Práce v éře digitalizace

Analýzy vlivu digitálních technologií na společnost, průmysl, trh práce atd. Na tématu se průběžně pracuje a výstupy jsou postupně zveřejňovány ve formě studií.

 

Projekty

Digital Individual Learning Accounts (DILA) in the Visegrad countries

Běžící projekt

Digitální individuální vzdělávací účty (DILA) v zemích Visegrádu. 

Projekt je zaměřen na podporu členských států při vytváření možného rámce pro individuální vzdělávací účty a ve svém důsledku přispívá ke zvýšení počtu dospělých studentů. Hlavním cílem projektu je modelovat a testovat datový model, který by umožnil využití technologií umělé inteligence pro personalizovaná doporučení ke vzdělávání a efektivní vynakládání prostředků prostřednictvím způsobu poskytování vzdělávání, jako jsou individuální účty učení (ILA).

Vliv postupující automatizace a digitalizace na pracovní kompetence zaměstnanců

Ukončený projekt

Projekt byl zadaný Asociací samostatných odborů (ASO) s cílem zpracování souhrnné studie o vlivu automatizace a digitalizace na dovednosti zaměstnanců. 

Řízená migrace se zvláštním zaměřením na Ukrajinu jako nástroj pro snížení deficitu pracovní síly a zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu

Ukončený projekt

Hlavním cílem projektu je odhalení potenciálu ukrajinské pracovní síly snížit očekávaný nedostatek pracovních sil ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu. Dále budou identifikovány klíčové profese a dovednosti, které by měly být zaplněny zahraniční pracovní silou, navrženy formy a obsahové zaměření vzdělávacích programů a doprovodná podpůrná opatření pro urychlení adaptace a integrace zahraniční pracovní síly do příslušného segmentu českého trhu práce. Získané poznatky lze využít i pro návrhy změn současné praxe a legislativy fenoménu migrace. Vedle toho byly v projektu zjišťovány změny v požadavcích na pracovní sílu v průmyslu v souvislosti s digitalizací a automatizací.
 

SKILLS – CLOSE: Vztahy mezi dovednostmi, vzděláním a výsledky na trhu práce: longitudinální studie

Ukončený projekt

Dlouhodobý výzkumný projekt, jehož překladatelem je Národohospodářský ústav Akademie věd ČR, zaměřený na kvalitu vzdělávání a souvislosti mezi trhem práce a úrovní kompetencí v ČR a na analýzu vybraných aspektů rozvoje dovedností.

Úloha NVF spočívá zejména v analýzách kompetencí dospělých ve vztahu k uplatnění na trhu práce.

Iniciativa Práce 4.0

Ukončený projekt

Tým NOZV dostal v rámci iniciativy Práce 4.0 na starost vytvoření podkladové analytické studie shrnující dosavadní vývoj a výzkum v oblasti dopadů 4. průmyslové revoluce na trh práce a společnost a to shrnutím stávajícího zahraničního i domácího poznání. Zadavatelem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Průmysl 4.0

Ukončený projekt
 
V roce 2015 se odborníci Národní Observatoře stali součástí mezidisciplinárního týmu, který pod vedením předního odborníka na kybernetiku prof. Maříka připravil expertní materiál shrnující hlavní tendence a priority, na které by se měla zaměřit Národní iniciativa Průmysl 4.0. Národní iniciativa byla vyhlášena ministrem průmyslu a obchodu na podzim 2015 a současně také vyšla stejnojmenná publikace obsahující výše zmíněnou expertní studii.