Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog

Od 1. června 2009 do 31. května 2012

Kontaktní osoba: PhDr. Irena Tomešová

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit spolupráci a rozvinout na celostátní i mezinárodní úrovni dobrou praxi a zkušenosti s prováděním hodnocení kvality služeb pro uživatele drog na různých úrovních systému certifikací (hodnotitelé kvality – certifkátoři; protidrogoví koordinátoři – krajští metodici; vedoucí odborů krajských úřadů, v jejichž gesci je protidrogová politika kraje; pracovníci Certifikační autority a pracovníci Certifikační agentury).

Dílčí cíle:

1) Navázat spolupráci na státní a mezinárodní úrovni v oblasti předávání zkušeností a dobré praxe v oblasti řízení kvality.
2) Vzájemně se informovat o aktuálních trendech a metodách v oblasti hodnocení kvality. Prezentovat a předat české zkušenosti v řízení kvality drogových služeb zahraničním partnerům.
3) Vytvořit a pilotně ověřit systém kontinuálního vzdělávání certifikátorů a protidrogových
koordinátorů propojením teoretické přípravy s praxí.

Cílové skupiny:


70 certifikátorů, kteří jsou zapsáni v Rejstříku certifikátorů RVKPP, Úřadu vlády ČR – externí
pracovníci žadatele „Certifikační agentury – Národního vzdělávacího fondu, o.p.s.“, kteří
participují na různých úrovních na hodnocení kvality služeb pro uživatele drog (systému
certifikací) a se kterými žadatel realizuje místní šetření.
14 krajských protidrogových koordinátorů a 14 vedoucích odborů krajských úřadů, v jejichž
gesci je protidrogová politika kraje. Obě skupiny pracovníků vstupují do oblasti řízení kvality jak
v systému certifikací Úřadu vlády ČR – RVKPP, tak i v systému inspekcí kvality MPSV.
Zastupují státní správu na úrovni krajských úřadů.
10 pracovníků Certifikační autority, kteří potřebují mít pro kvalitní a kompetentní vykonávání
funkce člena Výboru pro udělování certifikací hlubší znalosti v oblasti řízení kvality, hodnocení
kvality, aktuálních trendů v této oblasti a informací o dobré praxi.
4 pracovníci Certifikační agentury, kteří zajišťují převážnou část průběhu certifikačního procesu, zejména organizaci místních šetření.

Partneři projektu:

Českým partnerem je Centrum adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze, které se zaměřuje na výzkum užívání návykových látek a činností, jež mohou vést k vytvoření závislého chování. Jádrem činnosti Centra adiktologie je vysokoškolská výuka, výzkum a vývoj, tvorba programu celoživotního vzdělávání v oboru adiktologie. V projektu bude zajišťovat odbornou garanci vzdělávacích programů, odborných mezinárodních seminářů a zahraničních studijních cest.

Zahraniční partner Sucht- und Drogenkoordination Wien gemeinnützige GmbH se specializuje na řízení kvality v oblasti koordinace drogových a jiných závislostí ve Vídni (Rakousko). V projektu se bude podílet na předávání a spoluvytváření know-how v oblasti řízení kvality a poskytování služeb pro uživatele drog ve Vídni. Dále bude spoluvytvářet síť spolupracujících rakouských odborníků a organizací s organizacemi v České republice a bude společně sdílet výstupy projektu (tzn. kurikula vzdělávacích programů pro certifikátory budou přeložena do angličtiny nebo němčiny a partner je bude dále aplikovat v Rakousku).