Předvídání kvalifikačních potřeb

Na trhu práce dnes chybí celá řada profesí. Na druhou stranu velké množství pracovníků ztrácí uplatnění a jejich znalosti a dovednosti požadavkům zaměstnavatelů nestačí. Předvídání kvalifikačních potřeb hledá souvislosti mezi trendy v ekonomice a požadavky na profese a dává tak včasné informace o tom, jaké pracovníky, s jakou kvalifikací a v jakých počtech budeme v příštích letech potřebovat a hodnotí, kdo najde na trhu práce kvalitní uplatnění.

Aktivity v oblasti předvídání kvalifikačních potřeb, kterým se věnuje Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání, zahrnují:
 • Střednědobé kvantitativní projekce zaměstnanosti v odvětvích
 • Střednědobé kvantitativní projekce vyhlídek na trhu práce pro profesní a vzdělanostní skupiny
 • Projekce krátkodobých trendů v poptávce na trhu práce (krátkodobá projekce nezaměstnanosti)
 • Kvalitativní sektorové studie zaměřené na změny v požadavcích na kvalifikace pracovní síly ve vybraných odvětvích
 • Vytváření informačních produktů o budoucích kvalifikačních potřebách pro různé skupiny uživatelů
Jaké jsou důvody pro předvídání kvalifikačních potřeb?
 • Nutnost řešit nové problémy trhu práce: zejména cenová konkurence levnějších ekonomik ve východní Evropě a v Asii,
 • Odliv velkých zaměstnavatelů a ztráta pracovních míst,
 • Potřeba zvýšit konkurenceschopnost skrze další vzdělávání pracovníků
 • Potřeba dopředu znát možná rizika a příležitosti – nenechat se překvapit technologickými, ekonomickými a tržními trendy, které ovlivňují trh práce
 • Riziko strukturální nezaměstnanosti, kdy řada lidí nemá práci, ale zároveň firmy postrádají pracovníky s odpovídající kvalifikací
Jakým způsobem lze předvídání kvalifikačních potřeb využívat?
 • Pro popsání toho, jakým způsobem se budou měnit požadavky na zaměstnance v příštích letech a informovat o těchto změnách odbornou i širokou veřejnost,
 • Pro propagaci profesí, které jsou významně růstové nebo nedostatkové a povědomí o možnostech uplatnění je malé,
 • Pro lepší směrování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (AP­Z),
 • Pro hodnocení kvality a případné změny v systému dalšího vzdělávání,
 • Pro poradenskou činnost úřadů práce – trendy v profesích, změny trhu práce ..
 • Pro nastavení systému zelených karet – jaké profese bude třeba „dovézt“?
 • Jako podklad pro tvorbu strategie rozvoje trhu práce i vzdělávacího systému

Projekty

SkillsNet

Běžící projekt

Smyslem sítě SkillsNet je spojovat kvalifikované výzkumníky a další odborníky z oblasti zaměstnanosti, trhu práce a vzdělávání nad řešením otázek zaměřených na rychle se měnící požadavky na znalosti a dovednosti pro budoucí pracovní trh a na metody jejich zjišťování, aby na ně mohl včas reagovat vzdělávací systém při odborné přípravě žáků a dospělých. Síť založilo Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy (Cedefop) v r. 2003.

Vliv postupující automatizace a digitalizace na pracovní kompetence zaměstnanců

Ukončený projekt

Projekt byl zadaný Asociací samostatných odborů (ASO) s cílem zpracování souhrnné studie o vlivu automatizace a digitalizace na dovednosti zaměstnanců. 

KOMPAS

Ukončený projekt

Tento rozsáhlý čtyřletý projekt, který byl zahájen v roce 2017, má za cíl vytvoření udržitelného systému predikcí a monitoringu trhu práce na národní i regionální úrovni, který bude reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. Projekt je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí a na straně partnerů jsou do něj kromě Národního vzdělávacího fondu zapojeni také Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Úřad práce ČR a krajské platformy, reprezentující jednotlivé kraje.

