WP 3/2008: Angažovanost podniků ve vzdělávání zaměstnanců

Working Paper č. 3/2008, NVF-NOZV, Praha, 2008 (ISSN 1801–5476)

Analýza vzdělávání v podnicích vychází z výsledků šetření, které bylo realizováno pod vedením EUROSTATu ve všech členských zemích Evropské unie v pravidelných šestiletých intervalech. Pozornost je věnována zejména komparaci situace v ČR s evropským průměrem a se situací v zemích vykazujících nejlepší výsledky v jednotlivých aspektech podnikového vzdělávání. Analýza se zabývá kvantitativními aspekty podnikového vzdělávání, tj. jak podílem podniků, které vzdělávají své zaměstnance, tak zaměstnanců, kteří jsou vzděláváni. Jsou zmapovány rozdíly v účasti žen a mužů, osob zastávajících rozdílné profese, rozdíly mezi odvětvími. Součástí studie je analýza jednotlivých forem podnikového vzdělávání, věcné zaměření a délka kurzů i náklady spojené s jejich realizací. Vedle samotného vzdělávání je pozornost věnována i způsobům hodnocení výsledků vzdělávání.
  

Autor:Z. Matoušková, H. Žáčková
Místo vydání:Praha
Rok vydání:2008

Projekty

Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

Od roku 2005 byla Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo  založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní  observatoř  prováděla  výzkum  kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschop­nosti.