INKA

Od 6. ledna 2014 do 30. dubna 2015

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Cílem projektu INKA bylo mapování inovačního prostředí v České republice v letech od 2014 až do minimálně 2020. Výsledkem mapování inovačního prostředí v kontextu jeho postupného vývoje bylo doporučení (či přímo stanovení ukazatelů) jak zohlednit (nastavit) charakter podpor a jiných podpůrných opatření v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Současně byl zjišťován inovační potenciál a absorpční kapacita subjektů VaVaI v příštích letech. 
 
Účelem nově vzniklé metodiky je její používání nejen Technologickou agenturou ČR, ale také dalšími orgány státní správy, které ovlivňují v rámci svých intervencí inovační prostředí v ČR.
 
Participace NVF na realizaci projektu INKA začala 6.1. 2014. NVF vystupoval v projektu jako subdodavatel a prováděl analýzy v oblasti lidských zdrojů pro inovace a realizoval část hloubkových rozhovorů v inovativních podnicích. Projekt se skládal ze tří fází:
 
1. Fáze – Kroky k vytvoření konceptu metodiky dle soutěžního návrhu (tato fáze se skládá ze šesti dílčích kroků – Sběr makroekonomických a agregátních dat, Analýzy makroekonomických a agregátních dat, Sběr mikroekonomických dat, Analýzy mikroekonomických dat, Návrh metodiky pořízení analýzy primárních dat, 1. kolo sběru primárních dat)
2. Fáze – Cyklické ověření metodiky na vybraném vzorku inovačních subjektů
3. Fáze – Finalizace metodiky
 
Díky projektu INKA došlo k získání odborného know-how v podobě nové, funkční a v čase udržitelné metody mapování inovační kapacity, k získání nových informací o inovačním prostředí v ČR, k zajištění relevantních a spolehlivých dat, na jejichž základě lze kvalifikovaně a efektivně rozhodovat o zacílení a charakteru prováděných intervencí v dané oblasti, k možnosti hodnocení výsledků intervencí na základě opakování mapování inovační kapacity s využitím uvedené, v čase stabilní metody. 
 
V roce 2015 proběhla dru­há vlna rozhovorů, které byly rozsáhlejší než v předchozím roce. V rámci druhé vlny se i částečně změnila metodika šetření. Byl nejen zdokonalen základní dotazník, ale navíc  byly rozšířeny části týkající se lidských zdrojů a spolupráce s výzkumnými organizacemi, které se staly předmětem samostatných rozhovorů v podnicích. 
 
Výstupy: