Projekty

CAREERS AROUND ME: Inteligentní technologie pro zlepšení dovedností v oblasti řízení kariéry

Běžící projekt

 

Projekt spolufinancovaný z evropského programu ERASMUS+

Dvouletý mezinárodní projekt ERASMUS+ s cílem vytvořit společný rámec dovedností řízení vlastní kariérové dráhy (CMS), katalogu CMS a webové platformy soustřeďující informace, vzdělávácí moduly, interaktivní a offline nástroje na podporu rozvoje CSM.

C-Game: Hra s náplní kariérového poradenství ve městě plném povolání

Běžící projekt
Projekt spolufinancovaný z evropského programu ERASMUS+

Dvouletý mezinárodní projekt programu ERASMUS+ s cíle vytvoření hry pro žáky posledních ročníků základních škol, která jim pomůže s profesní orientací a výběrem navazujícího studia.

KOMPAS

Běžící projekt

Tento rozsáhlý čtyřletý projekt, který byl zahájen v roce 2017, má za cíl vytvoření udržitelného systému predikcí a monitoringu trhu práce na národní i regionální úrovni, který bude reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. Projekt je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí a na straně partnerů jsou do něj kromě Národního vzdělávacího fondu zapojeni také Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Úřad práce ČR a krajské platformy, reprezentující jednotlivé kraje.

Real-time LMI - II

Běžící projekt

(Real-time Labour Market information on Skill Requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis)

Čtyřletý projekt byl zahájen v roce 2017 a navazuje na předchozí pilotní projekt, v jehož rámci byl vyvinut a testován nástroj na sběr online informací o trhu práce a volných pracovních místech v pěti pilotních zemích Evropské unie.

ReferNet

Běžící projekt

Cílem této sítě je shromažďovat a zpracovávat informace a analýzy o odborném vzdělávání v členských zemích EU a zajišťovat jejich zpřístupnění odborné veřejnosti.  

V každé členské zemi EU bylo založeno národní konsorcium skládající se z institucí aktivních v oblasti odborného vzdělávání, které vede národní koordinátor.  V České republice se na pozici národního koordinátora se po dvou letech střídá Národní vzdělávací fond a Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). V letech 2015 a 2016 zastává roli národního koordinátora Národní ústav pro vzdělávání.

SkillsNet

Běžící projekt

Smyslem sítě SkillsNet je spojovat kvalifikované výzkumníky a další odborníky z oblasti zaměstnanosti, trhu práce a vzdělávání nad řešením otázek zaměřených na rychle se měnící požadavky na znalosti a dovednosti pro budoucí pracovní trh a na metody jejich zjišťování, aby na ně mohl včas reagovat vzdělávací systém při odborné přípravě žáků a dospělých. Síť založilo Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy (Cedefop) v r. 2003.

Certifikační agentura Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Ukončený projekt

Certifikace odborné způsobilosti služeb je posouzení a formální uznání, že daná služba odpovídá stanoveným kritériím kvality, odbornosti a komplexnosti. Jedná se o posouzení služby podle standardů odborné způsobilosti, jehož výsledkem je udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění. Certifikace je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí dotace na služby protidrogové politiky ze státního rozpočtu.

Celouniverzitní výzkum o studentech doktorských studijních programů v oblasti socioekonomického zabezpečení

Ukončený projekt

V roce 2018 NVF uspěl ve výběrovém řízení Univerzity Karlovy (UK) na realizaci výzkumu jejích doktorandů v širokém záběru témat, spojených se studiem a pozdějším uplatněním. Projekt začal na podzim a jeho ukončení se předpokládá na podzim 2019.

Účelem projektu je podrobná analýza organizačních a finančních aspektů doktorského studia na fakultách UK, porovnání náročnosti studijních požadavků na jednotlivých oborech a programech a vyhodnocení výsledků studia a úspěšnosti absolventů.
 

SIC - Mapování vertikálních domén specializace RIS 3 strategie Středočeského kraje

Ukončený projekt

Národní vzdělávací fond ve spolupráci s Berman Group realizoval zakázku pro Středočeské inovační centrum „ Mapování vertikálních domén specializace RIS3 strategie Středočeského kraje“.

Klíčovou součástí řešení projektu byla realizace terénního šetření. Tým NVF uskutečnil téměř sto strukturovaných osobních rozhovorů s čelními představiteli firem z oborů strojírenství; výroby dopravních prostředků; elektroniky a elektrotechniky; chemického průmyslu, potravinářského průmyslu, biotechnologie a life sciences, které představují tzv. domény specializace Středočeského kraje. Vedle toho byly realizovány více než dvě desítky rozhovorů s představiteli výzkumných organizací lokalizovaných v regionu zabývajících se výzkumem v oblasti technických a přírodních věd.

Služby pro poskytovatele sociálních služeb

Ukončený projekt

NVF – CEKAS nabízí poskytovatelům sociálních služeb podporu při zavádění standardů kvality sociálních služeb i v dalších oblastech jejich rozvoje.

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další