Institut trhu práce – podpůrný systém služeb zaměstnanosti

Od 1. září 2006 do 1. prosince 2008

Kontaktní osoba: Ing. Jana Váňová

V rámci projektu probíhaly následují aktivity:

Podrobná analýza současné struktury služeb zaměstnanosti a subjektů podílejících se na těchto službách:

 1. Zpráva o studiích, zprávách a analýzách zabývajících se strukturou subjektů služeb zaměstnanosti v České republice
 2. Dosavadní návrhy na zlepšení služeb zaměstnanosti
 3. Současnámíra a úroveň spolupráce úředu práce s jednotlivými druhy organizací, jež ovlivňují regionální trh práce
 4. Vyhodnocení dotazníkového šetření o spolupráci úřadů práce s dalšími organizacemi
 5. Průzkum hodnocení spolupráce s úřady práce z hlediska různých subjektů veřejného i soukromého sektoru
 6. Studie Legislativní aspekty spolupráce úřadů práce s dalšími organizacemi a studie Spolupráce Správy služeb zaměstnanosti s dalšími organizacemi
 7. Soubor materiálů o službách zaměstnanosti a nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti ve vybraných zemích
 8. Struktura služeb zaměstnnaosti ve vybraných zemích.

Vyhodnocení účinnosti využívání jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a možnosti propojení národních programů aktivní politiky zaměstnanosti s programy OP RLZ

 1. Charakteristika nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice
 2. Statistické přehledy o rozsahu využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice 2005 – 2006
 3. Hodnocení efektivnosti nástrojů aktivní politiky v České republice (přehledová studie FSS MU v Brně a VÚPSV)
 4. Vyhodnocení dotazníkového šetření k efektivnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice
 5. Hodnocení efektivity vybraných nástrojů (opatření) APZ v ČR
 6. Hodnocení rozsahu využívání a efektivity vybraných nástrojů APZ v ČR
 7. Soubor materiálů o struktuře služeb zaměstnanosti a nástrojích APZ ve vybraných zemích
 8. Analýza přínosu projektů vztahujících sek opatření 1.1. OP RLZ k aktivní politice zaměstnosti


Návrh optimálního modelu fungování služeb zaměstnanosti fungujícího na základě rozdělení činností a účinné spolupráce mezi sítí ÚP a sítí spolupracujících organizací

 

 1. Návrhy na zlepšení struktury subjektů služeb zaměstnanosti
 2. Návrhy na zlepšení činností úřadů práce a jejich spolupráce s dalšími organizacemi
 3. Návrhy na vytvoření systému pravidelných analýza a prognóz kvalifikačních potřeb trhu práce a jejich využití pro činnost SZ
 4. Návrhy systému spolupráce subjektů s vlivem na trh práce při tvorbě a realizaci politika zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů
 5. Návrh modelu informačně-poradenských služeb na úřadech práce
 6. Návrhy na zlepšení souboru nástrojů a opatření APZ a lepší využití potenciálu projektů ESF
 7. Procesy reforem služeb zaměstnanosti v zahraničí


Navržení systému pravidelných analýz a prognóz kvalifikačních potřeb trhu práce a jejich využití pro činnost služeb zaměstnanosti

 

 1. Budoucí poptávka po kvalifikovaných pracovnících v elektrotechnickém průmyslu – sektorová studie
 2. Budoucí poptávka po kvalifikovaných pracovnících v ICT službách – sektorová studie
 3. Návrh systému APKP a jeho využití ve službách zaměstnanosti


Analýza a návrh optimalizace systému poradenských služeb ve veřejných službách zaměstnanosti

 

 1. Informačně-poradenské služeb veřejných služeb zaměstnanosti podporující pracovní uplatnění občanů


Vytvoření systému formalizované spolupráce s krajskými a místními partnery

 

 1. Koncepce základních principů partnerství, jeho obecné přínosy a návrh modelu spolupráce pro regionální trhy práce v ČR + specifická řešení pro pilotní kraje


Zajištění odborného školení

 

 1. E-learningový vzdělávací program pro pracovníky ITP – Základní znalosti pro pracovníky ITP
 2. Prezenční vzdělávací program pro pracovníky ITP