Poradenský proces na Úřadu práce ČR

Od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Freibergová

Technologická agentura České republikyÚčelem projektu bylo zejména odstranění nejednotnosti pos­kytování poradenství na Úřadu práce ČR prostřednictvím rozvoje metod a postupů poradenského procesu a jeho minimálních standardů tak, aby bylo dosaženo úrovně srovnatelné s praxí ve veřejných službách zaměstnanosti zemí EU a zejména se záměry strategie Evropa 2020.

Tento cíl byl podpořen následujícími dílčími cíli:

 • Vytvoření podmínek pro sjednocení přístupu ke klientům ÚP ČR;
 • Rozvoj a inovace metod, postupů a standardů poradenských činností;
 • Zvýšení kvality a efektivity poradenských činností;
 • Posílení role individuálního přístupu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání cestou stanovení metod a postupů práce s různými typy klientů s využitím jejich segmentace podle předpokladů úspěšného uplatnění na trhu práce a dalších charakteristik (agrese, pasivita, konfliktnost);
 • Zvýšení profesionality poradenských pracovníků ÚP.

Hlavního a dílčích cílů bylo dosaženo vypracováním metodiky poradenského procesu, jejím pilotním ověřením a přípravou pro plošné zavedení do praxe ÚP ČR.

Průběh řešení projektu

V roce 2012 bylo provedeno kvalitativní šetření na 11 pracovištích Úřadu práce, kde bylo realizovány rozhovory se 43 pracovníky. Mezi respondenty převažovali vedoucí útvarů (8 vedoucích útvaru poradenství, 4 vedoucí útvaru zprostředkování), pracovníci útvaru zprostředkování (9), poradci pro volbu povolání (8) a poradci pro rekvalifikaci (5). Mezi dalšími respondenty byli psychologové (3), poradci (3), pracovník zabezpečující poradenské programy, pracovník evidence a pracovník zabezpečující pracovní rehabilitaci. Většina z respondentů jsou zkušení dlouholetí pracovníci ÚP. Někteří z nich zastávali během svého působení na ÚP více pracovních pozic.

Během terénního šetření bylo pořízeno 24 zvukových záznamů rozhovorů v celkové délce 1096 minut (tj. 18 hodin a 16 minut). Tyto záznamy byly přepsány do textové podoby a zpracovány. U 13 rozhovorů nebylo získáno svolení k pořízení záznamu a byl pořízen písemný záznam. Zpracovány byly i další materiály získané při terénním šetření (nabídkové letáky, informační materiály).

Přepisy rozhovorů a další textové materiály byly poté analyzovány ve specializovaném programu pro analýzu kvalitativních dat Atlas.ti. Texty byly postupně analyzovány a označovány kódy segmentující poradenský proces do několika kategorií a dalších subkategorií. Celkem bylo vytvořeno 85 kódovacích znaků, kterými byly jednotlivé části textů označeny. Jednotlivé skupiny citací zařazené pod společný kód byly následně analyzovány, interpretovány a použity pro přípravu výstupů projektu. 

Hlavní výstupy projektu

FREIBERGOVÁ, Z. Metodika poradenského procesu realizovaného s uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce České republiky. Certifikovaná metodika MPSV č.j. 2013/80685–141. Národní vzdělávací fond. Praha. 2013. 64 str.

FREIBERGOVÁ, Z., MAŘÍKOVÁ, P. Zprostředkování a poradenství pro uchazeče o zaměstnání re­alizované Úřadem práce České republiky.Projekt TAČR OMEGA: Poradenský proces na Úřadu práce ČR. Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu. Praha. ISBN 978–80–86728–62–9. 95 str.

FREIBERGOVÁ, Z., VEPŘKOVÁ, R. Zpráva o průběhu poradenského procesu na Úřadu práce České republiky Projekt TAČR OMEGA: Poradenský proces na Úřadu práce ČR. Národní vzdělávací fond. Praha. 2013. 64 str.

NOVINKY

29.1.2014 – Finální verze metodiky

 • Finální verze metodiky …ZDE
 • Studie: Zprostředkování zaměstnání a poradenství pro uchazeče o zaměstnání realizované Úřadem práce ČR …ZDE
 • Zpráva z kvalitativního šetření na ÚP ČR o poradenském procesu …ZDE

4. 11. 2013 – Vypořádání připomínek k 6. kapitole

 • Vypořádání připomínek k 6. kapitole… ZDE

22. 10. 2013 – Vypořádání připomínek z pilotního ověření metodiky

 • Metodika se zvýrazněnými změnami ke stažení (22.10.2013) …ZDE
 • Vypořádání připomínek z formuláře ke stažení (22.10.2013)   …ZDE
 • Vypořádání připomínek vepsaných přímo do metodiky ke stažení (22.10.2013) …ZDE
 • Nové verze příloh ke stažení (22.10.2013) …ZDE

Sesbírané materiály