WP 2/2010: Analýza hodnotového řetezce v chemickém a strojírenském průmyslu v ČR

Working Paper č. 2/2010, NVF-NOZV (ISSN 1801–5476)

Studie je zaměřena na kvalitativní hodnocení konkurenceschop­nosti dvou odvětví české ekonomiky, strojírenského a chemického průmyslu. Hodnocení konkurenčních výhod, postavení odvětví v rámci ekonomiky i v evropském srovnání a jeho dalších perspektiv se z významné části opírá o metodu analýzy hodnotového řetězce odvětví. Přínosy této metody jsou stručně popsány v úvodu této studie a metodicky dále rozvíjeny v kapitole první, zaměřené na postup analýzy hodnotového řetězce v aplikaci na vybraná odvětví ekonomiky.


Výsledky analýzy pro jednotlivá odvětví jsou předmětem druhé a třetí části studie, přičemž druhá část je zaměřena na odvětví strojírenského průmyslu, definované klasifikací CZ-NACE jako Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených (CZ-NACE 28), a třetí na chemický průmysl, tj. Výrobu chemických látek a chemických přípravků (CZ-NACE 20). Obě analytické části se zabývají hodnocením konkurenceschop­nosti odvětví jako celku i jeho subsegmenty identifikovanými použitou metodikou.


Analýza segmentů vybraných odvětví ukazuje, na jak kvalifikačně a technologicky náročné části hodnotového řetězce je odvětví orientováno, a tudíž i na míru přidané hodnoty. Z informací na úrovni celého odvětví i jeho subsegmentů vyplývají závěry o jeho současné pozici z hlediska dynamiky, mezinárodní konkurenceschop­nosti a kvalifikační náročnosti pracovních míst. 

Autor:J. Braňka, M. Salavová
Místo vydání:Praha
Rok vydání:2010
ISBN:978-80-86728-44-5

Projekty

Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

Od roku 2005 byla Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo  založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní  observatoř  prováděla  výzkum  kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschop­nosti.