Projekty

STRATEGICKÁ INTELIGENCE PRO VÝZKUM A INOVACE (STRATIN+)

Běžící projekt
 
Účelem projektu sdílených činností „Strategická inteligence pro výzkum a inovace“ je poskytovat
analytické kapacity a na datech založené strategické informace (tj. služby strategické inteligence)
veřejné správě a výzkumným organizacím pro realizaci politiky výzkumu, vývoje a inovací.
 
Projekt započal v roce 2021 a potrvá nejméně do roku 2024.

Erasmus SUSMILE - Successful online learning for sustainable last mile logistics

Běžící projekt


Projekt spolufinancovaný z evropského  programu ERASMUS+

Dvouletý projekt Erasmus SUSMILE (Succesful online learning for sustainable last mile logistics) má za cíl přispět k rozvoji možností digitálního vzdělávání v oblasti udržitelné logistiky.

 

Opening Doors: Networked PhD Education

Běžící projekt

 

Projekt OPENING DOORS (financovaný z programu Horizon 2020) se zaměřuje na doktorské vzdělávání, konkrétně na příležitosti spolupracovat s dalšími začínajícími výzkumnými pracovníky z různých oborů a zemí na „reálných“ aplikovaných problémech. Díky intenzivní komunikaci se zaměstnavateli a absolventy doktorandského studia, kteří působí v sítích otevřené vědy a otevřených inovací v celé Evropě, a pedagogy a zaměstnavateli PhD působícími na akademické půdě, tým Opening Doors indentifikuje typy kompetencí, které jsou oceňovány v těcto prostředích. Na tomto základě byl v kooperaci se sítí zainteresovaných stran navržen otevřený online vzdělávací kurz v oblasti otevřené vědy a otevřených inovací s názvem  “Opening Your Research To Collaborative Futures”.

ReferNet

Běžící projekt

Cílem této sítě je shromažďovat a zpracovávat informace a analýzy o odborném vzdělávání v členských zemích EU a zajišťovat jejich zpřístupnění odborné veřejnosti.  

V každé členské zemi EU bylo založeno národní konsorcium skládající se z institucí aktivních v oblasti odborného vzdělávání, které vede národní koordinátor.  V České republice se na pozici národního koordinátora se po dvou letech střídá Národní vzdělávací fond a Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). V letech 2015 a 2016 zastával roli národního koordinátora Národní ústav pro vzdělávání.

SkillsNet

Běžící projekt

Smyslem sítě SkillsNet je spojovat kvalifikované výzkumníky a další odborníky z oblasti zaměstnanosti, trhu práce a vzdělávání nad řešením otázek zaměřených na rychle se měnící požadavky na znalosti a dovednosti pro budoucí pracovní trh a na metody jejich zjišťování, aby na ně mohl včas reagovat vzdělávací systém při odborné přípravě žáků a dospělých. Síť založilo Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy (Cedefop) v r. 2003.

C-Game: Hra s náplní kariérového poradenství ve městě plném povolání

Ukončený projekt
Projekt spolufinancovaný z evropského programu ERASMUS+

Dvouletý mezinárodní projekt programu ERASMUS+ s cíle vytvoření hry pro žáky posledních ročníků základních škol, která jim pomůže s profesní orientací a výběrem navazujícího studia.

CAREERS AROUND ME: Inteligentní technologie pro zlepšení dovedností v oblasti řízení kariéry

Ukončený projekt

 

Projekt spolufinancovaný z evropského programu ERASMUS+

Dvouletý mezinárodní projekt ERASMUS+ s cílem vytvořit společný rámec dovedností řízení vlastní kariérové dráhy (CMS), katalogu CMS a webové platformy soustřeďující informace, vzdělávácí moduly, interaktivní a offline nástroje na podporu rozvoje CSM.

Průzkum o doktorském studiu na Vysokém učení technickém v Brně

Ukončený projekt

Analýza doktorského studia na Vysokém učení technickém se zaměřila na náročnost studia, ekonomické podmínky, motivace ke studiu a důvody jeho neúspěšného ukončování. V rámci zakázky bylo provedeno dotazníkové šetření mezi současnými a bývalými doktorandy univerzity, na jehož základě byly identifikovány hlavní problémy doktorského studia na jednoltivých fakultách univerzity. Součástí výstupů ze zakázky jsou doporučení na změny v organizaci doktorského studia za účelem zlepšení jeho podmínek a výsledků.

KOMPAS

Ukončený projekt

Tento rozsáhlý čtyřletý projekt, který byl zahájen v roce 2017, má za cíl vytvoření udržitelného systému predikcí a monitoringu trhu práce na národní i regionální úrovni, který bude reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. Projekt je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí a na straně partnerů jsou do něj kromě Národního vzdělávacího fondu zapojeni také Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Úřad práce ČR a krajské platformy, reprezentující jednotlivé kraje.

Real-time LMI - II

Ukončený projekt

(Real-time Labour Market information on Skill Requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis)

Čtyřletý projekt byl zahájen v roce 2017 a navazuje na předchozí pilotní projekt, v jehož rámci byl vyvinut a testován nástroj na sběr online informací o trhu práce a volných pracovních místech v pěti pilotních zemích Evropské unie.

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další