zvláštním zaměřením na Ukrajinu jako nástroj pro snížení deficitu pracovní síly a zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu

Ukončený projekt

Hlavním cílem projektu je odhalení potenciálu ukrajinské pracovní síly snížit očekávaný nedostatek pracovních sil ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu. Dále budou identifikovány klíčové profese a dovednosti, které by měly být zaplněny zahraniční pracovní silou, navrženy formy a obsahové zaměření vzdělávacích programů a doprovodná podpůrná opatření pro urychlení adaptace a integrace zahraniční pracovní síly do příslušného segmentu českého trhu práce. Získané poznatky lze využít i pro návrhy změn současné praxe a legislativy fenoménu migrace. Vedle toho byly v projektu zjišťovány změny v požadavcích na pracovní sílu v průmyslu v souvislosti s digitalizací a automatizací.
 

Celouniverzitní výzkum o studentech doktorských studijních programů v oblasti socioekonomického zabezpečení

Ukončený projekt

V roce 2018 NVF uspěl ve výběrovém řízení Univerzity Karlovy (UK) na realizaci výzkumu jejích doktorandů v širokém záběru témat, spojených se studiem a pozdějším uplatněním. Projekt začal na podzim a jeho ukončení se předpokládá na podzim 2019.

Účelem projektu je podrobná analýza organizačních a finančních aspektů doktorského studia na fakultách UK, porovnání náročnosti studijních požadavků na jednotlivých oborech a programech a vyhodnocení výsledků studia a úspěšnosti absolventů.
 

SIC - Mapování vertikálních domén specializace RIS 3 strategie Středočeského kraje

Ukončený projekt

Národní vzdělávací fond ve spolupráci s Berman Group realizoval zakázku pro Středočeské inovační centrum „ Mapování vertikálních domén specializace RIS3 strategie Středočeského kraje“.

Klíčovou součástí řešení projektu byla realizace terénního šetření. Tým NVF uskutečnil téměř sto strukturovaných osobních rozhovorů s čelními představiteli firem z oborů strojírenství; výroby dopravních prostředků; elektroniky a elektrotechniky; chemického průmyslu, potravinářského průmyslu, biotechnologie a life sciences, které představují tzv. domény specializace Středočeského kraje. Vedle toho byly realizovány více než dvě desítky rozhovorů s představiteli výzkumných organizací lokalizovaných v regionu zabývajících se výzkumem v oblasti technických a přírodních věd.

SKILLS – CLOSE: Vztahy mezi dovednostmi, vzděláním a výsledky na trhu práce: longitudinální studie

Ukončený projekt

Dlouhodobý výzkumný projekt, jehož překladatelem je Národohospodářský ústav Akademie věd ČR, zaměřený na kvalitu vzdělávání a souvislosti mezi trhem práce a úrovní kompetencí v ČR a na analýzu vybraných aspektů rozvoje dovedností.

Úloha NVF spočívá zejména v analýzách kompetencí dospělých ve vztahu k uplatnění na trhu práce.

REPLAY-VET

Ukončený projekt

Strengthening Key Competencies of Low-Skilled People in VET to Cover Future Replacement Positions (REPLAY-VET)

Cílem projektu REPLAY-VET je poskytnout znevýhodněným a nízkokvalifikovaným lidem na trhu práce příležitosti k získání dovedností tak, aby pokryli nabídku pracovních míst v Evropě, která vzniká z nahrazovaní poptávky. Projekt je financován z programu Erasmus+.

Průmysl 4.0

Ukončený projekt
 
V roce 2015 se odborníci Národní Observatoře stali součástí mezidisciplinárního týmu, který pod vedením předního odborníka na kybernetiku prof. Maříka připravil expertní materiál shrnující hlavní tendence a priority, na které by se měla zaměřit Národní iniciativa Průmysl 4.0. Národní iniciativa byla vyhlášena ministrem průmyslu a obchodu na podzim 2015 a současně také vyšla stejnojmenná publikace obsahující výše zmíněnou expertní studii. 

