Mezinárodní spolupráce

Projekty

Digital Individual Learning Accounts (DILA) in the Visegrad countries

Běžící projekt

Digitální individuální vzdělávací účty (DILA) v zemích Visegrádu. 

Projekt je zaměřen na podporu členských států při vytváření možného rámce pro individuální vzdělávací účty a ve svém důsledku přispívá ke zvýšení počtu dospělých studentů. Hlavním cílem projektu je modelovat a testovat datový model, který by umožnil využití technologií umělé inteligence pro personalizovaná doporučení ke vzdělávání a efektivní vynakládání prostředků prostřednictvím způsobu poskytování vzdělávání, jako jsou individuální účty učení (ILA).

ReferNet

Běžící projekt

Cílem této sítě je shromažďovat a zpracovávat informace a analýzy o odborném vzdělávání v členských zemích EU a zajišťovat jejich zpřístupnění odborné veřejnosti.  

V každé členské zemi EU bylo založeno národní konsorcium skládající se z institucí aktivních v oblasti odborného vzdělávání, které vede národní koordinátor.  V České republice se na pozici národního koordinátora se po dvou letech střídá Národní vzdělávací fond a Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). V letech 2015 a 2016 zastával roli národního koordinátora Národní ústav pro vzdělávání.

Erasmus SUSMILE - Successful online learning for sustainable last mile logistics

Ukončený projekt


Projekt spolufinancovaný z evropského  programu ERASMUS+

Dvouletý projekt Erasmus SUSMILE (Succesful online learning for sustainable last mile logistics) má za cíl přispět k rozvoji možností digitálního vzdělávání v oblasti udržitelné logistiky.

 

Opening Doors: Networked PhD Education

Ukončený projekt

 

Projekt OPENING DOORS (financovaný z programu Horizon 2020) se zaměřuje na doktorské vzdělávání, konkrétně na příležitosti spolupracovat s dalšími začínajícími výzkumnými pracovníky z různých oborů a zemí na „reálných“ aplikovaných problémech. Díky intenzivní komunikaci se zaměstnavateli a absolventy doktorandského studia, kteří působí v sítích otevřené vědy a otevřených inovací v celé Evropě, a pedagogy a zaměstnavateli PhD působícími na akademické půdě, tým Opening Doors indentifikuje typy kompetencí, které jsou oceňovány v těcto prostředích. Na tomto základě byl v kooperaci se sítí zainteresovaných stran navržen otevřený online vzdělávací kurz v oblasti otevřené vědy a otevřených inovací s názvem  “Opening Your Research To Collaborative Futures”.

REPLAY-VET

Ukončený projekt

Strengthening Key Competencies of Low-Skilled People in VET to Cover Future Replacement Positions (REPLAY-VET)

Cílem projektu REPLAY-VET je poskytnout znevýhodněným a nízkokvalifikovaným lidem na trhu práce příležitosti k získání dovedností tak, aby pokryli nabídku pracovních míst v Evropě, která vzniká z nahrazovaní poptávky. Projekt je financován z programu Erasmus+.

Projekt “Profesionální dobrovolnictví v práci s ohroženými dětmi a rodinami v ČR”

Ukončený projekt
V roce 2014 získal CEKAS, jedna ze sekcí Národního vzdělávacího fondu, v partnerství s Občanským sdružením HoSt Home-Start Česká republika (dále jen „HoSt“), projekt zaměřený na
profesionalizaci dobrovolnické práce s ohroženými dětmi a rodinami. Projekt uspěl ve velké
konkurenci u dánské nadace the Velux Foundations, která ho plně financuje. 
Více o projektu zde.

ProNet: Podpora mezisektorální sítě pro integraci vysokoškolských studentů předčasně ukončujících studium do odborného vzdělání

Ukončený projekt

Dvouletý projekt programu ERASMUS+ s cílem vytvoření online poradenského nástroje na podporu vysokoškolských studentů, kteří předčasně ukončili svá studia, do odborného vzdělávání.

