Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Národní politiky VaVaI

Od 1. listopadu 2010 do 31. prosince 2013

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

NVF – Národní observatoř poskytuje analýzy, informační podporu a expertýzy Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace při sledování implementace a návrhu nových opatření Národní politiky vědy, výzkumu a inovací.   Projekt je realizován ve spolupráci s  Technologickým centrem AV ČR.  

2011

V roce 2011 Observatoř zpracovala jako východisko pro hodnocení NP VaVaI přehledovou studii s názvem „Analýza lidských zdrojů pro VaV – Syntéza“, v níž byla kromě vývoje a struktury zaměstnanosti ve vědě a výzkumu zkoumána i situace v přípravě potenciálních odborníků pro práci ve výzkumu, mzdová atraktivita práce ve VaV a nabídka a poptávka po zaměstnání ve VaV. 

Kromě tohoto celkového přehledu byla rovněž analyzována specifická témata odpovídající jednotlivým opatřením politiky VaVaI na léta 2009–2015. Bylo vyhodnoceno opatření A 6–3, které se týká podpory zaměstnávání absolventů VŠ ve znalostně náročných oborech v podnikové sféře, zejména malých a středních podnicích.  

Dále byla zpracována studie o mezisektorové mobilitě výzkumných pracovníků. V roce 2011 také Observatoř realizovala rozsáhlé dotazníkové šetření na vysokých školách mezi studenty doktorských programů. Na tomto základě a s využitím dalších informací byla zpracována studie analyzující motivaci absolventů škol k výzkumné práci včetně finančních a nefinančních aspektů. 

2012
 V roce 2012 Observatoř zpracovala jako východisko pro hodnocení NP VaVaI tyto studie:
 
Motivace absolventů škol k výzkumné práci“- studie se zabývá možnostmi studentů se v průběhu magisterského studia seznámit s charakterem výzkumné práce a různými aspekty vědecko-výzkumného prostředí, zkoumá, zda mzdové ohodnocení vědecko-výzkumných pracovníků sehrává roli motivačního či demotivujícího činitele pro uplatnění ve VaV.
 
Podpora postdoktorských míst“ – studije se zaměřuje na vyhodnocení současného stavu a praxe při vyhlašování a obsazování postdoktorandských míst v ČR a také ve vybraných členských státech EU, USA a Kanadě. 
 
Mobilita výzkumných pracovníků“ – se zabývá vyhodnocením podmínek a problémů v ČR, včetně analýzy opatření příslušných operačních programů a programů ministerstev zaměřených na podporu mobility VaV pracovníků, jsou zde ukázány také zahraniční příklady dobré praxe. 
 
Vyhodnocení opatření A 6–3 NP VaVaI na roky 2009 – 2015“ –  se týká podpory zaměstnávání absolventů VŠ ve znalostně náročných oborech v podnikové sféře, zejména v malých a středních podnicích. 
 
Závěrem roku byla dokončena studie „Podpora výzkumných týmů: Návrat českých a příliv zahraničních výzkumníků“, která je zaměřena na vyhodnocení programové podpory návratu výzkumníků ze zahraničí a přitažení kvalitních zahraničních výzkumníků do českých výzkumných institucí.
 
2013
 V tomto roce byly zpracovány následující studie:
 
Podmínky pro větší zapojení žen do výzkumu“ – cílem studie bylo navrhnout opatření, která by zlepšila podmínky pro větší zapojení žen do výzkumu, jež je zatím nižší, než by odpovídalo podílu žen úspěšně ukončujících studijní programy zaměřené na přípravu pro samostatnou výzkumnou kariéru. Studie obsahuje stručné vyhodnocení postavení ČR v rámci EU z hlediska podílu žen ve výzkumu podle sektorů, vědních oblastí a věku. Pozornost je věnována také podílu žen na přidělených grantech GAČR v roce 2012. Dále zde jsou identifikovány a kategorizovány rozhodující faktory, které ovlivňují zapojení žen do výzkumu a zpřehledněna opatření nejčastěji používaná ve vybraných zemích. Závěrem jsou navržena opatření, která by mohla být realizována v ČR. 
 
„Podpora rozvoje výzkumníků ve strukturách infrastruktury VaVaI“ – kvalita výzkumných pracovníků je především výsledkem samotného úsilí jednotlivců, nicméně toto individuální úsilí přináší větší efekty, pokud je realizováno v prostředí, které je pro profesní růst příznivé. Jaké by měly být základní charakteristiky tohoto prostředí, prostřednictvím jakých opatření by měla a mohla být kvalita lidských zdrojů ve vědě a výzkumu zvyšována jsou otázky, na které studie hledá odpovědi. Úvodem studie zpřehledňuje strategické dokumenty přijaté na úrovni Evropské unie i na národní úrovni, které se problematikou kvality pracovního prostředí výzkumníků a podporou jejich profesního rozvoje zabývají.
Dále jsou vyhodnoceny podmínky pro rozvoj profesní kariéry výzkumníků v ČR a tam, kde je to možné, je situace v ČR poměřována se situací v rámci EU. Je proveden rozbor interních politik rozvoje lidských zdrojů v nových výzkumných centrech vybudovaných s podporou OP VaVpI. Jako zdroj inspirace je uveden přehled vybraných příkladů programů nebo opatření na podporu profesní kariéry výzkumníků, která jsou realizovaná v zahraničí a která nejsou nebo pouze ve velmi omezené nebo zúžené formě využívaná v ČR. 
 
„Realizace cíle 6 Národní politiky VaVaI na léta 2009–2015“ - cílem studie je vyhodnocení realizace stanovených opatření a na jejich základě souhrnné vyhodnocení plnění cíle č. 6 Národní politiky VaVaI, kterým je „zajistit kvalitní lidské zdroje pro VaVaI“. Základním východiskem jsou studie, které byly zpracované Observatoří v letech 2011–2013. Každá část studie obsahuje analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení příslušné tematické oblasti. Součástí je i celkové shrnutí a tabulková příloha.