Bilanční diagnostika - projekt mezinárodní spolupráce

Od 1. dubna 2012 do 30. listopadu 2013

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Freibergová

Projekt „Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna zahraničních zkušeností a aplikace nových poznatků do praxe Úřadu práce“ (registrační číslo CZ.1.04/5.1.01/77­.00070) je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Bilanční diagnostika je poradenský proces, který s využitím komplexních  odborných diagnostických metod směřuje k optimálnímu využití potencionality člověka při hledání alternativ jeho uplatnění. Z této definice vyplývá, že bilanční diagnostika je proces, při kterém se speciální poradci (psychologové) snaží zjistit co nejvhodnější využití schopností, dovedností, zájmů a motivace klienta pro jeho nejoptimálnější začlenění do pracovních aktivit. Pros­třednictvím využití skupinových a individuálních konzultací a při zpracování psychologických metod, lze společně s klientem hledat cesty, které mu usnadní jeho návrat na trh práce při jeho relativním uspokojení s navrženým řešením – kariérovým plánem. Při poradenském procesu bilanční diagnostiky se předpokládá motivace klient podstoupit tyto aktivity a současně se řídit navrženými postupy kariérového plánu, neboť je třeba respektovat základní definici poradenství : „Poradenství je pomoc ke svépomoci“. (Metodická pomůcka bilanční diagnostiky, Jiří Král, Josef Opočenský, 2002)

Cílem projektu byla výměna praktických i teoretických zkušeností v oblasti bilanční diagnostiky, inovace stávajících metod práce s klienty (uchazeči o zaměstnání) a navržení podmínek pro jejich efektivní aplikaci do praxe Úřadu práce ČR. Nosnými tématy projektu byly:

 • podstata a role BDg v ČR a v zahraničí,
 • metodické vedení, evidence, supervize, zabezpečování kvality,
 • vzdělávání v systému BDg,
 • diagnostické nástroje, centrální technická podpora,
 • asociace BDg,
 • výběrová řízení.

Témata byla nejdříve diskutována se zahraničními partnery na šesti workshopech a po jejich zpracování byly představena na třech národních seminářích. Závěrem projektu byla uspořádána mezinárodní konference, na které budou představeny výstupu projektu. O problematiku bilanční diagnostiky byl velký zájem ze strany pracovníků Úřadu práce ČR, proto bylo v rámci prodloužení projektu uspořádáno pět běhů školení.

Partneři projektu:

Francie – CIBC Bourgogne Sud

Belgie – Le Laboratoire d'Ergologie appliquée, asbl 

Německo – Bildungsinstitut Pscherer gGmbH (BIP)

Rumunsko – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Slovensko – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Uskutečněné aktivity

Přehled aktivit je ponechán v původním sledu, jak byly na těchto stránkách inzerovány, tj. nejdou časově po sobě. Závěrečný souhrn realizace projektu je … ZDE

 

A) Pět běhů školení Bilanční diagnostika v praxi Úřadu práce ČR

Termíny a místa:

1) 8. listopadu 2013 (pátek) – Praha

2) 14. listopadu 2013 (čtvrtek) – Jablonec nad Nisou

3) 15. listopadu 2013 (pátek) – Praha

4) 21. listopadu 2013 (čtvrtek) – Praha

5) 22. listopadu 2013 (pátek) – Pardubice

Cílová skupina: pracovníci ÚP (poradenství a zprostředková­ní), kteří:

 • vybírají klienty na BDg,
 • pracují s klienty po BDg,
 • dělají výběrová řízení na externí poskytovatele BDg.

Školení nebylo primárně zaměřeno na postup při samotné BDg (pro psychology),
ale na činnosti, které jí předchází a následují.

Obsah školení – tematické okruhy:

Vedle vlastního seznámení s novou Metodikou bilanční diagnostiky byla do kurzů zařazena témata, která jsou provázána s realizací BDg pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a souvisejícími po­radenskými činnostmi pracovníků ÚP. Struktura všech kurzů byla shodná, jednotlivé kurzy se v souladu očekáváními účastníků zmapovanými v úvodu každého kurzu lišily jen v akcentu, který byl na jednotlivá témata kladen.

 • Úvod, vzájemné představení a zmapování očekávání účastníků
 • Seznámení s novou Metodikou bilanční diagnostiky (vymezení BDg, její teoretická a metodologická východiska, průběh realizace procesu BDg, obsah závěrečné zprávy z BDg, časová dotace na realizaci BDg, kvalifikační předpoklady realizátora BDg, konzultační prostory a diagnostické vybavení pro BDg, vedení dokumentace o klientech BDg) – přednáška a diskuse
 • Výběr klientů pro BDg – a)praktické cvičení, jeho reflexe a shrnutí, b)přednáška s ukázkami a diskuse
 • Práce poradce ÚP se závěrečnou zprávou z BDg – praktické cvičení, jeho reflexe a shrnutí
 • Následná práce ÚP s klientem po ukončení BDg – přednáška s ukázkami a diskuse  
 • Výběrová řízení na poskytovatele BDg – přednáška a diskuse
 • Zpětné vazby a závěr

Rozsah školení: 6 hodin (10,00–16,00 hod. nebo 9,00–15,00 hod.)