 

Streetwork pro děti a mládež

Ukončený projekt

1. dubna 2013 zahájil CEKAS realizaci čtyřletého projektu ”Streetwork pro děti a mládež” financovaného dánskými nadacemi THE VELUX FOUNDATIONS.  Cílem je podpořit sociální práci s ohroženými dětmi a mládeží se zaměřením na trénink v pracovních dovednostech a na mobilní terénní práci ve vyloučených lokalitách. Ukončení projektu se předpokládá v březnu 2017. 

SIMOVET - Smart information models to adequately adapt vocational training to the labour market needs

Ukončený projekt

Tento dvouletý projekt, který je financován z programu Erasmus +, začal na podzim 2014, ale jeho hlavní fáze řešení budou probíhat v roce 2015, s dokončením v roce 2016. Jeho cílem je shromáždění kvalitativních a kvalitativních informací o kvalifikačních potřebách vybraných sektorů, které by měly být zpracovány do podoby vhodné pro využití ve vzdělávacím systému a v poradenství. 

VET-EDS

Ukončený projekt

Effective Forecasting as a mechanism for aligning VET and Economic Development Strategies (VET-EDS)

Na podzim 2014 byl zahájen dvouletý projekt, v němž je NOZV zapojena jako člen konsorcia vedeného univerzitou Exeter. Projekt je logickým pokračováním projektu ARLI, který byl se stejným konsorciem zakončen v roce 2014. Je zaměřen na zmapování příkladů dobré praxe v poskytování informací nezbytných pro přizpůsobování vzdělávání potřebám trhu práce ve vybraných zemích (ČR, Itálie, Nizozemí, SRN, Skotsko, Švédsko, Španělsko, VB). Projekt rovněž zahrnuje tvorbu a využívání informací o budoucím vývoji kvalifikačních potřeb. Výstupy zde.

CompCert: Strategie vzdělávání kariérových poradců v metodice bilance kompetencí

Ukončený projekt

Projekt spolufinancovaný  z evropského programu pro celoživoní vzdělávání ERASMUS+

REAL TIME LMI

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2015 – 2016
Cílem tohoto projektu bylo vyvinutí systému využívajícího otevřené informační zdroje o nabídce volných pracovních míst, který by mohl být využíván analytiky trhu práce a dalšími uživateli. 

INNO-CAREER - Příprava prototypu vzdělávacího programu pro kariérové poradce

Ukončený projekt

Projekt spolufinancovaný z evropského programu pro celoživoní vzdělávání Leonardo da Vinci.

Qual-n-Guide: Poradenství ve službách zaměstnanosti založené na bilanci kompetencí a na využití evropských kritérií kvality

Ukončený projekt
Projekt spolufinancovaný z evropského programu pro celoživotní vzdělávání Leonardo da Vinci Bilancia Kompetencií

 

NICE – Síť pro inovaci kariérového poradenství v Evropě

Ukončený projekt

NICE – Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe - Projekt č. 155976-LLP-1–2009–1-DE-ERASMUS-ENWA je podporován Evropskou komisí z programu celoživotního učení ERASMUS Academic Network.

Projekt Labour Market and Education Observatory of Małopolska

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1.5.2014 – 31.3.2015

Mezinárodní jednoletý projekt na podporu aktivit Observatoře Malopolska v oblasti monitoringu poptávky po pracovních silách na trhu práce. Šlo o projekt expertýz a předávání zkušeností NOZV, v jehož rámci NOZV vyhodnotila dostupnost a zdroje data o trhu práce v Malopolském regionu, následně navrhla vhodné klastrování profesních dat, metodiku monitorování volných pracovních míst, která zahrnovala vyhodnocení datových zdrojů o volných pracovních místech, metodiku jejich sloučení a návrh systému ukazatelů na různých úrovních členění.

VISEGRAD INNOVATE!

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2014
Mezinárodní spolupráce mezi Polskem, Slovenskem, Maďarskem a Českou republikou. Cílem projektu je vytvoření nezávislého rámce pro inovativní výzkum v zemích V4, který bude také kritickou analýzou jejich inovačních politik. Výzkum je založen na interdisciplinárním přístupu, jeho vědecký charakter poskytne nový pohled na měření inovací a na nástroje veřejných politik zemí V4. Užší i širší spolupráce mezi odborníky z různých prostředí pomůže přehodnotit inovační politiky v zemích V4. 

Labour force monitoring and forecasting – Lithuania

Ukončený projekt
Realizace projektu: 30.10.2013 – 23.9.2014

Dvouletý projekt , v rámci něhož Národní observatoř předávala své zkušenosti v oblasti monitoringu a předvídání vývoje na trhu práce. NOZV pomáhala litevským odborníkům s přípravou dat nezbytných pro modelování a transformovala model využívaný v ČR na podmínky Litevského trhu práce. Byl navržen rovněž způsob prezentace monitorovacích dat a výsledků projekcí prostřednictvím webové stránky.

Projekt ARLI - EU Skills Panorama

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1.4.2013–31.3.2014

Projekt ARLI, na němž se Národní vzdělávací fond podílel, si kladl za cíl rozpracovat EU Panorama na regionální úroveň a poskytnout tak relevantní a aktuální informace o nabídce a poptávce po profesích a kvalifikacích pro různé uživatele na regionálních trzích práce. NVF byl členem mezinárodního řešitelského konsorcia, které vedl University of Exeter.

Bilanční diagnostika - projekt mezinárodní spolupráce

Ukončený projekt

Projekt mezinárodní spolupráce OP LZZ Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna zahraničních zkušeností a aplikace nových poznatků do praxe úřadů práce“byl řešen od 1.4.2013 do 31­. 11. 2013

Výměna zkušeností pracovníků úřadů práce zemí EU

Ukončený projekt

Projekt Výměna zkušeností pracovníků úřadů práce zemí EU je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (prioritní osa 5 Mezinárodní spolupráce) a je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Realizátorem projektu je Národní vzdělávací fond, o.p.s., konkrétně tým Zaměstnanost. 

IMPROVE – Postupy uznávání kompetencí kariérových poradců v Evropě

Ukončený projekt

IMPROVE je mezinárodní projekt financovaný Evropskou komisí v rámci programu celoživotního učení Grundtvig

Posílení kapacity institucí z vybraných států Evropské unie v oblasti implementace Nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat

Ukončený projekt

Realizace toho projektu mimo jiné vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004  a č. 987/2009, která závazně ukládají povinnost všem členským státům EU zajistit mezinárodní elektronickou výměnu dat v oblasti sociálního zabezpečení v rámci celoevropské sítě.

Cílem projektu pro zúčastněné instituce je využití všech výhod plynoucích z mezinárodní spolupráce při budování plně fungujících přístupových míst k datům pojištěnců v EU tzv. Access Points, které zajistí potřebnou interoperabilitu s ostatními zahraničními dotčenými orgány v rámci Evropské architektury pro výměnu standardizovaných elektronických dokumentů.
  

Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog

Ukončený projekt

 

Na základě usnesení Vlády ČR č. 300/2005 bylo dnem 1. 6. 2005 zahájen proces certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog. Tento den je důležitým mezníkem protidrogogové politiky vlády ČR. Proces certifikací je unikátním systémem hodnocení kvality sociálních služeb, který nemá v Evropě obdoby a je oblastí, ve které může ČR předávat ověřené zkušenosti dalším státům EU.

Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce (JČ kraj)

Ukončený projekt

Obecným cílem projektu je zlepšit kvalitu dalšího vzdělávání poskytovaného vzdělávacími institucemi prostřednictvím twinningu, stínování lektorů a manažerů kurzů přímo v procesu vzdělávání a řízení instituce. 

WBS – Webová podpora hledání zaměstnání

Ukončený projekt

Výstupem projektu je webová aplikace umožňující uživatelům lépe poznat svoje studijní a profesní schopnosti a možnosti dostupná na http://www.profesni-orientace.cz/.

FREE – Webové stránky pro poradce pro začínající podnikatele

Ukončený projekt

Výstupem projektu je webová aplikace pro poradce pro začínající podnikatele naleznete na http://www.spi.pt/…ive_tool/CZ/. Aplikace bude také dostupná na http://www.zaloz-podnik.cz/.

Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce (Liberecký kraj)

Ukončený projekt

Obecným cílem projektu bylo zlepšit kvalitu dalšího vzdělávání poskytovaného vzdělávacími institucemi prostřednictvím twinningu, stínování lektorů a manažerů kurzů přímo v procesu vzdělávání a řízení instituce. 

Transferable skills across economic sectors – Role and importance foremployment at European level

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2010–2011

Mezinárodní projekt zkoumal přenositelné kompetence v členských zemích EU, ekonomických sektorech i skupinách profesí a vycházel ze zpracovaných sektorových studií na evropské úrovni a z aktivity New Skills for New Jobs. 

Towards a Lifelong Learning Society in Europe: The Contribution of the Education System – LLL 2010

Ukončený projekt

Mezinárodní výzkumný projekt LLL,  financovaný v rámci 6. rámcového programu EU pod prioritou 7 – Občané a vládnutí ve společnosti založené na znalostech, byl zaměřen na analýzu stávajících politik, přístupů a tenzí v celoživotním vzdělávání dospělých v jednotlivých zemích Evropy.

Centrální informační systém ve veřejných službách zaměstnanosti

Ukončený projekt

Projekt „Centrální informační systém ve veřejných službách zaměstnanosti“ reagoval na potřebu zvýšení kvality a dostupnosti informačních systémů v rámci veřejných služeb zaměstnanosti. Projekt byl realizován jako projekt mobility programu Leonardo da Vinci.

Orienteexpress – webová aplikace kariérového poradenství

Ukončený projekt

Výstupem projektu je webová aplikace dostupná na http://www.orienteexpress.cz, ke které jsou postupně přidávány další související informace a cvičení.

TrainSME

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2004–2007

Projekt TrainSME (I-nnovative Vocational Training Approaches in Small and Micro Enterprises) byl zaměřen na zkvalitnění odborného vzdělávání v malých a mikro podnicích. Cílem bylo vytvoření a ověření jednoduchých nástrojů pro identifikaci vzdělávacích potřeb v těchto podnicích a zvýšení celkové informovanosti o možnostech odborného vzdělávání.

Regional Key Competencies

Ukončený projekt

Výzkumný projekt Evropské komise, článek 6, měl za cíl shromáždit nástroje používané k identifikaci klíčových kompetencí regionů.

Overseas Information Monitor Reports

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2007–2008

V rámci projektu se postupně zpracovalo pět tématických analyticko-popisných zpráv informujících o systému odborného vzdělávání, trhu práce a související legislativě v ČR. Zadavatelem projektu byla japonská OVTA (Overseas Vocational Training Association).

YOUTH (Young in Occupations and Unemployment: Thinking of their better integration in the labour market)

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2007–2008

Projekt si kladl za cíl vytvořit komplexní přehled současné evropské praxe při integraci mladých lidí na trh práce a vybrat ty praktiky, které mají potenciál zlepšit aktuální i budoucí stav. Zadavatelem projektu byla Evropská komise a koordinátorem projektu byl italský institut ISFOL a partnery byly vedle NVF ještě italský CESOS a maďarská Szent István University Gödöllö.

Středoevropská iniciativa (SEI) Fórum rozvoje lidských zdrojů

Ukončený projekt

Pražské Fórum rozvoje lidských zdrojů SEI založila mezinárodní pracovní skupina SEI pro rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání (později transformovaná na síť pověřených odborníků pro rozvoj lidských zdrojů). Tuto skupinu řídil zástupce České republiky. Pražské Fórum bylo ustaveno pro pořádání pravidelných setkání expertů z oblasti rozvoje lidských zdrojů a k diskutování témat, která jsou vytipovávána jako klíčová.  Pro jednání byl zvolen formát mezinárodních konferencí, které jsou v Praze pořádány od roku 2005. Témata konferencí jsou diskutována a vybírána na výročních setkáních členů sítě pro rozvoj lidských zdrojů. Konference organizuje Národní vzdělávací fond v rámci aktivit SEI a jsou spolufinancovány Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.