Rozvoj celoživotního učení

Celoživotní učení představuje koncepční změnu pojetí tradičního vzdělávání. Zahrnuje všechny možnosti učení v dětství i v dospělosti, v tradičních vzdělávacích institucích v rámci vzdělávacího systému i mimo něj.  Celoživotní učení umožňuje získávat stejné kompetence různými cestami v průběhu života a podporuje flexibilní přechod mezi vzděláváním a zaměstnáním.

Celoživotní učení je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících kvalitu lidských zdrojů, a tím konkurenceschopnost dané země. Vyžaduje zapojení klíčových aktérůna úrovni vlády, regionů, podniků i jednotlivců. Investice vložené do celoživotního učení jsou investicemi rozvojovými a dosahují tak nejvyšší priority.

NVF se v rámci celoživotního učení soustředí zejména na oblast rozvoje lidských zdrojů a dalšího profesního vzdělávání. Mezi naše aktivity v této oblasti patří:

  • Spolupráce s národními a krajskými partnery
  • Iniciace a návrh systémových změn, tvorba koncepcí
  • Podpora strategického řízení rozvoje lidských zdrojů v regionech
  • Analýzy, monitoring a výzkum
  • Zavádění inovačních postupů a metod a jejich facilitace
  • Poskytování metodických a poradenských služeb
  • Příprava zadání, řízení a implementace projektů
  • Propagace a podpora sdílení informací, networking

 

Projekty

Digital Individual Learning Accounts (DILA) in the Visegrad countries

Běžící projekt

Digitální individuální vzdělávací účty (DILA) v zemích Visegrádu. 

Projekt je zaměřen na podporu členských států při vytváření možného rámce pro individuální vzdělávací účty a ve svém důsledku přispívá ke zvýšení počtu dospělých studentů. Hlavním cílem projektu je modelovat a testovat datový model, který by umožnil využití technologií umělé inteligence pro personalizovaná doporučení ke vzdělávání a efektivní vynakládání prostředků prostřednictvím způsobu poskytování vzdělávání, jako jsou individuální účty učení (ILA).

ReferNet

Běžící projekt

Cílem této sítě je shromažďovat a zpracovávat informace a analýzy o odborném vzdělávání v členských zemích EU a zajišťovat jejich zpřístupnění odborné veřejnosti.  

V každé členské zemi EU bylo založeno národní konsorcium skládající se z institucí aktivních v oblasti odborného vzdělávání, které vede národní koordinátor.  V České republice se na pozici národního koordinátora se po dvou letech střídá Národní vzdělávací fond a Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). V letech 2015 a 2016 zastával roli národního koordinátora Národní ústav pro vzdělávání.

SkillsNet

Běžící projekt

Smyslem sítě SkillsNet je spojovat kvalifikované výzkumníky a další odborníky z oblasti zaměstnanosti, trhu práce a vzdělávání nad řešením otázek zaměřených na rychle se měnící požadavky na znalosti a dovednosti pro budoucí pracovní trh a na metody jejich zjišťování, aby na ně mohl včas reagovat vzdělávací systém při odborné přípravě žáků a dospělých. Síť založilo Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy (Cedefop) v r. 2003.

Opening Doors: Networked PhD Education

Ukončený projekt

 

Projekt OPENING DOORS (financovaný z programu Horizon 2020) se zaměřuje na doktorské vzdělávání, konkrétně na příležitosti spolupracovat s dalšími začínajícími výzkumnými pracovníky z různých oborů a zemí na „reálných“ aplikovaných problémech. Díky intenzivní komunikaci se zaměstnavateli a absolventy doktorandského studia, kteří působí v sítích otevřené vědy a otevřených inovací v celé Evropě, a pedagogy a zaměstnavateli PhD působícími na akademické půdě, tým Opening Doors indentifikuje typy kompetencí, které jsou oceňovány v těcto prostředích. Na tomto základě byl v kooperaci se sítí zainteresovaných stran navržen otevřený online vzdělávací kurz v oblasti otevřené vědy a otevřených inovací s názvem  “Opening Your Research To Collaborative Futures”.

Průzkum o doktorském studiu na Vysokém učení technickém v Brně

Ukončený projekt

Analýza doktorského studia na Vysokém učení technickém se zaměřila na náročnost studia, ekonomické podmínky, motivace ke studiu a důvody jeho neúspěšného ukončování. V rámci zakázky bylo provedeno dotazníkové šetření mezi současnými a bývalými doktorandy univerzity, na jehož základě byly identifikovány hlavní problémy doktorského studia na jednoltivých fakultách univerzity. Součástí výstupů ze zakázky jsou doporučení na změny v organizaci doktorského studia za účelem zlepšení jeho podmínek a výsledků.

Celouniverzitní výzkum o studentech doktorských studijních programů v oblasti socioekonomického zabezpečení

Ukončený projekt

V roce 2018 NVF uspěl ve výběrovém řízení Univerzity Karlovy (UK) na realizaci výzkumu jejích doktorandů v širokém záběru témat, spojených se studiem a pozdějším uplatněním. Projekt začal na podzim a jeho ukončení se předpokládá na podzim 2019.

