Uplatnitelnost absolventů VŠCHT

Do 31. prosince 2014

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Rektorát VŠCHT zadal Národní observatoři zpracování komplexní studie, která mapovala zaměstnanost a uplatnitelnost absolventů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) na trhu práce. 
 
Studie se zaměřila na tři oblasti:
 
První oblastí bylo vyhodnocení trendů v zaměstnanosti a výdělcích u vybraných profesních skupin, které jsou nejvíce relevantní oborům studia VŠCHT. Analýza zahrnovala hodnocení perspektivy a aktraktivity profesí (včetně mzdového ohodnocení), situaci a vývoj v jednotlivých krajích v letech 2011–2013 jak ve veřejném, tak soukromém sektoru.
 
Druhou oblastí byla analýza informací o volných pracovních místech z internetových portálů – byla zmapována poptávka po vybraných profesích na základě specifické metodiky umožňující propojovat informace z databáze úřadu práce s informacemi dalších předních portáků inzerce práce.
 
Třetí oblastí byl návrh a pilotní ověření metodiky dotazníkového šetření mezi absolventy VŠCHT. Byl sestaven dotazník o několika sekcích s cílem získat informace o:
  • současném postavení absolventů na trhu práce
  • jejich zkušenostech s pracovním uplatněním
  • jejich spokojenosti s pracovním uplatněním a motivaci setrvat v oboru
  • připravenosti na praxi ze studia
  • jejich hodnocení studia na VŠCHT.