Iniciativa Práce 4.0

Ukončený projekt

Tým NOZV dostal v rámci iniciativy Práce 4.0 na starost vytvoření podkladové analytické studie shrnující dosavadní vývoj a výzkum v oblasti dopadů 4. průmyslové revoluce na trh práce a společnost a to shrnutím stávajícího zahraničního i domácího poznání. Zadavatelem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

SIMOVET - Smart information models to adequately adapt vocational training to the labour market needs

Ukončený projekt

Tento dvouletý projekt, který je financován z programu Erasmus +, začal na podzim 2014, ale jeho hlavní fáze řešení budou probíhat v roce 2015, s dokončením v roce 2016. Jeho cílem je shromáždění kvalitativních a kvalitativních informací o kvalifikačních potřebách vybraných sektorů, které by měly být zpracovány do podoby vhodné pro využití ve vzdělávacím systému a v poradenství. 

VET-EDS

Ukončený projekt

Effective Forecasting as a mechanism for aligning VET and Economic Development Strategies (VET-EDS)

Na podzim 2014 byl zahájen dvouletý projekt, v němž je NOZV zapojena jako člen konsorcia vedeného univerzitou Exeter. Projekt je logickým pokračováním projektu ARLI, který byl se stejným konsorciem zakončen v roce 2014. Je zaměřen na zmapování příkladů dobré praxe v poskytování informací nezbytných pro přizpůsobování vzdělávání potřebám trhu práce ve vybraných zemích (ČR, Itálie, Nizozemí, SRN, Skotsko, Švédsko, Španělsko, VB). Projekt rovněž zahrnuje tvorbu a využívání informací o budoucím vývoji kvalifikačních potřeb. Výstupy zde.

REAL TIME LMI

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2015 – 2016
Cílem tohoto projektu bylo vyvinutí systému využívajícího otevřené informační zdroje o nabídce volných pracovních míst, který by mohl být využíván analytiky trhu práce a dalšími uživateli. 

Vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji a jeho relevance k regionálnímu trhu práce

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2015

Projekt byl zaměřen na analýzu a vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji a jeho relevance vzhledem k potřebám trhu práce v kraji.  Zadavatelem projektu byl Ústecký kraj. Tento projekt měl vzhledem ke svému rozsahu spíše pilotní charakter a jeho cílem bylo upozornit na základní trendy a problémy, které bude třeba podrobněji vyhodnotit a na jejich základě navrhnout nástroje a kroky, které by kraj mohl využít pro posílení pozice vysokého školství a vysokoškolsky vzdělaných odborníků v regionu.

Analýzy vybraných skupin technických profesí v Moravskoslezském kraji

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2015
Tým Národní observatoře zpracoval na základě zakázky pro Moravskoslezský pakt zaměstnanosti analýzy pro 12 vybraných technických profesních skupin, které budou tvořit datový podklad rozvíjející se regionální Observatoře trhu práce a konkurenceschop­nosti v Moravskoslezském kraji (OKTP-MSK)

Projekt PŘEKVAP

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2015

Národní observatoř byla oslovena ke spolupráci Fondem dalšího vzdělávání, který koordinoval práce na projektu Překvap realizovaném pro MPSV. Projekt se zabýval předvídáním vývoje na trhu práce a kvalifikačních potřeb, zkvalitňováním výstupů předvídání a možnostmi jejich využití v praxi. 

Projekt Railways

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2015

Národní observatoř se v roce 2015 zapojila do řešení mezinárodního projektu Promoting employment and quality of work in the European  Rail Sector. Zadavatelem projektu byla nadnárodní evropská asociace The Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER).

INKA

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2014 – 2015
Cílem projektu INKA bylo mapování inovačního prostředí v České republice v letech od 2014 až do minimálně 2020. Výsledkem mapování inovačního prostředí v kontextu jeho postupného vývoje bylo doporučení (či přímo stanovení ukazatelů) jak zohlednit (nastavit) charakter podpor a jiných podpůrných opatření v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Současně byl zjišťován inovační potenciál a absorpční kapacita subjektů VaVaI v příštích letech. 

Projekt Labour Market and Education Observatory of Małopolska

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1.5.2014 – 31.3.2015

Mezinárodní jednoletý projekt na podporu aktivit Observatoře Malopolska v oblasti monitoringu poptávky po pracovních silách na trhu práce. Šlo o projekt expertýz a předávání zkušeností NOZV, v jehož rámci NOZV vyhodnotila dostupnost a zdroje data o trhu práce v Malopolském regionu, následně navrhla vhodné klastrování profesních dat, metodiku monitorování volných pracovních míst, která zahrnovala vyhodnocení datových zdrojů o volných pracovních místech, metodiku jejich sloučení a návrh systému ukazatelů na různých úrovních členění.

