Národní vzdělávací fond

Vítáme Vás na webových stránkách Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., na kterých si Vás dovolujeme seznámit s činností a odbornými kapacitami naší společnosti.

Nabídka služeb

Předvídání kvalifikačních potřeb

Zkoumání budoucí poptávky po profesích a kvalifikacích na základě trendů české i globální ekonomiky a jejich dopadů na trh práce

Kvalita sociálních služeb

Podpora a provázení poskytovatelů sociálních služeb při postupném zavádění standardů kvality sociálních služeb, rozvíjení nových metod hodnocení kvality a sebehodnocení

Rozvoj celoživotního učení

Monitoring a analýzy počátečního a dalšího vzdělávání, hodnocení konkurenceschop­nosti ČR z hlediska kvality lidských zdrojů, uplatňování inovačních metod v celoživotním učení směřující k cílenému vytváření „učícího se prostředí“ a uplatnění konceptu CžU v každodenní praxi

Trh práce

Analýzy trhu práce, podpora služeb kariérového poradenství, zpracování dotazníkových šetření, rozvoj oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, služby zaměřené na modernizaci a zvyšování kvality služeb zaměstnanosti

Mezinárodní spolupráce

Dlouhodobá spolupráce se zahraničními partnery a mezinárodními institucemi v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zapojení v evropských sítích (ReferNet, SkillsNet)

Kariérové poradenství

Podpora služeb kariérového poradenství, jejich zkoumání a návrhy inovací včetně kvality v kariérovém poradenství.

Řízení programů a projektů

Technická asistence při přípravě a realizaci programů a projektů, komplexní poradenské služby při přípravě a řízení projektů včetně přípravy žádosti o podporu projektu

Vzdělávací programy

Nabídka vzdělávacích programů, včetně akreditovaných u MPSV

Aktuality

20/3

Národní observatoř dokončila dvě analýzy

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání dokončila 2 významné analýzy, první byla pro KZPS, ta zpracovávala prognózy vývoje a struktury zaměstnanosti do roku 2033 pro 8 odvětví ekonomiky. Druhá analýza byla pro Moravskoslezský kraj, jednalo se o analýzy vybraných skupin technických profesí.

 
16/3

Připravované kurzy pro kariérové poradce

Kurz je určen pro kariérové poradce a zájemce o poskytování kariérových poradenských služeb. Součástí kurzu jsou tři dny prezenční výuky, která se uskuteční v červnu v Praze.
 
 
1/9

Monitorovací indikátory ÚP ČR – revize požadavků

NVF o.p.s. realizuje ve spolupráci s firmou Hope divize EUservis zakázku zaměřenou na revizi, aktualizaci a dopracování souboru monitorovacích indikátorů pro sledování a řízení agend ÚP ČR.

12/6

Workshop: Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce – jaká je situace a co lze zlepšit? Poučíme se z výsledků PIAAC?

4. června 2014 proběhl v Domě zahraniční spolupráce workshop, kde také pracovníci Národního vzdělávacího fondu prezentovali na témata: další vzdělávání a rozvoj kompetencí, kompetence jako podmínka uplatnění na trhu práce, programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých (příklad z praxe – Norsko).

30/5

Otevření Restart Shopu

V rámci projektu „Streetwork pro děti a mládež“ byl 5.května 2014 otevřen do­bročinný obchod RESTART SHOP.

Přejít do archivu