Odborná pracoviště

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání (dále jen Observatoř) působí jako analytická sekce NVF. Provádí výzkum, shromažďuje data a analyzuje tendence na trhu práce a ve vzdělávání v souvislosti s probíhajícími technologickými a sociálně-ekonomickými změnami. Dlouhodobě se věnuje předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce včetně rozvoje kvantitativních i kvalitativních metodik v této oblasti. Cílem je systematicky vytvářet a analyzovat informace o budoucím vývoji zaměstnanosti, nárocích na profese, kvalifikace a dovednosti, které mají sloužit k lepší orientaci a rozhodování jak institucí trhu práce, tak vzdělávací sféry, zaměstnavatelů i jednotlivců. V poslední době se tým Observatoře zaměřuje rovněž na aktuální otázky změn v trendech profesně kvalifikačních struktur a proměn charakteru práce ve vazbě na zrychlující se vývoj technologií, který s sebou přináší tzv. čtvrtá průmyslová revoluce a rozvoj umělé inteligence.

Observatořúzce spolupracuje s ministerstvy, Evropskou komisí, OECD, Mezinárodní organizací práce (ILO), významnými výzkumnými pracovišti, univerzitami a dalšími partnerskými institucemi v ČR i v zahraničí a účastní se výzkumných projektů v rámci evropských programů Horizon a Erasmus. Od roku 2004 spolupracuje na programu ReferNet, kde jsou pod vedením Evropského centra pro rozvoj odborného vzdělávání Cedefop shromažďovány informace a zpracovávány studie týkající se odborného vzdělávání a trhu práce v členských zemích EU pro potřeby Evropské komise. Je také začleněna do mezinárodní sítě SkillsNet a její pracovníci participují jako expertní konzultanti za ČR na aktivitách evropských prognóz kvalifikačních potřeb a jsou zapojeni do evropského projektu EU Skills Panorama, který zajišťuje přístup k informacím, metodikám a analýzám trhu práce a kvalifikačních potřeb.

Observatořposkytuje výsledky svých výzkumů a expertíz decizní sféře a přímo se rovněž účastní přípravy strategických dokumentů. V minulosti to byla např. Strategie celoživotního učení, analytická podpora Úřadu vlády při vyhodnocování a aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací v ČR, strategické materiály pro MPO a MPSV formulující základní směry iniciativ v oblasti tzv. Průmyslu 4.0. a Práce 4.0. V letech 2017–2020 byla Observatoř jedním z partnerů systémového projektu KOMPAS, jehož cílem bylo pod gescí Ministerstva práce a sociálních věcí vybudovat udržitelný systém monitoringu a predikcí trhu práce na národní i regionální úrovni. V současné době je od roku 2021 jedním z realizátorů významného projektu STRATIN+, který poskytuje analýzy a strategické informace pro MŠMT, MPO, ÚV-RVVI, další orgány veřejné zprávy a výzkumné organizace jako podporu při koncipování a realizaci rozvoje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Publikace, články, odborné semináře, prezentace a další výstupy Observatoře jsou využívány jako zdroj analýz, dat a dalších informací odbornými pracovišti, vysokoškolskými pedagogy a studenty, novináři i širokou veřejností. Tým Observatoře se věnuje rovněž předávání zkušeností a podpoře zahraničních partnerů při rozvoji analýz trhu práce a aktivit předvídání kvalifikačních potřeb v jejich zemích. Byly realizovány projekty odborné podpory pro Polsko, Litvu, Moldávii, Arménii a Uzbekistán, které byly financované Světovou bankou, UNDP a dalšími donátory.

 

CEKAS

CEKAS

CEKAS