Zpracování prognózy vývoje a struktury zaměstnanosti a odvětví do roku 2033

Ukončený projekt
Realizace projektu: 29.5.2014 – 31.1.2015
Zakázka byla součástí realizace projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – I. etapa“. Předmětem plnění zakázky bylo zpracování prognóz vývoje a struktury zaměstnanosti do roku 2033 pro 8 odvětví ekonomiky, zadavatelem byla Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Uplatnitelnost absolventů VŠCHT

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2014
Rektorát VŠCHT zadal Národní observatoři zpracování komplexní studie, která mapovala zaměstnanost a uplatnitelnost absolventů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) na trhu práce. 
 

VISEGRAD INNOVATE!

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2014
Mezinárodní spolupráce mezi Polskem, Slovenskem, Maďarskem a Českou republikou. Cílem projektu je vytvoření nezávislého rámce pro inovativní výzkum v zemích V4, který bude také kritickou analýzou jejich inovačních politik. Výzkum je založen na interdisciplinárním přístupu, jeho vědecký charakter poskytne nový pohled na měření inovací a na nástroje veřejných politik zemí V4. Užší i širší spolupráce mezi odborníky z různých prostředí pomůže přehodnotit inovační politiky v zemích V4. 

Regioplan - studie dostupnosti pracovních sil v segmentu obchodu

Ukončený projekt
Realizace: 2014

Národní observatoř zpracovala výzkumnou studii o vývoji na trhu práce v ČR, kterou zadal mezinárodní obchodní řetězec mající zájem o investiční vstup do ČR. Studie byla financována marketingovou agenturou Regioplan.

Labour force monitoring and forecasting – Lithuania

Ukončený projekt
Realizace projektu: 30.10.2013 – 23.9.2014

Dvouletý projekt , v rámci něhož Národní observatoř předávala své zkušenosti v oblasti monitoringu a předvídání vývoje na trhu práce. NOZV pomáhala litevským odborníkům s přípravou dat nezbytných pro modelování a transformovala model využívaný v ČR na podmínky Litevského trhu práce. Byl navržen rovněž způsob prezentace monitorovacích dat a výsledků projekcí prostřednictvím webové stránky.

Šetření a analýzy pro Masarykovu univerzitu v Brně

Ukončený projekt
Realizace projektu: 15.2.2014–30.8.2014
NOZV zpracovala pro MU analýzu zaměřenou na uplatnitelnost absolventů Fakulty sportovních studií na trhu práce. Vycházela při tom jednak z vývojových trendů trhu práce v odvětvích a profesích, které jsou relevantní pro zaměstnání absolventů studijních oborů fakulty, dále analyzovala odpovídající volná pracovní místa nabízená zaměstnavateli a provedla dvě rozsáhlá online šetření. 

Foresights and forward looking scenarios approaches for anticipation of skill needs (ILO)

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1.1.2013 – 31.7.2014

Tuto zakázku zpracovává NOZV – NVF pro ILO (International Labour Office), jejím cílem je zmapovat a porovnat přístupy k foresightingu a scénářům budoucího vývoje kvalifikačních potřeb v různých zemích včetně zhodnocení používaných metod a role, které tyto přístupy zaujímají v širším kontextu systému předvídání kvalifikačních potřeb daných zemí.

AVISO

Ukončený projekt
Realizace projektu: 18.3.2014–11.7.2014
Projekt byl součástí programu EdTRANS – Transition from School to Work AT-CZ, který je podporován z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR) v programu „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007–2013“.  V rámci tohoto projektu si odborné školy z ČR a Rakouska vyměňovaly informace a zkušenosti.
 
Projekt AVISO představoval výzkumnou část programu, která měla doplnit nezbytné analýzy a šetření umožňující širší vhled do kontextu regionálního trhu práce. Hlavním realizátorem výzkumu byla rakouská „Paul Lazarsfeld Gesellschaft für Sozialforschung“. Garantem v ČR byla Národní observatoř. 

