CAREERS AROUND ME: Inteligentní technologie pro zlepšení dovedností v oblasti řízení kariéry

Od 1. října 2019 do 31. května 2022

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Freibergová

 

 

Řízení kariéry je v době rychlých změn v technologiích a v organizaci práci velkou výzvou vyžadující neustálé přizpůsobování rolí, úkolů a profesionálních dovedností. Kariérové ​​poradenství, které s řízením kariéry významně pomáhá, se opírá o různé teorie, postupy, nástroje a modely. Základem většiny těch tradičních je sběr informací o klientovi a poskytování kariérových informací. Jen málo tradičních přístupů je cíleně edukativně zaměřené na rozvoj „dovedností řízení vlastní kariérové dráhy“ (career management skills – CMS).

CMS jsou dovednosti, které pomáhají jednotlivcům identifikovat své stávající znalosti a dovednosti, rozvíjet cíle svého profesního učení a podnikat kroky ke zlepšení své kariéry. (Upravená verze definice ELGPN)

Potřeba rozvoje CMS si právem vydobyla prioritní postavení v evropských politikách celoživotního poradenství. 

Cílem tohoto projektu je podpora edukační složky kariérového poradenství a CMS. Bude toho dosaženo vývojem společného sdíleného metodického rámce CMS a zapojením nových online technologií, které zlepší dostupnost této služby.

Hlavní výstupy projektu:

Projekt CAREERS si klade za cíl podpořit lepší pochopení CMS, podpora edukační složky rozvoje CMS a prozkoumat využití inovativních technologií při podpoře rozvoje CMS. Bude toho dosaženo vývojem společného metodického a pedagogického rámce CMS, sady nástrojů pro efektivní intervenci pro různé cílové skupiny příjemců, pro shromažďování důkazů, zlepšení procesů a kvality služby jako takové, a zapojením online technologie pro dosažení vysoké dostupnosti této služby.

Hlavní výstupy projektu:

1) Návrh nového společného rámce CMS a katalog CMS

Za účelem vytvoření návrhu nového společného rámce CMS a katalogu CMS bude proveden mezinárodní participativní akční výzkum založený na nadnárodní spolupráci a vzájemném učení klíčových zúčastněných stran. Mezinárodní výzkumný tým bude shromažďovat, analyzovat a zkoumat příklady rámců CMS a připraví návrh nového společného rámce CMS a katalogu CMS jako metodologické základny pro vývoj a testování nového webu jako zdroje a nástroje kariérového poradenství. Každá dovednost bude mapována na různé úrovně odbornosti. Katalog CMS se po dokončení stane volně dostupným referenčním bodem pro kariérové poradce a pro další zainteresované osoby poskytující kariérové poradenské služby.

2) Národní workshopy

Na výzkumnou část bude navazovat 6 národních workshopů s cílem diskutovat webové zdroje a nástroje kariérového poradenství, identifikovat inovativní modely a zdroje pro tvorbu moderních nástrojů rozvoje CMS. Každý workshop se zaměří na specifické „výsledky učení“ související s novým katalogem CMS, bude věnován potřebám konkrétních cílových skupin (studentů, NEETs, nezaměstnaným, dospělým s nízkou kvalifikací, znevýhodněným osobám atd.), a bude zahrnovat jeden nebo více systémů kariérového poradenství (poskytovatelé a zúčastněné strany). Výstupy z workshopů poskytnou informační bázi pro vývoj nové webové CMS platformy jak pro kariérové poradce, tak i pro samotné klienty  kariérového poradenství.

3) Webová platforma CMS

Hlavním výstupem projektu bude nová kariérově poradenská e-learningová platforma CMS a několik vzdělávacích zdrojů a nástrojů na podporu kariérového vzdělávání a poradenství pro různé cílové skupiny. návrhu nového společného rámce CMS a katalogu. Webová platforma (a mobilní aplikace) bude využívat inovativní technologie a přístupy (aplikace, hry, online testy) tak, aby bylo zajištěno její využívání relevantním způsobem, uspokojeny potřeby koncových uživatelů, ale také aby byla zajištěna co největší informovat odborné veřejnosti.

Mezinárodní partnerství projektu

  • Itálie – Centro studi Pluriversum Srl, CityNet Srl
  • Německo – Hochschule der Bundesagentur fuer Arbeit
  • Španělsko – Universidad de Santiago de Compostela
  • Česko – Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu
  • Rakousko – Österreichisches Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft
  • Rumunsko – Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala

Výstupy

Kariérové e-poradenství

FREIBERGOVÁ, Z., NVF, Praha, 2021

Career e-guidance

FREIBERGOVÁ, Z., NVF, Praha, 2021

Career e-guidance and tools online

FREIBERGOVÁ, Z., NVF, Praha, 2020

Rámec dovedností řízení kariéry

CAREERS around me project partnership, 2020

Careers management skills framework

CAREERS around me project partnership, 2020