Vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji a jeho relevance k regionálnímu trhu práce

Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Projekt byl zaměřen na analýzu a vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji a jeho relevance vzhledem k potřebám trhu práce v kraji.  Zadavatelem projektu byl Ústecký kraj. Tento projekt měl vzhledem ke svému rozsahu spíše pilotní charakter a jeho cílem bylo upozornit na základní trendy a problémy, které bude třeba podrobněji vyhodnotit a na jejich základě navrhnout nástroje a kroky, které by kraj mohl využít pro posílení pozice vysokého školství a vysokoškolsky vzdělaných odborníků v regionu. 
 
Zadání pilotní studie vycházelo ze skutečnosti, že dostupnost vysokoškolsky vzdělané pracovní síly, zejména v technických oborech, je jedním z klíčových problémů rozvoje kraje. 
 
Obsah analýzy byl zaměřen na dva hlavní problémové okruhy: 
  1. Analýzu rovnováhy nabídky a poptávky po znalostech a dovednostech v Ústeckém kraji na úrovni vysokoškolského vzdělání,  
  2. Analýzu uplatnitelnosti absolventů vybraných VŠ působících v Ústeckém kraji. Vzhledem k důležitosti technických profesí, které jsou klíčové pro další rozvoj regionu, byla zvláštní pozornost věnována studentům technických oborů a informatiky a absolventům technických a chemicko-technologických fakult. 
Odborníci NVF věnovali rovněž pozornost analýze uplatnitelnosti absolventů vybraných škol/fakult působících v kraji. Data pro analýzu byla získána na základě dotazníkového šetření mezi absolventy dvou fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Pedagogické fakulty a Fakulty výrobních technologií a managementu). 
 
Dotazník byl koncipován tak, aby byl zjištěn rozsah a oblasti uplatnění absolventů, jejich zkušenosti s pozicí na trhu práce, obtíže, se kterými se setkávají při svém uplatnění, a tendence zůstat v Ústeckém kraji či jej spíše opustit. Byly také zjišťovány názory absolventů na přínos studia a na úroveň, v jaké je škola připravila pro trh práce. 
 
Experti NVF se aktivně podíleli na workshopu – kulatém stolu 21.9.2015, kde prezentovali kromě předběžné verze analýzy i příklady dobré praxe spolupráce pro zvyšování VŠ kvalifikací v regionu – příklady z podniků, z vysokých škol, ze zahraničí. 
 
Zástupci NVF se rovněž zúčastnili 1. Podnikatelského fóra Ústeckého kraje 21.-22.9.2015,