Účelem projektu je podrobná analýza organizačních a finančních aspektů doktorského studia na fakultách UK, porovnání náročnosti studijních požadavků na jednotlivých oborech a programech a vyhodnocení výsledků studia a úspěšnosti absolventů.
 

SKILLS – CLOSE: Vztahy mezi dovednostmi, vzděláním a výsledky na trhu práce: longitudinální studie

Ukončený projekt

Dlouhodobý výzkumný projekt, jehož překladatelem je Národohospodářský ústav Akademie věd ČR, zaměřený na kvalitu vzdělávání a souvislosti mezi trhem práce a úrovní kompetencí v ČR a na analýzu vybraných aspektů rozvoje dovedností.

Úloha NVF spočívá zejména v analýzách kompetencí dospělých ve vztahu k uplatnění na trhu práce.

Šetření a analýzy pro Masarykovu univerzitu v Brně

Ukončený projekt
Realizace projektu: 15.2.2014–30.8.2014
NOZV zpracovala pro MU analýzu zaměřenou na uplatnitelnost absolventů Fakulty sportovních studií na trhu práce. Vycházela při tom jednak z vývojových trendů trhu práce v odvětvích a profesích, které jsou relevantní pro zaměstnání absolventů studijních oborů fakulty, dále analyzovala odpovídající volná pracovní místa nabízená zaměstnavateli a provedla dvě rozsáhlá online šetření. 

AVISO

Ukončený projekt
Realizace projektu: 18.3.2014–11.7.2014
Projekt byl součástí programu EdTRANS – Transition from School to Work AT-CZ, který je podporován z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR) v programu „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007–2013“.  V rámci tohoto projektu si odborné školy z ČR a Rakouska vyměňovaly informace a zkušenosti.
 
Projekt AVISO představoval výzkumnou část programu, která měla doplnit nezbytné analýzy a šetření umožňující širší vhled do kontextu regionálního trhu práce. Hlavním realizátorem výzkumu byla rakouská „Paul Lazarsfeld Gesellschaft für Sozialforschung“. Garantem v ČR byla Národní observatoř. 

Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Národní politiky VaVaI

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1.11.2010 – 31.12.2013

NVF – Národní observatoř poskytuje analýzy, informační podporu a expertýzy Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace při sledování implementace a návrhu nových opatření Národní politiky vědy, výzkumu a inovací.   Projekt je realizován ve spolupráci s  Technologickým centrem AV ČR.  

Národní observatoř zajišťuje aktivity týkající se lidských zdrojů ve vědě, výzkumu a inovacích, zejména jde o sledování trendů v ČR, analýzy potenciálu mladých odborníků pro uplatnění ve výzkumu, vývoji a inovacích,  vyhodnocení příkladů dobré praxe ze zahraničí, monitorování existujícího prostředí pro realizaci příslušných opatření Národní politiky VaVaI v ČR a formulaci doporučení pro jeho zlepšení v následujícím období do roku 2015. 

PIAAC – příprava a realizace mezinárodního výzkumu

Ukončený projekt
Realizace projektu: 22.9.2009 – 31.12.2013

Tříletý výzkumný projekt PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) byl zaměřen na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu u dospělých ve věku 16–65 let a mapoval rovněž využití těchto dovedností v každodenním osobním i pracovním životě.

Rozvojový program pro kraje

Ukončený projekt

Jde o kontinuální projekt, který zahrnuje 3 složky: aktualizaci a správu inspirační databanky Topre­gion.cz, realizaci soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO a realizaci workshopů pro krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů.

Koncept (část Marketing vzdělávacích institucí poskytujících dalšívzdělávání)

Ukončený projekt

Cílem zakázky je zmapování a nastavení poskytování služeb spo­jených se zajištěním koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu dalšího vzdělávání včetně pilotního ověřování a realizace vybraných aktivit v těchto oblastech.

KONCEPT (část Monitoring dalšího vzdělávání)

Ukončený projekt
Realizace projektu: 26. 4. 2010 – 31. 3. 2012

Cílem této komponenty systémového projektu Koncept bylo vytvoření návrhu souboru indikátorů pro monitoring dalšího vzdělávání. Ten komplexním způsobem sleduje a vyhodnocuje stav a vývoj jednotlivých oblastí dalšího vzdělávání.

Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce (JČ kraj)

Ukončený projekt

Obecným cílem projektu je zlepšit kvalitu dalšího vzdělávání poskytovaného vzdělávacími institucemi prostřednictvím twinningu, stínování lektorů a manažerů kurzů přímo v procesu vzdělávání a řízení instituce. 

Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

Od roku 2005 byla Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo  založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní  observatoř  prováděla  výzkum  kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschop­nosti.

Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce (Liberecký kraj)

Ukončený projekt

Obecným cílem projektu bylo zlepšit kvalitu dalšího vzdělávání poskytovaného vzdělávacími institucemi prostřednictvím twinningu, stínování lektorů a manažerů kurzů přímo v procesu vzdělávání a řízení instituce. 

