Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Realizace projektu: 2004 – 2009

Národní observatoř se podílela na řešení tohoto projektu, jehož hlavním řešitelem byl Sociologický ústav Akademie věd. NOZV v rámci tohoto projektu řešila problematiku dalšího vzdělávání. Na základě dat z vlastního šetření jednotlivců i národních a mezinárodních šetření a statistik byla analyzována nerovnost v účasti v dalším vzdělávání z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, profese, postavení na trhu práce. Zkoumány byly také hlavní bariéry účasti v dalším vzdělávání a intenzita jejich vlivu na vymezené skupiny populace.

Projekt zkoumal zdroje nerovností v přístupu ke vzdělání v ČR a byl zaměřen na vysvětlení principů a mechanismů jejich reprodukce.

Národní observatoř se v rámci projektu zabývala otázkami dalšího vzdělávání, faktory a barierami účasti v něm z hlediska možností kompenzace vzdělanostních nerovností vznikajících v průběhu formálního vzdělávání.

V rámci projektu byla realizována dvě dotazníková šetření jednotlivců. Výsledky byly zpracovány do společné publikace „Nerovnosti ve vzdělávání – od měření k řešení“, která vyšla v roce 2010 v naklada­telství SLON.

Další výstupy:

Barriers to participation in continuing education: The Czech Republic case (prezentace na konferenci „The 9th International Conference on HRD Research and Practice Across Europe“, Lille, Francie 2008).

Co brání dospělým v účasti na dalším vzdělávání? (výřez článku: Žáčková, H. : Co brání dospělým v účasti na dalším vzdělávání? Pro Futuro 1/2009, NVF, Praha 2009, ISSN 1212–9720).