REPLAY-VET

Ukončený projekt

Strengthening Key Competencies of Low-Skilled People in VET to Cover Future Replacement Positions (REPLAY-VET)

Cílem projektu REPLAY-VET je poskytnout znevýhodněným a nízkokvalifikovaným lidem na trhu práce příležitosti k získání dovedností tak, aby pokryli nabídku pracovních míst v Evropě, která vzniká z nahrazovaní poptávky. Projekt je financován z programu Erasmus+.

VET-EDS

Ukončený projekt

Effective Forecasting as a mechanism for aligning VET and Economic Development Strategies (VET-EDS)

Na podzim 2014 byl zahájen dvouletý projekt, v němž je NOZV zapojena jako člen konsorcia vedeného univerzitou Exeter. Projekt je logickým pokračováním projektu ARLI, který byl se stejným konsorciem zakončen v roce 2014. Je zaměřen na zmapování příkladů dobré praxe v poskytování informací nezbytných pro přizpůsobování vzdělávání potřebám trhu práce ve vybraných zemích (ČR, Itálie, Nizozemí, SRN, Skotsko, Švédsko, Španělsko, VB). Projekt rovněž zahrnuje tvorbu a využívání informací o budoucím vývoji kvalifikačních potřeb. Výstupy zde.

Analýzy vybraných skupin technických profesí v Moravskoslezském kraji

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2015
Tým Národní observatoře zpracoval na základě zakázky pro Moravskoslezský pakt zaměstnanosti analýzy pro 12 vybraných technických profesních skupin, které budou tvořit datový podklad rozvíjející se regionální Observatoře trhu práce a konkurenceschop­nosti v Moravskoslezském kraji (OKTP-MSK)

Projekt PŘEKVAP

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2015

Národní observatoř byla oslovena ke spolupráci Fondem dalšího vzdělávání, který koordinoval práce na projektu Překvap realizovaném pro MPSV. Projekt se zabýval předvídáním vývoje na trhu práce a kvalifikačních potřeb, zkvalitňováním výstupů předvídání a možnostmi jejich využití v praxi. 

Zpracování prognózy vývoje a struktury zaměstnanosti a odvětví do roku 2033

Ukončený projekt
Realizace projektu: 29.5.2014 – 31.1.2015
Zakázka byla součástí realizace projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – I. etapa“. Předmětem plnění zakázky bylo zpracování prognóz vývoje a struktury zaměstnanosti do roku 2033 pro 8 odvětví ekonomiky, zadavatelem byla Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Uplatnitelnost absolventů VŠCHT

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2014
Rektorát VŠCHT zadal Národní observatoři zpracování komplexní studie, která mapovala zaměstnanost a uplatnitelnost absolventů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) na trhu práce. 
 

Regioplan - studie dostupnosti pracovních sil v segmentu obchodu

Ukončený projekt
Realizace: 2014

Národní observatoř zpracovala výzkumnou studii o vývoji na trhu práce v ČR, kterou zadal mezinárodní obchodní řetězec mající zájem o investiční vstup do ČR. Studie byla financována marketingovou agenturou Regioplan.

Labour force monitoring and forecasting – Lithuania

Ukončený projekt
Realizace projektu: 30.10.2013 – 23.9.2014

Dvouletý projekt , v rámci něhož Národní observatoř předávala své zkušenosti v oblasti monitoringu a předvídání vývoje na trhu práce. NOZV pomáhala litevským odborníkům s přípravou dat nezbytných pro modelování a transformovala model využívaný v ČR na podmínky Litevského trhu práce. Byl navržen rovněž způsob prezentace monitorovacích dat a výsledků projekcí prostřednictvím webové stránky.

