SkillsNet

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Smyslem sítě SkillsNet je spojovat kvalifikované výzkumníky a další odborníky z oblasti zaměstnanosti, trhu práce a vzdělávání nad řešením otázek zaměřených na rychle se měnící požadavky na znalosti a dovednosti pro budoucí pracovní trh a na metody jejich zjišťování, aby na ně mohl včas reagovat vzdělávací systém při odborné přípravě žáků a dospělých. Síť založilo Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy (Cedefop) v r. 2003.

Za dobu své existence SkillsNet připravil řadu seminářů a konferencí, jako např. v r. 2008 „Konference Agora: Dovednosti pro budoucnost Evropy“, v r. 2005 „Objevující se technologie: nové kvalifikace pro obor nanotechnologií“ (Stuttgart, Německo) a „Možnosti vytvoření evropského systému předvídání potřeby kvalifikací“ (Pafos, Kypr), v r. 2004 „Vývojové trendy a nároky na kvalifikaci v sektoru turistického ruchu“ (Halle, Německo) a „Systémy, institucionální rámce a postupy pro včasnou identifikaci kvalifikačních potřeb“ (Dublin, Irsko), v r. 2003 „Včasná identifikace kvalifikačních potřeb v Evropě“ (Soluň, Řecko). Z odborných prezentací na svých akcích vydává SkillsNet zajímavé publikace.

SkillsNet je volné sdružení, do něhož se může zapojit každý, kdo se o toto téma zajímá. Více informací a kontakty na členy sítě je možno najít na Internetu na adrese: http://www.cedefop.europa.eu/…t/index.aspx