Trh práce

Projekty

STRATEGICKÁ INTELIGENCE PRO VÝZKUM A INOVACE (STRATIN+)

Běžící projekt
 
Účelem projektu sdílených činností „Strategická inteligence pro výzkum a inovace“ je poskytovat
analytické kapacity a na datech založené strategické informace (tj. služby strategické inteligence)
veřejné správě a výzkumným organizacím pro realizaci politiky výzkumu, vývoje a inovací.
 
Projekt započal v roce 2021 a potrvá nejméně do roku 2024.

SkillsNet

Běžící projekt

Smyslem sítě SkillsNet je spojovat kvalifikované výzkumníky a další odborníky z oblasti zaměstnanosti, trhu práce a vzdělávání nad řešením otázek zaměřených na rychle se měnící požadavky na znalosti a dovednosti pro budoucí pracovní trh a na metody jejich zjišťování, aby na ně mohl včas reagovat vzdělávací systém při odborné přípravě žáků a dospělých. Síť založilo Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy (Cedefop) v r. 2003.

KOMPAS

Ukončený projekt

Tento rozsáhlý čtyřletý projekt, který byl zahájen v roce 2017, má za cíl vytvoření udržitelného systému predikcí a monitoringu trhu práce na národní i regionální úrovni, který bude reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. Projekt je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí a na straně partnerů jsou do něj kromě Národního vzdělávacího fondu zapojeni také Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Úřad práce ČR a krajské platformy, reprezentující jednotlivé kraje.

Real-time LMI - II

Ukončený projekt

(Real-time Labour Market information on Skill Requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis)

Čtyřletý projekt byl zahájen v roce 2017 a navazuje na předchozí pilotní projekt, v jehož rámci byl vyvinut a testován nástroj na sběr online informací o trhu práce a volných pracovních místech v pěti pilotních zemích Evropské unie.

Řízená migrace se zvláštním zaměřením na Ukrajinu jako nástroj pro snížení deficitu pracovní síly a zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu

Ukončený projekt

Hlavním cílem projektu je odhalení potenciálu ukrajinské pracovní síly snížit očekávaný nedostatek pracovních sil ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu. Dále budou identifikovány klíčové profese a dovednosti, které by měly být zaplněny zahraniční pracovní silou, navrženy formy a obsahové zaměření vzdělávacích programů a doprovodná podpůrná opatření pro urychlení adaptace a integrace zahraniční pracovní síly do příslušného segmentu českého trhu práce. Získané poznatky lze využít i pro návrhy změn současné praxe a legislativy fenoménu migrace. Vedle toho byly v projektu zjišťovány změny v požadavcích na pracovní sílu v průmyslu v souvislosti s digitalizací a automatizací.
 

SIC - Mapování vertikálních domén specializace RIS 3 strategie Středočeského kraje

Ukončený projekt

Národní vzdělávací fond ve spolupráci s Berman Group realizoval zakázku pro Středočeské inovační centrum „ Mapování vertikálních domén specializace RIS3 strategie Středočeského kraje“.

Klíčovou součástí řešení projektu byla realizace terénního šetření. Tým NVF uskutečnil téměř sto strukturovaných osobních rozhovorů s čelními představiteli firem z oborů strojírenství; výroby dopravních prostředků; elektroniky a elektrotechniky; chemického průmyslu, potravinářského průmyslu, biotechnologie a life sciences, které představují tzv. domény specializace Středočeského kraje. Vedle toho byly realizovány více než dvě desítky rozhovorů s představiteli výzkumných organizací lokalizovaných v regionu zabývajících se výzkumem v oblasti technických a přírodních věd.

SKILLS – CLOSE: Vztahy mezi dovednostmi, vzděláním a výsledky na trhu práce: longitudinální studie

Ukončený projekt

Dlouhodobý výzkumný projekt, jehož překladatelem je Národohospodářský ústav Akademie věd ČR, zaměřený na kvalitu vzdělávání a souvislosti mezi trhem práce a úrovní kompetencí v ČR a na analýzu vybraných aspektů rozvoje dovedností.

Úloha NVF spočívá zejména v analýzách kompetencí dospělých ve vztahu k uplatnění na trhu práce.

