Národní vzdělávací fond

Vítáme Vás na webových stránkách Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., na kterých si Vás dovolujeme seznámit s činností a odbornými kapacitami naší společnosti.

Nabídka služeb

Předvídání kvalifikačních potřeb

Zkoumání budoucí poptávky po profesích a kvalifikacích na základě trendů české i globální ekonomiky a jejich dopadů na trh práce

Kvalita sociálních služeb

Podpora a provázení poskytovatelů sociálních služeb při postupném zavádění standardů kvality sociálních služeb, rozvíjení nových metod hodnocení kvality a sebehodnocení

Rozvoj celoživotního učení

Monitoring a analýzy počátečního a dalšího vzdělávání, hodnocení konkurenceschop­nosti ČR z hlediska kvality lidských zdrojů, uplatňování inovačních metod v celoživotním učení směřující k cílenému vytváření „učícího se prostředí“ a uplatnění konceptu CžU v každodenní praxi

Trh práce

Analýzy trhu práce, podpora služeb kariérového poradenství, zpracování dotazníkových šetření, rozvoj oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, služby zaměřené na modernizaci a zvyšování kvality služeb zaměstnanosti

Mezinárodní spolupráce

Dlouhodobá spolupráce se zahraničními partnery a mezinárodními institucemi v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zapojení v evropských sítích (ReferNet, SkillsNet)

Kariérové poradenství

Podpora služeb kariérového poradenství, jejich zkoumání a návrhy inovací včetně kvality v kariérovém poradenství.

Řízení programů a projektů

Technická asistence při přípravě a realizaci programů a projektů, komplexní poradenské služby při přípravě a řízení projektů včetně přípravy žádosti o podporu projektu

Vzdělávací programy

Nabídka vzdělávacích programů, včetně akreditovaných u MPSV

Aktuality

5/4

Konference „Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství“, Brno, 26. – 27. května 2016

Vážení příznivci kariérové poradenství,

srdečně vás zveme na konferenci „Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství“, kterou pořádá Dům zahraniční spolupráce, Centrum Euroguidance a Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd.

Konference se koná ve dnech 26. a 27. května 2016 v prostorách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

22/3

Lidské zdroje pro konkurenceschopnou ekonomiku

 
Aktualizované indikátory kvality lidských zdrojů jsou pro zájemce připraveny v tradiční publikaci Konkurenční schopnost České republiky zpracovávané Národní observatoří zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu. 
26/2

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

 
Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest ve spolupráci s VIDA! science centrem v Brně. 
 
23/2

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Publikace je ke stažení zde. Základní rámec iniciativy byl dále rozpracován do obsáhlého dokumentu, který bude zpřístupněn veřejnosti v březnu 2016. Oba dokumenty připravil tým vedený ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT prof. Vladimírem Maříkem, jehož členy byli i odborníci NVF. 

9/2

Excelentní hodnocení českých webových stránek ReferNet!

Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy) každým rokem provádí evaluaci národních webových stránek projektu ReferNet pro jednotlivé země. České stránky www.refernet.cz obdržely opět excelentí hodnocení.

Přejít do archivu