WP 3/2010: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Working Paper č. 3/2010, NVF-NOZV (ISSN 1801–5476)

Studie se věnuje vyhodnocení vybavenosti výzkumu a vývoje České republiky lidskými zdroji a možnostem přílivu lidských zdrojů do této oblasti. Je rozdělena do šesti kapitol, součástí každé kapitoly je shrnutí základních poznatků. První kapitola podává přehled o použitých metodách a využívaných datech. Druhá kapitola je zaměřena na komparativní analýzu vývoje a struktury zaměstnanosti ve VaV v ČR k průměru EU a vybraným členským zemím. Třetí kapitola se zabývá podrobnou analýzou zaměstnanosti ve VaV v ČR. Struktura zaměstnanosti je vyhodnocena z pěti základních hledisek, a to z hlediska zastoupení jednotlivých profesí, vzdělanostní úrovně zaměstnaných ve VaV, věkové struktury výzkumných pracovníků, koncentrace lidských zdrojů do vědních oblastí a sektorů. Čtvrtá kapitola je věnována regionální struktuře vědy a výzkumu. Pátá kapitola se zabývá situací v oblasti přípravy lidských zdrojů pro vědu a výzkum v magisterských a doktorských studijních programech vysokých škol a přináší i projekci absolventů do r. 2016. Šestá kapitola vyhodnocuje atraktivnost VaV pro pracovní sílu na základě mzdového ohodnocení.

Autor:Z. Matoušková, H. Žáčková, V. Havlíčková, Z. Šímová
Místo vydání:Praha
Rok vydání:2010
ISBN:978-80-86728-45-2

Projekty

Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

Od roku 2005 byla Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo  založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní  observatoř  prováděla  výzkum  kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschop­nosti.