Forma školení: Prezenční (výklad, diskuse, praktické cvičení,…)

Lektoři:

 • PhDr. Josef Opočenský
 • PhDr. Ivana Slavíková
 • Mgr. Iveta Vernerová

Původně bylo plánováno pro 40 pracovníků ÚP, pro velký zájem jich bylo proškoleno 86. Řada dalších zájemců byla odmítnuta.

Zpětná vazba účastníků byla zjišťována shodně u všech realizovaných kurzů ústně i písemně. Ústní hodnocení probíhalo formou závěrečné diskuse, ve které se účastníci vyjadřovali k celému kurzu a k tomu, do jaké míry naplnil jejich očekávání. V drtivé většině komentářů byla vysoce oceňována odborná úroveň lektorů, obsahová struktura kurzu, jeho praktická východiska, kombinace přednáškové a interaktivní formy, možnost diskuse a zařazení praktických cvičení. Účastníci projevovali zájem o navazující kurzy, případně navrhovali navýšení časové dotace na tento kurz a jeho rozdělení do více dnů. V diskusích se také jasně ukázala rozdílnost praxe na jednotlivých KrP ÚP ČR (včetně významně rozdílné míry pozornosti věnované poradenským činnostem).       

Písemné zpětné vazby byly získávány pomocí evaluačního dotazníku shodného pro všechny běhy kurzu, ve kterém účastníci anonymně hodnotili na škále 1=nejlepší až 5=nejhorší: a) obsah školení (průměr hodnocení ze všech běhů 1,24), b) formu školení (průměr hodnocení ze všech běhů 1,42), c) organizaci a technické zajištění (průměr hodnocení ze všech běhů 1,44), d) využitelnost v praxi (průměr hodnocení ze všech běhů 1,69) a e) celkové hodnocení kurzu (průměr hodnocení ze všech běhů 1,37). Kromě toho se zakroužkováním maximálně tří témat měli účastníci možnost vyjádřit k tomu, co pro ně bylo v kurzu nejužitečnější. Nejčastěji byla označena témata týkající se otázek výběru klienta pro bilanční diagnostiku, dále práce poradce ÚP se závěrečnou zprávou z BDg o klientovi a úvodní seznámení s Metodikou BDg, poté problematika následné práce s klientem po absolvování BDg a nakonec téma výběrových řízení na poskytovatele bilanční diagnostiky. Každé z témat bylo zakroužkováno opakovaně, všechna témata, která byla zařazena do kurzu, lze tedy považovat pro pracovníky ÚP za užitečná. 

 

B) Šest workshopů s mezinárodní účastí

Formou worskhopů – pracovních setkání mezi českým a zahraničním týmem expertů probíhaly odborné diskuse nad předem stanovenými tématy týkající se bilanční diagnostiky a systému, v rámci něhož je bilanční diagnostika poskytována. Pos­třehy z workshopů nalezenete ve 4. kapitole sbor­níku, který je ke stažení v dolní části této stránky.

1. Workshop: Podstata a role Bdg v ČR a v zahraničí, 17.-18.5.2013

Místo konání: hotel CRYSTAL PALACE, Malá Štěpánská 17, 120 00 Praha 2

Program … ZDE

Zápis z jednání a vybrané fotografie …ZDE

Závěry workshopu …ZDE

2. Workshop: Zajištění kvality BDg, příprava založení Asociace BDg, 28. – 29. 6. 2012

Místo konání: hotel CRYSTAL PALACE, Malá Štěpánská 17, 120 00 Praha 2

Program … ZDE

Zápis z jednání a vybrané fotografie …ZDE

3. Workshop: Diagnostické nástroje pro bilanční diagnostiku, 11. –12. října 2012

Místo konání: hotel U Kata, Kutná Hora

Program …ZDE

Zápis z jednání a vybrané fotografie …ZDE

4. Workshop: Vzdělávání v systému BDg, 6. – 7. prosince 2012

Místo konání: Praha, hotel Crystal Palace

Program …ZDE

Zápis z jednání a vybrané fotografie …ZDE

5. Workshop: Asociace BDg, 7. – 8. února 2013

Místo konání: Praha, hotel Crystal Palace

Program …ZDE

Zápis z jednání a vybrané fotografie …ZDE

6. Workshop: Přínosy projektu, 4. – 5. dubna 2013

Místo konání: hotel Crystal Palace, Praha 2

Program …ZDE

Zápis z jednání a vybrané fotografie …ZDE

Prezentace metodiky bilanční diagnostiky …ZDE

 

C) Tři národní semináře

Národní semináře byly určeny především pro pracovníky ÚP (kteří poskytují bilanční diagnostiku, vy­bírají / doporučují klienty, nebo na bilanční diagnostiku vypisují výběrová řízení), pro poskytovatele bilanční diagnostiky (psychology) a dále také pro širokou odbornou veřejnost, která se o tuto problematiku zajímá.

