SKILLS – CLOSE: Vztahy mezi dovednostmi, vzděláním a výsledky na trhu práce: longitudinální studie

Od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2018

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Dlouhodobý výzkumný projekt, jehož překladatelem je Národohospodářský ústav Akademie věd ČR, zaměřený na kvalitu vzdělávání a souvislosti mezi trhem práce a úrovní kompetencí v ČR a na analýzu vybraných aspektů rozvoje dovedností.

Projekt reaguje na nedostatek systematických dat v této oblasti a klade si za cíl vytvořit unikátní informační bázi na základě dlouhodobého multidiscipli­nárního výzkumu a propojení jeho výsledků s existujícími zdroji dat.

Výzkum mimo jiné navazuje na šetření kompetencí dospělých PIAAC, na kterém se Observatoř podílela. Plánovaným výstupem projektu je především podstatné rozšíření znalostní báze v dané oblasti a její zpřístupnění pro další využití tvůrci politik a odbornou veřejností. Konkrétně se jde o rozsáhlý soubor dat, zdokumentované metodické nástroje, odborné publikace, články a konference. Úloha NVF spočívá zejména v analýzách kompetencí dospělých ve vztahu k uplatnění na trhu práce.

V letech 2015 a 2016 proběhla dvě následná šetření na části vzorku respondentů, kteří se účastnili šetření PIAAC. Tím byla získána další data o změnách situace respondentů, jejich uplatnění na trhu práce a preferencích v pracovním životě.

Výstupy:
2021
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Výsledky výzkumu byly zpracovány do 3 článků, které byly publikovány v domácích i zahraničních odborných časopisech (Politická ekonomie, Fórum sociální politiky a Sociológia) a prezentovány na mezinárodní konferenci Impact of Ageing on Public Finances and Labour Markets in EU Regions pořádané OECD a Ekonomickým ústavem Slovenské Akademie věd 28. 10. 2013.

 

Workshop: Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce – jaká je situace a co lze zlepšit? Poučíme se z výsledků PIAAC?

4. června 2014 proběhl v Domě zahraniční spolupráce workshop, kde také pracovníci Národního vzdělávacího fondu prezentovali na témata: další vzdělávání a rozvoj kompetencí, kompetence jako podmínka uplatnění na trhu práce, programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých (příklad z praxe – Norsko).

Následný výzkum PIAAC

Návazný národní výzkum je součástí sedmiletého projektu CLOSE, který se dále věnuje i počátkům vzdělávací dráhy, zaměřuje se proto i na předškolní děti a na děti před nástupem na druhý stupeň základní školy (případně víceletá gymnázia) a před nástupem na střední školy. V průběhu června proběhl pilotní výzkum ověřující funkčnost a srozumitelnost dotazníku. Hlavní sběr se uskuteční od července 2015 do 15. září 2015.

Zpráva ze závěrečného workshopu projektu SKILLS

Na konci října 2019 seznámil Národní vzdělávací fond odbornou veřejnost s výsledky výzkumného projektu „Vztahy mezi dovednostmi, vzděláváním a výsledky na trhu práce: longitudinální studie“. Na workshopu byla prezentována zjištění z víceletého zkoumání, podpořeného Grantovou agenturou ČR a opřeného o nově provedená česká šetření i o mezinárod­ní data.