INNO-CAREER - Příprava prototypu vzdělávacího programu pro kariérové poradce

Od 1. listopadu 2013 do 31. října 2015

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Freibergová

 

Hlavním cílem dvouletého mezinárodního projektu transferu inovací Leonardo da Vinci (2013–2015) s názvem Příprava prototypu vzdělávacího programu pro kariérové poradce (INNO-CAREER) je prostřednictvím adaptace existujících inovativních přístupů a metod vytvoření vzdělávacího systému kariérových poradců provázaného se světem práce. Vzdělávací program bude navržen na základě posouzení dostupných vzdělávacích programů a profesních profilů kariérových poradců. Vzdělávací program bude mít charakter dalšího vzdělávání pro pedagogické i nepedagogické pracovníky formálního i neformálního vzdělávání, pracovníky pomáhajících profesí, služeb zaměstnanost, agentur práce, ale i personalisty a další zainteresované osoby. Nedílnou součástí těchto aktivit je i síťování poskytovatelů vzdělávacích kurzů pro kariérové poradce. Projekt byl zahájen na podzim 2013.

Partneři projektu

 • Národní organizace pro certifikaci kvalifikací a kariérové poradenství, Řecko, Atény
 • EURICON Consultants Ltd., Řecko, Thessaloniki
 • Regionální školský úřad provincie Veneto, Itálie, Benátky
 • Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., Praha, Česká republika
 • Institut práce, Kypr, Nicosia

Webové stránky projektu: www.inno-career.eu

Novinky

E-networking kariérových poradců

Na stránkách projektu www.inno-career.eu byla otevřena aplikace umožňující výměnu názorů, zkušeností, námětů a nápadů v kariérovém poradenství. Nachází se pod záložkou „E-NETWORK“ a umožňuje vkládat příspěvky a na příspěvky také odpovídat. Vstup do ní je po jednoduché registraci.

Srdečně Vás zveme k zapojení se do diskusí!

Kurz: Poradenství 2020: Aktuální aspekty celoživotního poradenství & zaměstnanosti. Nové kompetence pro kariérové poradce

(2015–02–27)
 
Pilotního kurzu se zúčastnílo 21 kariérových poradců z nichž bylo 17 poradců Úřadu práce ČR, 3 kariéroví poradci z neziskových organizací a 1 pedagog vysoké školy. 
 
Kurz složený ze šesti následujících modulů byl realizován dis­tanční formou.
 
 • M-01 Kariérové poradenství pro integraci cizinců
 • M-02 Kariérové poradenství a trh práce
 • M-03 Uznávání výsledků neformálního a informálního učení
 • M-04 Kariérové poradenství pro mobilitu
 • M-05 Rozvoj dovednosti řízení vlastní kariérové dráhy
 • M-06 Zabezpečování kvality kariérového poradenství
Účastníkům bylo doporučeno pros­tudovat vždy jeden modul a vypracovat jeho povinné úlohy během jednoho týdne. Kurz byl končen třídenní prezenční výukou realizovanou ve dvou bězích (17.-19.6.2015, 24.-26.6.2015) ve výukovém středisku Úřadu práce v Praze. Během prezenční výuky byla shrnuta problematika každého z modulů a realizovány interaktivní a zážitkové formy.
 
Pilotní kurz bude vyhodnocen a budou provedeny případné úpravy jednotlivých modulů. Poté bude kurz otevřen i dalším zájemcům. Kurz bude realizován formou e-learningu a bude zpoplatněn. Výše kurzovného ještě nebyla stanovena. Uvažujeme o realizaci jed­notlivých modulů jako samostatných kurzů s jednodenní prezenční výukou.
 
E-learningová aplikace na http://www.inno-career.com je již otevřená pro registraci zájemců o tento kurz.
 

Anketa ke vzdělávacím potřebám a chybějícím kompetencím kariérových poradců

(2014–06–19)
Jedním z kroků projektu bylo zjištění názorů a představ kariérových poradců o jejich dalším vzdělávání. Velice děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili. Jeho vyhodnocení za ČR je dostupné … ZDE