Následný výzkum PIAAC

I přes ukončení výzkumu PIAAC, který byl nedílnou a podstatnou součástí individuálního projektu národního „Příprava a realizace mezinárodního výzkumu PIAAC a prezentace jeho výsledků – Kompetence II“ realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost, projekt Kompetence II nekončí. Ba právě naopak.

Návazný výzkum PIAAC je panelovým výzkumným šetřením, které si klade za cíl aktualizovat údaje o vzdělání a pracovní dráze účastníků Mezinárodního výzkumu PIAAC, neobsahuje žádné úlohy k řešení. Mohou se jej proto zúčastnit pouze respondenti, kteří se zúčastnili výzkumu PIAAC (2011–2012).

Projekt dále zjišťuje, jestli formální vzdělávání dostatečně připravuje na pracovní trh a co konkrétně jednotlivým respondentům chybí. V neposlední řadě projekt sleduje posuny v možnostech skloubení rodinného a profesního života. Výzkum doplní informace, které se v rámci mezinárodního výzkumu nezjišťovaly, a díky opakování na týchž účastnících rovněž umožní sledovat posuny a změny.

Návazný národní výzkum je součástí sedmiletého projektu CLOSE, který se dále věnuje i počátkům vzdělávací dráhy, zaměřuje se proto i na předškolní děti a na děti před nástupem na druhý stupeň základní školy (případně víceletá gymnázia) a před nástupem na střední školy.

V České republice chybějí data o tom, jaké dopady má český vzdělávací systém na profesní dráhu. Cílem proto je tato data doplnit a v rámci národního výzkumu sledovat právě ta témata, která jsou v České republice aktuální (např. důsledky rozdělování žáků na úrovni povinného vzdělávání, uplatnitelnost absolventů na trhu práce, možnosti dalšího vzdělávání po ukončení vzdělávání formálního).

V posledních letech dochází k velkým změnám ve společnosti i na trhu práce. Je proto velmi důležité hledat cesty, jak pozměnit vzdělávací systém tak, aby poskytoval stejné příležitosti všem bez ohledu na sociální zázemí a zároveň umožňoval celoživotní učení i možnost během kariéry změnit profesi.

V průběhu června proběhl pilotní výzkum ověřující funkčnost a srozumitelnost dotazníku. Hlavní sběr se uskuteční od července 2015 do 15. září 2015, aby se do výzkumu mohlo podle svých časových možností zapojit co nejvíce respondentů.

Více na www.piaac.cz