REPLAY-VET

Ukončený projekt

Strengthening Key Competencies of Low-Skilled People in VET to Cover Future Replacement Positions (REPLAY-VET)

Cílem projektu REPLAY-VET je poskytnout znevýhodněným a nízkokvalifikovaným lidem na trhu práce příležitosti k získání dovedností tak, aby pokryli nabídku pracovních míst v Evropě, která vzniká z nahrazovaní poptávky. Projekt je financován z programu Erasmus+.

Průmysl 4.0

Ukončený projekt
 
V roce 2015 se odborníci Národní Observatoře stali součástí mezidisciplinárního týmu, který pod vedením předního odborníka na kybernetiku prof. Maříka připravil expertní materiál shrnující hlavní tendence a priority, na které by se měla zaměřit Národní iniciativa Průmysl 4.0. Národní iniciativa byla vyhlášena ministrem průmyslu a obchodu na podzim 2015 a současně také vyšla stejnojmenná publikace obsahující výše zmíněnou expertní studii. 

Iniciativa Práce 4.0

Ukončený projekt

Tým NOZV dostal v rámci iniciativy Práce 4.0 na starost vytvoření podkladové analytické studie shrnující dosavadní vývoj a výzkum v oblasti dopadů 4. průmyslové revoluce na trh práce a společnost a to shrnutím stávajícího zahraničního i domácího poznání. Zadavatelem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

SIMOVET - Smart information models to adequately adapt vocational training to the labour market needs

Ukončený projekt

Tento dvouletý projekt, který je financován z programu Erasmus +, začal na podzim 2014, ale jeho hlavní fáze řešení budou probíhat v roce 2015, s dokončením v roce 2016. Jeho cílem je shromáždění kvalitativních a kvalitativních informací o kvalifikačních potřebách vybraných sektorů, které by měly být zpracovány do podoby vhodné pro využití ve vzdělávacím systému a v poradenství. 

VET-EDS

Ukončený projekt

Effective Forecasting as a mechanism for aligning VET and Economic Development Strategies (VET-EDS)

Na podzim 2014 byl zahájen dvouletý projekt, v němž je NOZV zapojena jako člen konsorcia vedeného univerzitou Exeter. Projekt je logickým pokračováním projektu ARLI, který byl se stejným konsorciem zakončen v roce 2014. Je zaměřen na zmapování příkladů dobré praxe v poskytování informací nezbytných pro přizpůsobování vzdělávání potřebám trhu práce ve vybraných zemích (ČR, Itálie, Nizozemí, SRN, Skotsko, Švédsko, Španělsko, VB). Projekt rovněž zahrnuje tvorbu a využívání informací o budoucím vývoji kvalifikačních potřeb. Výstupy zde.

REAL TIME LMI

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2015 – 2016
Cílem tohoto projektu bylo vyvinutí systému využívajícího otevřené informační zdroje o nabídce volných pracovních míst, který by mohl být využíván analytiky trhu práce a dalšími uživateli. 

Vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji a jeho relevance k regionálnímu trhu práce

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2015

Projekt byl zaměřen na analýzu a vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji a jeho relevance vzhledem k potřebám trhu práce v kraji.  Zadavatelem projektu byl Ústecký kraj. Tento projekt měl vzhledem ke svému rozsahu spíše pilotní charakter a jeho cílem bylo upozornit na základní trendy a problémy, které bude třeba podrobněji vyhodnotit a na jejich základě navrhnout nástroje a kroky, které by kraj mohl využít pro posílení pozice vysokého školství a vysokoškolsky vzdělaných odborníků v regionu.

Analýzy vybraných skupin technických profesí v Moravskoslezském kraji

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2015
Tým Národní observatoře zpracoval na základě zakázky pro Moravskoslezský pakt zaměstnanosti analýzy pro 12 vybraných technických profesních skupin, které budou tvořit datový podklad rozvíjející se regionální Observatoře trhu práce a konkurenceschop­nosti v Moravskoslezském kraji (OKTP-MSK)

Projekt PŘEKVAP

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2015

Národní observatoř byla oslovena ke spolupráci Fondem dalšího vzdělávání, který koordinoval práce na projektu Překvap realizovaném pro MPSV. Projekt se zabýval předvídáním vývoje na trhu práce a kvalifikačních potřeb, zkvalitňováním výstupů předvídání a možnostmi jejich využití v praxi. 