Projekt ARLI - EU Skills Panorama

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1.4.2013–31.3.2014

Projekt ARLI, na němž se Národní vzdělávací fond podílel, si kladl za cíl rozpracovat EU Panorama na regionální úroveň a poskytnout tak relevantní a aktuální informace o nabídce a poptávce po profesích a kvalifikacích pro různé uživatele na regionálních trzích práce. NVF byl členem mezinárodního řešitelského konsorcia, které vedl University of Exeter.

Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Národní politiky VaVaI

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1.11.2010 – 31.12.2013

NVF – Národní observatoř poskytuje analýzy, informační podporu a expertýzy Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace při sledování implementace a návrhu nových opatření Národní politiky vědy, výzkumu a inovací.   Projekt je realizován ve spolupráci s  Technologickým centrem AV ČR.  

Národní observatoř zajišťuje aktivity týkající se lidských zdrojů ve vědě, výzkumu a inovacích, zejména jde o sledování trendů v ČR, analýzy potenciálu mladých odborníků pro uplatnění ve výzkumu, vývoji a inovacích,  vyhodnocení příkladů dobré praxe ze zahraničí, monitorování existujícího prostředí pro realizaci příslušných opatření Národní politiky VaVaI v ČR a formulaci doporučení pro jeho zlepšení v následujícím období do roku 2015. 

PIAAC – příprava a realizace mezinárodního výzkumu

Ukončený projekt
Realizace projektu: 22.9.2009 – 31.12.2013

Tříletý výzkumný projekt PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) byl zaměřen na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu u dospělých ve věku 16–65 let a mapoval rovněž využití těchto dovedností v každodenním osobním i pracovním životě.

KONCEPT (část Slaďování vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce)

Ukončený projekt
Realizace projektu: 26. 4. 2010 – 31. 3. 2012

Tato komponenta systémového projektu Koncept byla zaměřena na  zpracování informačních produktů o nárocích trhu práce na profese a kvalifikace.

KONCEPT (část Monitoring dalšího vzdělávání)

Ukončený projekt
Realizace projektu: 26. 4. 2010 – 31. 3. 2012

Cílem této komponenty systémového projektu Koncept bylo vytvoření návrhu souboru indikátorů pro monitoring dalšího vzdělávání. Ten komplexním způsobem sleduje a vyhodnocuje stav a vývoj jednotlivých oblastí dalšího vzdělávání.

Developing and piloting an employer survey on skill needs in Europe

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2010 – 1Q 2012

Cílem projektu je vývoj, příprava a pilotáž šetření u zaměstnavatelů v celé EU, které je zaměřeno na budoucí potřebu kvalifikované prá­ce.

Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

Od roku 2005 byla Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo  založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní  observatoř  prováděla  výzkum  kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschop­nosti.

Transferable skills across economic sectors – Role and importance foremployment at European level

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2010–2011

Mezinárodní projekt zkoumal přenositelné kompetence v členských zemích EU, ekonomických sektorech i skupinách profesí a vycházel ze zpracovaných sektorových studií na evropské úrovni a z aktivity New Skills for New Jobs. 

Sledování krátkodobých trendů poptávky po pracovní síle

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 2. – 31. 12. 2010

Cílem tohoto výzkumného projektu bylo zjištění komplexních informací o rozsahu a změnách  pracovních příležitostí a vyhodnocení krátkodobých trendů jejich vývoje.

Institut trhu práce – podpůrný systém služeb zaměstnanosti

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 9. 2006 – 1. 12. 2008

Hlavním cílem projektu, realizovaného v rámci opatření 1.2 „Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti OP RLZ“ a spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, bylo zkvalitnění, rozšíření a prohloubení služeb zaměstnanosti a zvýšení jejich dostupnosti všem cílovým skupinám, jimž jsou poskytovány.

TrainSME

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2004–2007

Projekt TrainSME (I-nnovative Vocational Training Approaches in Small and Micro Enterprises) byl zaměřen na zkvalitnění odborného vzdělávání v malých a mikro podnicích. Cílem bylo vytvoření a ověření jednoduchých nástrojů pro identifikaci vzdělávacích potřeb v těchto podnicích a zvýšení celkové informovanosti o možnostech odborného vzdělávání.

