Analýza specifik trhu práce a služeb zaměstnanosti v hl. m. Praze a doporučení k jejich zlepšení

Kontaktní osoba: Ing. Martin Bambas

Vytvořená analýza je rozdělena do dvou hlavních částí. První část obsahuje výsledky analýzy služeb zaměstnanosti v hl. m. Praze se zřetelem na specifické potřeby místního trhu práce, obsahuje analýza trhu práce v hl. m. Praze, analýzu struktury uchazečů o zaměstnání v hl. m. Praze, analýzu struktury požadavků zaměstnavatelů na pracovníky v hl. m. Praze a porovnání organizace služeb zaměstnanosti v hl. m. Praze a ve vybraných metropolích. Dále se analýza specifik trhu práce a služeb zaměstnanosti v hl.m. Praze zaměřuje na využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a možnosti hodnocení jejich efektivity v hl. m. Praze – součástí je např. institucionální rámec a mechanismus cílení aktivní politiky zaměstnanosti v Praze, profil účastníků nejvíce využívaných nástrojů v Praze a vykazované výsledky aktivní politiky zaměstnanosti v hl. m. Praze. Zkoumanou oblastí je rovněž samotná spolupráce různých druhů organizací ovlivňujících trh práce a zaměstnanost v hl. m. Praze s Úřadem práce hl. m. Prahy a je v ní věnována pozornost jednak různým aspektům této spolupráce a jednak vyhodnocení dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na zjišťování dosud většinou jen intuitivně poznaných faktů o této spolupráci.


Druhá část analýzy obsahuje doporučení směřující ke zlepšení služeb zaměstnanosti v hl. m. Praze. Tato část vychází z výsledků první části analýzy a jsou v ní uvedena nejen doporučení, jak by bylo možné a žádoucí služby zaměstnanosti v hl. m. Praze zlepšit, ale i jejich zdůvodnění a naznačení konkrétních kroků, jimiž lze doporučení realizovat. Uvedená doporučení se týkají jednak nástrojů politiky zaměstnanosti a jednak spolupráce Úřadu práce hl. m. Prahy s dalšími organizacemi.