Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006-2007

Kapitola Kvalita lidských zdrojů

Ročenka je společným výstupem dvou pracovišť – Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu a Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání.
Konkurenceschopnost je hodnocena z hlediska čtyř klíčových aspektů: růstová výkonnost a stabilita, institucionální kvalita, inovační výkonnost a kvalita lidských zdrojů. Specifický důraz je kladen na globální kontext konkurenceschop­nosti a dále na její strukturální charakteristiky sledované na odvětvové a regionální úrovni. Národní observatoř je zpracovatelem kapitoly týkající se kvality lidských zdrojů.

Analytická část
Analytická část ročenky obsahuje hlubší analýzu jednotlivých aspektů konkurenceschop­nosti, s důrazem na její znalostně založené charakteristiky. Kapitola zpracovaná Národní observatoří (Kvalita lidských zdrojů) nejprve hodnotí účast dospělých na vzdělávání, analyzuje důvody jejich neúčasti na vzdělávání a zabývá se ochotou podniků investovat do rozvoje zaměstnanců. Dále je pozornost věnována dostupnosti lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku, kapitola zkoumá zaměstnanost ve znalostně náročných profesích a odvětvích, analyzuje mzdy v souvislosti s úrovní vzdělání a faktory internacionalizace terciárního vzdělávání. Závěrečná kapitola hodnotí kvalitu a flexibilitu lidských zdrojů v regionech ČR, a to z hlediska vzdělanostních charakteristik, zaměstnanosti ve znalostně náročných odvětvích, míry podnikání a využívání flexibilních forem pracovní doby v regionech.

Statistická část
Poskytuje souhrnný přehled základních vybraných ukazatelů, objasňuje jejich analytický význam, a metodologii, stručně hodnotí pozici ČR v mezinárodním srovnání a odkazuje na související informační zdroje. Indikátory vztahující se ke kvalitě lidských zdrojů jsou popisovány v rámci tématických okruhů: kvalifikace a dovednosti obyvatelstva, účast na vzdělávání, výdaje na vzdělávání, lidské zdroje pro rozvoj technologií.

Analytická část – kapitola Kvalita lidských zdrojů

Statistická část -  kapitola Kvalita lidských zdrojů

English version (Analytical part):

The Competitiveness Yearbook of the Czech Republic 2006–2007: Chapter Quality of human resources 

Autor:NVF-NOZV
Místo vydání:Praha
Rok vydání:2007

Projekty

Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

Od roku 2005 byla Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo  založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní  observatoř  prováděla  výzkum  kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschop­nosti.