Celouniverzitní výzkum o studentech doktorských studijních programů v oblasti socioekonomického zabezpečení

Od 1. září 2018 do 30. září 2019

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

V roce 2018 NVF uspěl ve výběrovém řízení Univerzity Karlovy (UK) na realizaci výzkumu jejích doktorandů v širokém záběru témat, spojených se studiem a pozdějším uplatněním. Projekt začal na podzim a jeho ukončení se předpokládá na podzim 2019.

Účelem projektu je podrobná analýza organizačních a finančních aspektů doktorského studia na fakultách UK, porovnání náročnosti studijních požadavků na jednotlivých oborech a programech a vyhodnocení výsledků studia a úspěšnosti absolventů.

Podmínky na Karlově univerzitě jsou porovnávány s obdobnými univerzitami doma a v zahraničí. Z domácích univerzit byly pro komparativní analýzu vybrány Masarykova univerzita v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci. Ze zahraničních byly zahrnuty univerzity, s nimiž má UK uzavřeny partnerské dohody (Sorbonne, Heidelberg a Varšava).

Součástí řešení je i rozsáhlé dotazníkové šetření mezi studenty (včetně těch, kteří předčasně opustili studium) a absolventy doktorského studia všech fakult UK, polostrukturované rozhovory s odpovědnými pracovníky UK a realizace fokusních skupin.