Projekt Railways

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2015

Národní observatoř se v roce 2015 zapojila do řešení mezinárodního projektu Promoting employment and quality of work in the European  Rail Sector. Zadavatelem projektu byla nadnárodní evropská asociace The Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER).

Projekt Labour Market and Education Observatory of Małopolska

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1.5.2014 – 31.3.2015

Mezinárodní jednoletý projekt na podporu aktivit Observatoře Malopolska v oblasti monitoringu poptávky po pracovních silách na trhu práce. Šlo o projekt expertýz a předávání zkušeností NOZV, v jehož rámci NOZV vyhodnotila dostupnost a zdroje data o trhu práce v Malopolském regionu, následně navrhla vhodné klastrování profesních dat, metodiku monitorování volných pracovních míst, která zahrnovala vyhodnocení datových zdrojů o volných pracovních místech, metodiku jejich sloučení a návrh systému ukazatelů na různých úrovních členění.

Uplatnitelnost absolventů VŠCHT

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2014
Rektorát VŠCHT zadal Národní observatoři zpracování komplexní studie, která mapovala zaměstnanost a uplatnitelnost absolventů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) na trhu práce. 
 

Regioplan - studie dostupnosti pracovních sil v segmentu obchodu

Ukončený projekt
Realizace: 2014

Národní observatoř zpracovala výzkumnou studii o vývoji na trhu práce v ČR, kterou zadal mezinárodní obchodní řetězec mající zájem o investiční vstup do ČR. Studie byla financována marketingovou agenturou Regioplan.

Labour force monitoring and forecasting – Lithuania

Ukončený projekt
Realizace projektu: 30.10.2013 – 23.9.2014

Dvouletý projekt , v rámci něhož Národní observatoř předávala své zkušenosti v oblasti monitoringu a předvídání vývoje na trhu práce. NOZV pomáhala litevským odborníkům s přípravou dat nezbytných pro modelování a transformovala model využívaný v ČR na podmínky Litevského trhu práce. Byl navržen rovněž způsob prezentace monitorovacích dat a výsledků projekcí prostřednictvím webové stránky.

Šetření a analýzy pro Masarykovu univerzitu v Brně

Ukončený projekt
Realizace projektu: 15.2.2014–30.8.2014
NOZV zpracovala pro MU analýzu zaměřenou na uplatnitelnost absolventů Fakulty sportovních studií na trhu práce. Vycházela při tom jednak z vývojových trendů trhu práce v odvětvích a profesích, které jsou relevantní pro zaměstnání absolventů studijních oborů fakulty, dále analyzovala odpovídající volná pracovní místa nabízená zaměstnavateli a provedla dvě rozsáhlá online šetření. 

AVISO

Ukončený projekt
Realizace projektu: 18.3.2014–11.7.2014
Projekt byl součástí programu EdTRANS – Transition from School to Work AT-CZ, který je podporován z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR) v programu „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007–2013“.  V rámci tohoto projektu si odborné školy z ČR a Rakouska vyměňovaly informace a zkušenosti.
 
Projekt AVISO představoval výzkumnou část programu, která měla doplnit nezbytné analýzy a šetření umožňující širší vhled do kontextu regionálního trhu práce. Hlavním realizátorem výzkumu byla rakouská „Paul Lazarsfeld Gesellschaft für Sozialforschung“. Garantem v ČR byla Národní observatoř. 

Projekt ARLI - EU Skills Panorama

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1.4.2013–31.3.2014

Projekt ARLI, na němž se Národní vzdělávací fond podílel, si kladl za cíl rozpracovat EU Panorama na regionální úroveň a poskytnout tak relevantní a aktuální informace o nabídce a poptávce po profesích a kvalifikacích pro různé uživatele na regionálních trzích práce. NVF byl členem mezinárodního řešitelského konsorcia, které vedl University of Exeter.

Poradenský proces na Úřadu práce ČR

Ukončený projekt

Technologická agentura České republikyProjekt „Pora­denský proces na Úradu práce ČR“ byl  realizován v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje „OMEGA" Technologické agentury ČR od 1.1.2012 do 31.12.2013.