1. národní seminář, BDg jako součást kariérového poradenství na ÚP, podstata a role BDg, 30. – 31. 8. 2012

Místo konání: hotel U Kata, Kutná Hora (www.ukata.cz).

Program …ZDE

Zápis z jednání a vybrané fotografie …ZDE

2. národní seminář: Vzdělávání a kompetence poradců na ÚP (nejen) v souvislosti s bilanční diagnostikou, metody a diagnostické nástroje využívané při bilanční diagnostice, 17. – 18. 1. 2013

Místo konání: hotel U Kata, Kutná Hora (www.ukata.cz).

Program …ZDE

Zápis z jednání a vybrané fotografie …ZDE

… a navíc – několik romantických nočních snímků z Kutné Hory (s laskavým svolením autora P. Džambasova) …ZDE

3. národní seminář: Inovace v bilanční diagnostice – výstupy projektu pro potřeby ÚP, poradenský proces na ÚP – představení návrhu nové metodiky, Valná hromada Asociace bilanční diagnostiky, 20.-21. června 2013 

Místo konání: hotel U Kata v Kutné Hoře

Program  …ZDE

Zápis z jednání a vybrané fotografie …ZDE

 

D) Mezinárodní konference, 19. – 20. září 2013

Na mezinárodní konferenci byly shrnuty hlavní závěry předchozích jednání a zároveň proběhla ustavující Valná hromada Asociace bilanční diagnostiky, o.s.  

Místo konání: Praha 1, konferenční centrum „U Hájků“

Pozvánka …ZDE

Zápis a výběr fotografií …ZDE

 

Cílové skupiny projektových aktivit

Hlavní cílovou skupinou jsou pracovníci Úřadu práce ČR, kteří:

 – poskytují bilanční diagnostiku,

 – vybírají vhodné klienty Úřadu práce (uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání) k zařazení do bilanční diagnostiky,

 – vypracovávají zadávací dokumentaci pro výběrová řízení na poskytovatele bilanční diagnostiky pro klienty Úřadu práce ČR.

Do cílové skupiny patří dále poskytovatelé bilanční diagnostiky, kteří ji poskytují pro klienty Úřadu práce ČR.

Hlavní výstupy projektu

Z hlediska dalšího rozvoje a zajištění kvality bilanční diagnostiky v České republiky je nejvýznamnějším výstupem založení Asociace bilanční diagnostiky a podání přihlášky této asociace do mezinárodní asociace La Fédération Européenne des Centres de Bilan et d'Orientation Professionnelle.

Dalším výstupem, který přispěje k vytvoření podmínek pro širší a jednotnou aplikaci nástrojů BDg pod gescí Asociace BDg ČR je inovovaná metodika. Tato metodika a výstupy z jednotlivých klíčových aktivit a další poznatky, byly zpracovány do sborníku, který je v české a anglické verzi ke stažení v dolní části těchto stránek.

Materiály ke stažení

Leták projektu  …ZDE (k barevnému tisku na formát A4 nebo A3)  – základní informace o projektu (včetně vymezení bilanční diagnostiky, cílů projektu, přehledu akcí a kontaktů) určený pro publicitu projektu.

Informační materiál „Bilanční diagnostika pro uchazeče a zájemce o zaměstnání“ …ZDE (k barevnému tisku na formát A4 – při oboustranném tisku je možno složit do formátu „skládacího letáku“)¨ – stručný osvětový materiál určený především potencionálním uživatelům této služby prostřednictvím ÚP a také pracovníkům ÚP. Poskytuje informace o účelu BDg, popisu procesu a pravidlech, kterými se poskytování BDg řídí.

Asociace bilanční diagnostiky

Stanovy Asociace bilanční diagnostiky, o.s. byly registrovány na Ministerstvu vnitra ČR a budou schváleny ustavující valnou hromadou Asociace dne 21. června 2013.

Stanovy Asociace bilanční diagnostiky jsou k dispozici …ZDE

Ustavující Valná hromada Asociace bilanční diagnostiky o.s. se uskutečnila v rámci 3. národního semináře 21. června 2013 v Kutné Hoře.

Příhláška do Asociace …ZDE

Více informací naleznete na www.asociace-bilancni-diagnostiky.cz

Valná hromada Asociace bilanční diagnostiky

Asociace bilanční didagnostiky ve spolupráci se Střediskem podpory poradenských služeb NVF připravuje na 22. 10. 2015 Val­nou hromadu této asociace s doprovodným odborným programem.

Asociace bilanční diagnostiky

Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. se podílelo na založení Asociace bilanční diagnostiky.

Výstupy

Bilanční diagnostika v České republice 2013. Mezinárodní spoluprací k inovacím a kvalitě.

Maříková, P. a kol., Praha, 2013, ISBN: 978-80-86728-58-2

Bilan de competence in the Czech Republic 2013. International cooperation for innovations and quality

Maříková, P. a kol., Praha, 2013, ISBN: 978-80-86728-59-9