Projekty

KOMPAS

Běžící projekt

Tento rozsáhlý čtyřletý projekt, který byl zahájen v roce 2017, má za cíl vytvoření udržitelného systému predikcí a monitoringu trhu práce na národní i regionální úrovni, který bude reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. Projekt je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí a na straně partnerů jsou do něj kromě Národního vzdělávacího fondu zapojeni také Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Úřad práce ČR a krajské platformy, reprezentující jednotlivé kraje.

Real-time LMI - II

Běžící projekt

(Real-time Labour Market information on Skill Requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis)

Čtyřletý projekt byl zahájen v roce 2017 a navazuje na předchozí pilotní projekt, v jehož rámci byl vyvinut a testován nástroj na sběr online informací o trhu práce a volných pracovních místech v pěti pilotních zemích Evropské unie.

Celouniverzitní výzkum o studentech doktorských studijních programů v oblasti socioekonomického zabezpečení

Běžící projekt

V roce 2018 NVF uspěl ve výběrovém řízení Univerzity Karlovy (UK) na realizaci výzkumu jejích doktorandů v širokém záběru témat, spojených se studiem a pozdějším uplatněním. Projekt začal na podzim a jeho ukončení se předpokládá na podzim 2019.

Účelem projektu je podrobná analýza organizačních a finančních aspektů doktorského studia na fakultách UK, porovnání náročnosti studijních požadavků na jednotlivých oborech a programech a vyhodnocení výsledků studia a úspěšnosti absolventů.
 

REPLAY-VET

Běžící projekt

Strengthening Key Competencies of Low-Skilled People in VET to Cover Future Replacement Positions (REPLAY-VET)

Cílem projektu REPLAY-VET je poskytnout znevýhodněným a nízkokvalifikovaným lidem na trhu práce příležitosti k získání dovedností tak, aby pokryli nabídku pracovních míst v Evropě, která vzniká z nahrazovaní poptávky. Projekt je financován z programu Erasmus+.

Projekt “Profesionální dobrovolnictví v práci s ohroženými dětmi a rodinami v ČR”

Běžící projekt
V roce 2014 získal CEKAS, jedna ze sekcí Národního vzdělávacího fondu, v partnerství s Občanským sdružením HoSt Home-Start Česká republika (dále jen „HoSt“), projekt zaměřený na
profesionalizaci dobrovolnické práce s ohroženými dětmi a rodinami. Projekt uspěl ve velké
konkurenci u dánské nadace the Velux Foundations, která ho plně financuje. 
Více o projektu zde.

Streetwork pro děti a mládež

Běžící projekt

1. dubna 2013 zahájil CEKAS realizaci čtyřletého projektu ”Streetwork pro děti a mládež” financovaného dánskými nadacemi THE VELUX FOUNDATIONS.  Cílem je podpořit sociální práci s ohroženými dětmi a mládeží se zaměřením na trénink v pracovních dovednostech a na mobilní terénní práci ve vyloučených lokalitách. Ukončení projektu se předpokládá v březnu 2017. 

Iniciativa Práce 4.0

Běžící projekt

Tým NOZV dostal v rámci iniciativy na starost vytvoření podkladové analytické studie shrnující dosavadní vývoj a výzkum v oblasti dopadů 4. průmyslové revoluce na trh práce a společnost a to shrnutím stávajícího zahraničního i domácího poznání. Zadavatelem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Certifikační agentura Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Běžící projekt

Certifikace odborné způsobilosti služeb je posouzení a formální uznání, že daná služba odpovídá stanoveným kritériím kvality, odbornosti a komplexnosti. Jedná se o posouzení služby podle standardů odborné způsobilosti, jehož výsledkem je udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění. Certifikace je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí dotace na služby protidrogové politiky ze státního rozpočtu.

Akreditované vzdělávací programy

Běžící projekt

NVF o. p. s. je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí. V letech 2007 – 2011 pod číslem 2007/118-I. Od 8. 6. 2011 pod číslem 2011/0498-I.

Služby pro poskytovatele sociálních služeb

Běžící projekt

NVF – CEKAS nabízí poskytovatelům sociálních služeb podporu při zavádění standardů kvality sociálních služeb i v dalších oblastech jejich rozvoje.

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další