Bilanční diagnostika - projekt mezinárodní spolupráce

Ukončený projekt

Projekt mezinárodní spolupráce OP LZZ Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna zahraničních zkušeností a aplikace nových poznatků do praxe úřadů práce“byl řešen od 1.4.2013 do 31­. 11. 2013

Výměna zkušeností pracovníků úřadů práce zemí EU

Ukončený projekt

Projekt Výměna zkušeností pracovníků úřadů práce zemí EU je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (prioritní osa 5 Mezinárodní spolupráce) a je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Realizátorem projektu je Národní vzdělávací fond, o.p.s., konkrétně tým Zaměstnanost. 

Práce a rodina

Ukončený projekt

Projekt „Práce a rodina“ je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života) a je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Realizátorem projektu je Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Posílení kapacity institucí z vybraných států Evropské unie v oblasti implementace Nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat

Ukončený projekt

Realizace toho projektu mimo jiné vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004  a č. 987/2009, která závazně ukládají povinnost všem členským státům EU zajistit mezinárodní elektronickou výměnu dat v oblasti sociálního zabezpečení v rámci celoevropské sítě.

Cílem projektu pro zúčastněné instituce je využití všech výhod plynoucích z mezinárodní spolupráce při budování plně fungujících přístupových míst k datům pojištěnců v EU tzv. Access Points, které zajistí potřebnou interoperabilitu s ostatními zahraničními dotčenými orgány v rámci Evropské architektury pro výměnu standardizovaných elektronických dokumentů.
  

Nové směry politiky zaměstnanosti v České republice

Ukončený projekt

Tým odborníků NVF ve spolupráci s několika pracovníky přímo angažovanými v realizaci politiky zaměstnanosti v krajích ČR zpracovali ve IV. čtvrtletí 2011 pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR podkladovou studii Nové směry politiky zaměstnanosti v České republice“.

Transferable skills across economic sectors – Role and importance foremployment at European level

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2010–2011

Mezinárodní projekt zkoumal přenositelné kompetence v členských zemích EU, ekonomických sektorech i skupinách profesí a vycházel ze zpracovaných sektorových studií na evropské úrovni a z aktivity New Skills for New Jobs. 

Tvorba společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti ČR

Ukončený projekt

Tvorba společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti ČR, projekt výzkumu ZVZ 214 – projekt výzkumu pro potřeby státu zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí

Centrální informační systém ve veřejných službách zaměstnanosti

Ukončený projekt

Projekt „Centrální informační systém ve veřejných službách zaměstnanosti“ reagoval na potřebu zvýšení kvality a dostupnosti informačních systémů v rámci veřejných služeb zaměstnanosti. Projekt byl realizován jako projekt mobility programu Leonardo da Vinci.

Zhodnocení služeb zaměstnanosti poskytovaných osobám ve věku nad 50 let

Ukončený projekt

Tato zakázka se soustředila na zhodnocení veřejných služeb zaměstnanosti poskytovaných osobám starším padesáti let. Na základě domácích i zahraničních zkušeností byly vypracovány návrhy na zlepšení těchto služeb.

  

Vytvoření věcné části portálu inspirací a příkladů dobré praxe pro pracovníky veřejných služeb zaměstnanosti

Ukončený projekt

Cílem realizace portálu inspirací a příkladů dobré praxe je vytvoření přehledného a uživatelsky příjemného prostředí sloužícího ke shromažďování jednotlivých příkladů dobré praxe a dalších inspirativních informací, k jejich systematickému třídění a k jejich poskytování pracovníkům veřejných služeb zaměstnanosti. Vytvořený prostor rovněž nabídne výměnu zkušeností a vzájemnou diskuzi těchto uživatelů.

  

Hodnocení úřadů práce podle výkonů

Ukončený projekt

Cílem této zakázky bylo vypracovat návrh postupu tvorby systému řízení úřadů práce podle výkonů a zavádění tohoto systému na území hl. m. Prahy i dalších krajů. Zavedení tohoto systému přispěje jednak ke zvýšení kvality a účinnosti činností úřadů práce a jednak ke zvýšení efektivity řízení 77 úřadů práce v ČR. Ty vykonávají při podpoře zaměstnanosti analogické činnosti a poskytují analogické služby, avšak řídící orgán služeb zaměstnanosti dosud nemá k dispozici objektivní informace o tom, které úřady práce jsou relativně výkonnější a které spíše zaostávají. Zavedení systému řízení úřadů práce podle výkonů tyto chybějící informace řídícímu orgánu služeb zaměstnanosti poskytne.