FORJOBS – Forecasting Jobs and Skills

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2008 – 2011

Mezinárodní projekt v rámci komunitárního programu PROGRESS. Projekt byl zaměřen na vyhodnocení možností aplikace metodiky, nástrojů a zkušeností, které jsou užívány v Itálii, do praxe partnerských zemí (Česká republika, Bulharsko a španělský region Castilla la Mancha). Základem předávané metodiky byl ekonometrický model predikující zaměstnanost v odvětvovém a profesním člennění na následujích pět let. Na základě dostupných statistických dat byl model vyzkoušen také v České republice. 

Průzkum požadavků zaměstnavatelů na absolventy technických a přírodovědných o­borů

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2009

Cílem studie bylo zjistit, jaký je požadovaný profil potencionálního zaměstnance – absolventa technických a přírodovědných fakult vysokých škol, zmapovat perspektivy absolventů přírodovědných a technických oborů, zjistit názory zaměstnavatelů na systémovou podporu technických a přírodovědných o­borů.

Společnost vědění – nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na vzdělávání

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2004 – 2009

V rámci projektu byl zkoumán vztah vzdělávacích a inovačních aktivit na národní, odvětvové a podnikové úrovni. Vyhodnocovalo se, zda a jakými mechanismy přispívá systém dalšího vzdělávání k přípravě lidských zdrojů pro kvalifikačně náročné činnosti a pro pracovní činnosti využívající moderní technologie. 

Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2004 – 2009

Projekt zkoumal zdroje nerovností v přístupu ke vzdělání v ČR a byl zaměřen na vysvětlení principů a mechanismů jejich reprodukce. Národní observatoř se v rámci projektu zabývala otázkami dalšího vzdělávání, faktory a barierami účasti v něm z hlediska možností kompenzace vzdělanostních nerovností vznikajících v průběhu formálního vzdělávání.  

Analýza budoucích potřeb kvalifikované práce v sektoru energetika

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2008

Národní observatoř zpracovala studie zaměřenou na nabídku a poptávku po pracovních silách v energetice a souvisejících odvětvích, na očekávané změny v nárocích na kvalitu a počet pracovníků v jednotlivých skupinách profesí.

Overseas Information Monitor Reports

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2007–2008

V rámci projektu se postupně zpracovalo pět tématických analyticko-popisných zpráv informujících o systému odborného vzdělávání, trhu práce a související legislativě v ČR. Zadavatelem projektu byla japonská OVTA (Overseas Vocational Training Association).

YOUTH (Young in Occupations and Unemployment: Thinking of their better integration in the labour market)

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2007–2008

Projekt si kladl za cíl vytvořit komplexní přehled současné evropské praxe při integraci mladých lidí na trh práce a vybrat ty praktiky, které mají potenciál zlepšit aktuální i budoucí stav. Zadavatelem projektu byla Evropská komise a koordinátorem projektu byl italský institut ISFOL a partnery byly vedle NVF ještě italský CESOS a maďarská Szent István University Gödöllö.

Podpora zaměstnávání starších osob

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2005–2007

Cílem projektu bylo zmapování situace a problémů zaměstnávání osob ve věku nad 50 let a zejména příprava zásobníku vhodných námětů pro zvýšení zaměstnanosti této populace. V rámci projektu bylo provedeno několik sociologických šetření, ankety mezi experty úřadů práce, statistické analýzy, byla zmapována legislativa a existující opatření v rámci různých politik v ČR a v zemích EU.

Strategie celoživotního učení

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2006–2007

Cílem projektu bylo vytvořit strategický materiál opírající se o evropské a národní strategické dokumenty, identifikující silná a slabá místa v jednotlivých sektorech celoživotního vzdělávání a vytyčující hlavní strategické směry a opatření pro další rozvoj. 

Mid-term skills supply and demand forecast

Ukončený projekt

Národní observatoř je součástí mezinárodního projektového týmu zabývajícího se střednědobými projekcemi a analýzami kvalifikačních potřeb trhu práce, jehož leaderem je Warwick Instituce for Employment Research (IER). Projekt je realizován pro evropskou agenturu Cedefop v letech 2013–2016. Úlohou Národní observatoře je zpracovávat na základě výstupů střednědobých prognóz další analýzy, metodiky a produkty v rámci dvou samostatných dílčích částí projektu.