Foresights and forward looking scenarios approaches for anticipation of skill needs (ILO)

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1.1.2013 – 31.7.2014

Tuto zakázku zpracovává NOZV – NVF pro ILO (International Labour Office), jejím cílem je zmapovat a porovnat přístupy k foresightingu a scénářům budoucího vývoje kvalifikačních potřeb v různých zemích včetně zhodnocení používaných metod a role, které tyto přístupy zaujímají v širším kontextu systému předvídání kvalifikačních potřeb daných zemí.

Projekt ARLI - EU Skills Panorama

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1.4.2013–31.3.2014

Projekt ARLI, na němž se Národní vzdělávací fond podílel, si kladl za cíl rozpracovat EU Panorama na regionální úroveň a poskytnout tak relevantní a aktuální informace o nabídce a poptávce po profesích a kvalifikacích pro různé uživatele na regionálních trzích práce. NVF byl členem mezinárodního řešitelského konsorcia, které vedl University of Exeter.

KONCEPT (část Slaďování vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce)

Ukončený projekt
Realizace projektu: 26. 4. 2010 – 31. 3. 2012

Tato komponenta systémového projektu Koncept byla zaměřena na  zpracování informačních produktů o nárocích trhu práce na profese a kvalifikace.

Developing and piloting an employer survey on skill needs in Europe

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2010 – 1Q 2012

Cílem projektu je vývoj, příprava a pilotáž šetření u zaměstnavatelů v celé EU, které je zaměřeno na budoucí potřebu kvalifikované prá­ce.

Transferable skills across economic sectors – Role and importance foremployment at European level

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2010–2011

Mezinárodní projekt zkoumal přenositelné kompetence v členských zemích EU, ekonomických sektorech i skupinách profesí a vycházel ze zpracovaných sektorových studií na evropské úrovni a z aktivity New Skills for New Jobs. 

Sledování krátkodobých trendů poptávky po pracovní síle

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 2. – 31. 12. 2010

Cílem tohoto výzkumného projektu bylo zjištění komplexních informací o rozsahu a změnách  pracovních příležitostí a vyhodnocení krátkodobých trendů jejich vývoje.

FORJOBS – Forecasting Jobs and Skills

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2008 – 2011

Mezinárodní projekt v rámci komunitárního programu PROGRESS. Projekt byl zaměřen na vyhodnocení možností aplikace metodiky, nástrojů a zkušeností, které jsou užívány v Itálii, do praxe partnerských zemí (Česká republika, Bulharsko a španělský region Castilla la Mancha). Základem předávané metodiky byl ekonometrický model predikující zaměstnanost v odvětvovém a profesním člennění na následujích pět let. Na základě dostupných statistických dat byl model vyzkoušen také v České republice. 

Společnost vědění – nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na vzdělávání

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2004 – 2009

V rámci projektu byl zkoumán vztah vzdělávacích a inovačních aktivit na národní, odvětvové a podnikové úrovni. Vyhodnocovalo se, zda a jakými mechanismy přispívá systém dalšího vzdělávání k přípravě lidských zdrojů pro kvalifikačně náročné činnosti a pro pracovní činnosti využívající moderní technologie. 

Analýza budoucích potřeb kvalifikované práce v sektoru energetika

Ukončený projekt
Realizace projektu: 2008

Národní observatoř zpracovala studie zaměřenou na nabídku a poptávku po pracovních silách v energetice a souvisejících odvětvích, na očekávané změny v nárocích na kvalitu a počet pracovníků v jednotlivých skupinách profesí.

Mid-term skills supply and demand forecast

Ukončený projekt

Národní observatoř je součástí mezinárodního projektového týmu zabývajícího se střednědobými projekcemi a analýzami kvalifikačních potřeb trhu práce, jehož leaderem je Warwick Instituce for Employment Research (IER). Projekt je realizován pro evropskou agenturu Cedefop v letech 2013–2016. Úlohou Národní observatoře je zpracovávat na základě výstupů střednědobých prognóz další analýzy, metodiky a produkty v rámci dvou samostatných dílčích částí projektu.