  

Institut trhu práce – podpůrný systém služeb zaměstnanosti

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 9. 2006 – 1. 12. 2008

Hlavním cílem projektu, realizovaného v rámci opatření 1.2 „Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti OP RLZ“ a spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, bylo zkvalitnění, rozšíření a prohloubení služeb zaměstnanosti a zvýšení jejich dostupnosti všem cílovým skupinám, jimž jsou poskytovány.

Evaluace systému EURES v České republice

Ukončený projekt

Tým Zaměstnanost provedl v roce 2010 externí nezávislou evaluaci fungování systému a sítě EURES v České republice za období 2007 – 2010.

Analýza specifik trhu práce a služeb zaměstnanosti v hl. m. Praze a doporučení k jejich zlepšení

Ukončený projekt

Na podzim roku 2008 pracovníci úseku zpracovali analýzu specifik trhu práce a služeb zaměstnanosti v hl. m. Praze jako subdodávku k veřejné zakázce „Analýza trhu práce, vypracování metodiky, školení“, která byla vyhlášena v rámci projektu Institut trhu práce – podpůrný systém služeb zaměstnanosti (projekt realizovala SSZ MPSV ČR v rámci JPD 3).
  

Průzkum požadavků zaměstnavatelů na absolventy technických a přírodovědných o­borů

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2009

Cílem studie bylo zjistit, jaký je požadovaný profil potencionálního zaměstnance – absolventa technických a přírodovědných fakult vysokých škol, zmapovat perspektivy absolventů přírodovědných a technických oborů, zjistit názory zaměstnavatelů na systémovou podporu technických a přírodovědných o­borů.

Overseas Information Monitor Reports

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2007–2008

V rámci projektu se postupně zpracovalo pět tématických analyticko-popisných zpráv informujících o systému odborného vzdělávání, trhu práce a související legislativě v ČR. Zadavatelem projektu byla japonská OVTA (Overseas Vocational Training Association).

YOUTH (Young in Occupations and Unemployment: Thinking of their better integration in the labour market)

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2007–2008

Projekt si kladl za cíl vytvořit komplexní přehled současné evropské praxe při integraci mladých lidí na trh práce a vybrat ty praktiky, které mají potenciál zlepšit aktuální i budoucí stav. Zadavatelem projektu byla Evropská komise a koordinátorem projektu byl italský institut ISFOL a partnery byly vedle NVF ještě italský CESOS a maďarská Szent István University Gödöllö.

Podpora zaměstnávání starších osob

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2005–2007

Cílem projektu bylo zmapování situace a problémů zaměstnávání osob ve věku nad 50 let a zejména příprava zásobníku vhodných námětů pro zvýšení zaměstnanosti této populace. V rámci projektu bylo provedeno několik sociologických šetření, ankety mezi experty úřadů práce, statistické analýzy, byla zmapována legislativa a existující opatření v rámci různých politik v ČR a v zemích EU.

Středoevropská iniciativa (SEI) Fórum rozvoje lidských zdrojů

Ukončený projekt

Pražské Fórum rozvoje lidských zdrojů SEI založila mezinárodní pracovní skupina SEI pro rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání (později transformovaná na síť pověřených odborníků pro rozvoj lidských zdrojů). Tuto skupinu řídil zástupce České republiky. Pražské Fórum bylo ustaveno pro pořádání pravidelných setkání expertů z oblasti rozvoje lidských zdrojů a k diskutování témat, která jsou vytipovávána jako klíčová.  Pro jednání byl zvolen formát mezinárodních konferencí, které jsou v Praze pořádány od roku 2005. Témata konferencí jsou diskutována a vybírána na výročních setkáních členů sítě pro rozvoj lidských zdrojů. Konference organizuje Národní vzdělávací fond v rámci aktivit SEI a jsou spolufinancovány Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.