Národní vzdělávací fond

Vítáme Vás na webových stránkách Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., na kterých si Vás dovolujeme seznámit s činností a odbornými kapacitami naší společnosti.

Nabídka služeb

Předvídání kvalifikačních potřeb

Zkoumání budoucí poptávky po profesích a kvalifikacích na základě trendů české i globální ekonomiky a jejich dopadů na trh práce

Kvalita sociálních služeb

Podpora a provázení poskytovatelů sociálních služeb při postupném zavádění standardů kvality sociálních služeb, rozvíjení nových metod hodnocení kvality a sebehodnocení

Rozvoj celoživotního učení

Monitoring a analýzy počátečního a dalšího vzdělávání, hodnocení konkurenceschop­nosti ČR z hlediska kvality lidských zdrojů, uplatňování inovačních metod v celoživotním učení směřující k cílenému vytváření „učícího se prostředí“ a uplatnění konceptu CžU v každodenní praxi

Trh práce

Analýzy trhu práce, podpora služeb kariérového poradenství, zpracování dotazníkových šetření, rozvoj oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, služby zaměřené na modernizaci a zvyšování kvality služeb zaměstnanosti

Mezinárodní spolupráce

Dlouhodobá spolupráce se zahraničními partnery a mezinárodními institucemi v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zapojení v evropských sítích (ReferNet, SkillsNet)

Kariérové poradenství

Podpora služeb kariérového poradenství, jejich zkoumání a návrhy inovací včetně kvality v kariérovém poradenství.

Řízení programů a projektů

Technická asistence při přípravě a realizaci programů a projektů, komplexní poradenské služby při přípravě a řízení projektů včetně přípravy žádosti o podporu projektu

Vzdělávací programy

Nabídka vzdělávacích programů, včetně akreditovaných u MPSV

Aktuality

26/8

Valná hromada Asociace bilanční diagnostiky

Asociace bilanční didagnostiky ve spolupráci se Střediskem podpory poradenských služeb NVF připravuje na 22. 10. 2015 Val­nou hromadu této asociace s doprovodným odborným programem.

24/8

Certifikát kvality FECBOP pro Asociaci bilanční diagnostiky

Asociace bilanční diagnostiky, se kterou úzce spolupracuje Středisko podpory poradenských služeb NVF, prošla úspěšně auditem kvality mezinárodní asociace center bilance kompetencí a kariérového poradenství FECBOP. Gratulujeme!

10/8

Kurz pro kariérové poradce

Středisko podpory poradenských služeb NVF úspěšně pilotně ověřilo distanční kurz pro kariérové poradce, který byl připraven v rámci projektu INNO-CAREER. Pilotní ověření proběhlo v koncem června 2015 dvou bězích za účasti celkem 21 kariérových poradců z celé ČR.

30/6

Následný výzkum PIAAC

Návazný národní výzkum je součástí sedmiletého projektu CLOSE, který se dále věnuje i počátkům vzdělávací dráhy, zaměřuje se proto i na předškolní děti a na děti před nástupem na druhý stupeň základní školy (případně víceletá gymnázia) a před nástupem na střední školy. V průběhu června proběhl pilotní výzkum ověřující funkčnost a srozumitelnost dotazníku. Hlavní sběr se uskuteční od července 2015 do 15. září 2015.

27/4

Mezinárodní seminář

Ve dnech 23. a 24. dubna 2015 se Národní vzdělávací fond podílel na organizování workshopu, zaměřeného na hodnocení výstupů  projektu Profesních dovednostních profilů (Occupational skills profiles; OSP), který je realizován Cedefopem. 

Přejít do archivu