Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2007-2008

Kapitola Kvalita lidských zdrojů

Ročenka konkurenceschop­nosti České republiky 2007–2008 je v pořadí již třetí společnou publikací dvou pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti, a sice Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání (NOZV) a Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu (CES – VŠEM).

Tradičně je publikace věnována čtyřem tématickým okruhům – a) růstová výkonnost a stabilita, b) institucionální kvalita, c) inovační výkonnost a d) kvalita lidských zdrojů. NOZV je zpracovatelem tématu kvalita lidských zdrojů. Tradiční je také rozdělení Ročenky do dvou částí, první analytické a druhé statistické.


 

Analytická část
Kapitola věnovaná kvalitě lidských zdrojů v první části věnuje pozornost vyhodnocení a mezinárodní komparaci úrovně gramotnosti patnáctiletých žáků, dále vzdělanostní struktuře populace a dopadům stárnutí populace na kvalitu pracovního trhu. Druhá kapitola se zabývá zaměstnaností zejména v technologicky náročných odvětvích, budoucími nároky na kvalifikovanou pracovní sílu v ČR a přípravou lidských zdrojů pro kvalifikačně náročné profese. Třetí kapitola je věnována rozboru jednotlivých aspektů vzdělávání v podnicích a změnám v požadavcích na znalosti a dovednosti zaměstnanců v několika vybraných odvětvích.


Statistická část
Statistická část Ročenky se skládá z metodického úvodu, který popisuje postup výpočtu jednotlivých ukazatelů, neboť bez podrobné znalosti metodiky nelze správně interpretovat vývoj jevů či procesů, o kterých ukazatele vypovídají. Na metodický úvod navazují časové řady hodnot jednotlivých ukazatelů přehledně uspořádaných do tabulek. Jsou zde obsaženy hodnoty za členské státy Evropské unie, v některých případech i kandidátské státy a státy Evropského hospodářského prostoru a dále průměrné hodnoty za EU-15, EU-27, případně OECD.

Analytická část – kapitola Kvalita lidských zdrojů

Statistická část -  kapitola Kvalita lidských zdrojů

English version (Analytical part):

The Competitiveness Yearbook of the Czech Republic: Chapter Quality of Human Resources

Autor:NVF-NOZV
Místo vydání:Praha
Rok vydání:2009

Projekty

Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

Od roku 2005 byla Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo  založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní  observatoř  prováděla  výzkum  kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschop­nosti.