Rating škol z hlediska budoucího uplatnění absolventů ve Skupině ČEZ

Ukončený projekt

Smyslem spolupráce bylo zjistit, do jaké míry mají studenti zájem a povědomí o energetickém sektoru a do jaké míry školy produkují vytipované (tj. v současné době se Skupinou ČEZ spolupracující) středoškolské a vysokoškolské absolventy s kompetenčním profilem, pracovně využitelným pro Skupinu ČEZ. 

Towards a Lifelong Learning Society in Europe: The Contribution of the Education System – LLL 2010

Ukončený projekt

Mezinárodní výzkumný projekt LLL,  financovaný v rámci 6. rámcového programu EU pod prioritou 7 – Občané a vládnutí ve společnosti založené na znalostech, byl zaměřen na analýzu stávajících politik, přístupů a tenzí v celoživotním vzdělávání dospělých v jednotlivých zemích Evropy.

Koncept – Analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Ukončený projekt

Dílčí část systémového projektu Koncept zaměřená na informační a poradenský systém pro další vzdělávání.

Analýza nabídky vzdělávání ve veřejné správě

Ukončený projekt

Cílem projektu byla dodávka služeb spočívající v provedení analýzy stavu nabídky vzdělávání ve veřejné správě, vypracování mapy stavu vzdělávání ve veřejné správě a vypracování analytické zprávy o situaci vzdělávání ve veřejné správě. 

Kvalita v dalším profesním vzdělávání

Ukončený projekt

Projekt podstatnou měrou přispěl k vytvoření systému dalšího profesního vzdělávání (DPV) v ČR. V projektu byl navrhován a pilotně ověřen systém certifikace řízení kvality vzdělávacích institucí, systém certifikace lektorů, byl vypracován návrh sjednocení způsobů akreditace vzdělávacích programů, vytvořen informační systém podporující certifikace a akreditace v oblasti DPV a navržena variantní strategie pro implementaci komplexního systému uplatňování nástrojů prokazování a hodnocení kvality v DPV.

IPSYS – Informačně poradenský systém dalšího vzdělávání

Ukončený projekt

Zadavatelem veřejné zakázky na vytvoření Informačně-poradenského sys­tému pro další vzdělávání by­lo Ministerstvo práce a sociálních věcí a byla spolufinan­cována z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Analýza nabídky a poptávky po dalším profesním vzdělávání v Královéhradec­kém kraji

Ukončený projekt

V projektu byla vytvářena a pilotně ověřována metodika pro analýzu nabídky a poptávky po dalším profesním vzdělávání, byla zmapována aktuální nabídka a poptávka po dalším profesním vzdělávání v Královéhradeckém kraji, byl vytvářen návrh systémové informační podpory pro další profesní vzdělávání v kraji a byla podpořena činnost Krajské rady pro RLZ.

Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího profesního vzdělávání v Ústeckém kraji

Ukončený projekt

V rámci projektu byl zmapován a vyhodnocen stav nabídky dalšího profesního vzdělávání v kraji a vznikla metodika pro sledování a pravidelné hodnocení nabídky dalšího profesního vzdělávání pro potřeby zejména Krajské rady pro RLZ, Rady kraje a dalších uživatelů.

TrainSME

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2004–2007

Projekt TrainSME (I-nnovative Vocational Training Approaches in Small and Micro Enterprises) byl zaměřen na zkvalitnění odborného vzdělávání v malých a mikro podnicích. Cílem bylo vytvoření a ověření jednoduchých nástrojů pro identifikaci vzdělávacích potřeb v těchto podnicích a zvýšení celkové informovanosti o možnostech odborného vzdělávání.

Regional Key Competencies

Ukončený projekt

Výzkumný projekt Evropské komise, článek 6, měl za cíl shromáždit nástroje používané k identifikaci klíčových kompetencí regionů.

Společnost vědění – nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na vzdělávání

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2004 – 2009

V rámci projektu byl zkoumán vztah vzdělávacích a inovačních aktivit na národní, odvětvové a podnikové úrovni. Vyhodnocovalo se, zda a jakými mechanismy přispívá systém dalšího vzdělávání k přípravě lidských zdrojů pro kvalifikačně náročné činnosti a pro pracovní činnosti využívající moderní technologie. 

Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2004 – 2009

Projekt zkoumal zdroje nerovností v přístupu ke vzdělání v ČR a byl zaměřen na vysvětlení principů a mechanismů jejich reprodukce. Národní observatoř se v rámci projektu zabývala otázkami dalšího vzdělávání, faktory a barierami účasti v něm z hlediska možností kompenzace vzdělanostních nerovností vznikajících v průběhu formálního vzdělávání.  

Overseas Information Monitor Reports

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2007–2008

V rámci projektu se postupně zpracovalo pět tématických analyticko-popisných zpráv informujících o systému odborného vzdělávání, trhu práce a související legislativě v ČR. Zadavatelem projektu byla japonská OVTA (Overseas Vocational Training Association).

Strategie celoživotního učení

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2006–2007

Cílem projektu bylo vytvořit strategický materiál opírající se o evropské a národní strategické dokumenty, identifikující silná a slabá místa v jednotlivých sektorech celoživotního vzdělávání a vytyčující hlavní strategické směry a opatření pro další rozvoj.