Národní vzdělávací fond

Vítáme Vás na webových stránkách Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., na kterých si Vás dovolujeme seznámit s činností a odbornými kapacitami naší společnosti.

Asociace výchovných poradců ve spolupráci se Střediskem podpory poradenských služeb pořádají ve dnech 9.-10.10. 2014 Kongresové dny výchovného poradenství 2014 v hotelu Continental v Brně.

Nabídka služeb

Předvídání kvalifikačních potřeb

Zkoumání budoucí poptávky po profesích a kvalifikacích na základě trendů české i globální ekonomiky a jejich dopadů na trh práce

Kvalita sociálních služeb

Podpora a provázení poskytovatelů sociálních služeb při postupném zavádění standardů kvality sociálních služeb, rozvíjení nových metod hodnocení kvality a sebehodnocení

Rozvoj celoživotního učení

Monitoring a analýzy počátečního a dalšího vzdělávání, hodnocení konkurenceschop­nosti ČR z hlediska kvality lidských zdrojů, uplatňování inovačních metod v celoživotním učení směřující k cílenému vytváření „učícího se prostředí“ a uplatnění konceptu CžU v každodenní praxi

Trh práce

Analýzy trhu práce, podpora služeb kariérového poradenství, zpracování dotazníkových šetření, rozvoj oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, služby zaměřené na modernizaci a zvyšování kvality služeb zaměstnanosti

Mezinárodní spolupráce

Dlouhodobá spolupráce se zahraničními partnery a mezinárodními institucemi v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zapojení v evropských sítích (ReferNet, SkillsNet)

Kariérové poradenství

Podpora služeb kariérového poradenství, jejich zkoumání a návrhy inovací včetně kvality v kariérovém poradenství.

Řízení programů a projektů

Technická asistence při přípravě a realizaci programů a projektů, komplexní poradenské služby při přípravě a řízení projektů včetně přípravy žádosti o podporu projektu

Vzdělávací programy

Nabídka vzdělávacích programů, včetně akreditovaných u MPSV

Aktuality

31/3

Budoucí kvalifikační potřeby zajímají celý svět

NVF v roce 2013 spolupracoval na projektu Mezinárodní organizace práce (ILO) Guide on forecasting and foresighting of skill needs zaměřeném na zpracování metodického průvodce pro zjišťování budoucích kvalifikačních potřeb trhu práce a postupů jak využít získaných informací pro národní vzdělávací politiku a zaměření programů odborné přípravy. 
 
20/3

Konference projektu NICE: European Summit on Developing the Career Workfoce of the Future

Evropský summit k proble­matice vzdě­lávání kariérových poradců na vysokých školách se koná ve dnech 3. – 4. září 2014 v Canterbury ve Vellké Británii. 

2/12

Závěrečná konference PIAAC

Závěrečná konference projektu PIAAC se uskutečnila 27. listopadu 2013 v Praze. Na webu www.piaac.cz jsou ke stažení prezentace jednotlivých řečníků a také PDF verze nové publikace „Předpoklady úspěchu v práci i v životě“.

31/10

CEI

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2013 zajišťuje Ná­rodní vzdělávací fond pravidelnou Konferenci Středoevropské iniciativy. Podrobnosti o této akci naleznete zde.

23/10

Mladé absolventy bez práce zaměstná ÚP ČR

Celkem 450 absolventů škol z řad nezaměstnaných posílilo dočasně řady pracovníků Úřadu práce ČR.

Přejít do archivu