O nás

Národní vzdělávací fond (NVF) je obecně prospěšná společnost existující od roku 1994. Jejím cílem je podporovat rozvoj a restrukturalizaci lidských zdrojů v souladu s požadavky ekonomických a sociálních reforem České republiky.

 Posláním Národního vzdělávacího fondu je poskytovat obecně prospěšné služby, které jsou specifikovány v zakládací listině takto:
Společnost veřejnosti poskytuje obecně prospěšné služby spočívající 
a) v odborných, vědecko-výzkumných a poradenských službách pro rozvoj lidských zdrojů v následujících oblastech:
  • celoživotní učení, zejména další všeobecné i profesní
  • politika zaměstnanosti, obecně i se zaměřením na snižování bariér pro přístup znevýhodněných skupin na trh práce
  • sociální politika, sociální služby včetně řízení kvality služeb
  • globální faktory ovlivňující rozvoj znalostní ekonomiky

b) v přípravě, organizaci, administraci, hodnocení, kontroly programů a projektů financovaných z veřejných i soukromých zdrojů a to zejména v oblasti spolupráce s Evropskou unií, Evropským hospodářským prostorem a Švýcarskou konfederací 
c) v provádění analýz a předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce,                       ,­,,    ,,,,,,,,,,,,,­,,,,,,,,,,,, a­nalýz kvality lidských zdrojů ve vazbě na konkurenceschopnost ekonomiky, sektorů i regionů
d) v provádění vědecko-výzkumné činnosti.

Národní vzdělávací fond má dlouholetou zkušenost v poskytování služeb v oblasti zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů a dalšího profesního vzdělávání. Podílel se na přípravě i implementaci evropských programů na rozvoj služeb zaměstnanosti, podporu odborného vzdělávání a zaměstnanosti v ČR (Phare, EQUAL, Leonardo da Vinci, ESF), včetně metodické přípravy i řízení několika grantových schémat. Od počátku své existence se NVF podílel  na koncipování strategických dokumentů na národní úrovni, např. na Strategii reformy veřejné správy (MV ČR), Strategii rozvoje lidských zdrojů v ČR (vláda ČR) nebo na Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice (MŠMT).

Národní vzdělávací fond disponuje vlastním analytickým útvarem, jehož výzkumná činnost je zaměřena na problematiku trhu práce, resp. zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, především ve vztahu k prognózování kvalifikačních potřeb na trhu práce a k oblasti vzdělávání, a to jak počátečního, tak zejména dalšího odborného vzdělávání.

Další útvary NVF se zabývají problematikou sociálních služeb, standardizací a hodnocením jejich kvality, podporou rozvoje lidských zdrojů v regionech, poradenstvím v oblasti zaměstnanosti a odborného vzdělávání.

Fundraisingový účet NVF, o.p.s.