Národní vzdělávací fond

Vítáme Vás na webových stránkách Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., na kterých si Vás dovolujeme seznámit s činností a odbornými kapacitami naší společnosti.

Nabídka služeb

Předvídání kvalifikačních potřeb

Zkoumání budoucí poptávky po profesích a kvalifikacích na základě trendů české i globální ekonomiky a jejich dopadů na trh práce

Kvalita sociálních služeb

Podpora a provázení poskytovatelů sociálních služeb při postupném zavádění standardů kvality sociálních služeb, rozvíjení nových metod hodnocení kvality a sebehodnocení

Rozvoj celoživotního učení

Monitoring a analýzy počátečního a dalšího vzdělávání, hodnocení konkurenceschop­nosti ČR z hlediska kvality lidských zdrojů, uplatňování inovačních metod v celoživotním učení směřující k cílenému vytváření „učícího se prostředí“ a uplatnění konceptu CžU v každodenní praxi

Trh práce

Analýzy trhu práce, podpora služeb kariérového poradenství, zpracování dotazníkových šetření, rozvoj oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, služby zaměřené na modernizaci a zvyšování kvality služeb zaměstnanosti

Mezinárodní spolupráce

Dlouhodobá spolupráce se zahraničními partnery a mezinárodními institucemi v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zapojení v evropských sítích (ReferNet, SkillsNet)

Kariérové poradenství

Podpora služeb kariérového poradenství, jejich zkoumání a návrhy inovací včetně kvality v kariérovém poradenství.

Řízení programů a projektů

Technická asistence při přípravě a realizaci programů a projektů, komplexní poradenské služby při přípravě a řízení projektů včetně přípravy žádosti o podporu projektu

Vzdělávací programy

Nabídka vzdělávacích programů, včetně akreditovaných u MPSV

Aktuality

8/10

Studijní cesta uzbeckých expertů v Praze

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání zorganizovala v září studijní návštěvu 5 expertů z Uzbekistánu. Konkrétně z Institute of forecasting and macroeconomic research (IFMR) a ministerstva financí Uzbekistánu. Cílem studijní návštěvy, která probíhala v Praze od 21. do 25. 9. 2015, bylo seznámit uzbecké odborníky s využíváním modelových nástrojů pro makroekonomické projekce, s praxí jejich využívání v České republice. 

16/9

Mezinárodní konference Řízení kvality a hodnocení dopadů systému kariérového poradenství

Konference je pořádána společností BKS Úspech ve spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Evropské federace center kariérového poradenství a bilance kompetencí a dalšími partnery projektu Qual´n´Guide dne 8. 10. 2015 v Bratislavě.

26/8

Valná hromada Asociace bilanční diagnostiky

Asociace bilanční didagnostiky ve spolupráci se Střediskem podpory poradenských služeb NVF připravuje na 22. 10. 2015 Val­nou hromadu této asociace s doprovodným odborným programem.

25/8

E-network kariérových poradců

Srdečně vás zveme k zapojení do mezinárodní sítě kariérových poradců a diskutujte ožehavé i běžné otázky kariérového poradenství na online síti – e-network – kariérových poradců. Nachází se na www.inno-career.eu pod záložkou E-NETWORK a je součástí realizace projektu INNO-CAREER.

24/8

Certifikát kvality FECBOP pro Asociaci bilanční diagnostiky

Asociace bilanční diagnostiky, se kterou úzce spolupracuje Středisko podpory poradenských služeb NVF, prošla úspěšně auditem kvality mezinárodní asociace center bilance kompetencí a kariérového poradenství FECBOP. Gratulujeme!

Přejít do archivu