WP 2/2009: Účast na dalším vzdělávání a vliv ICT na další vzdělávání

Working Paper č. 2/2009, NVF-NOZV (ISSN 1801–5476)

První část studie srovnává účast dospělých na dalším vzdělávání v České republice s její úrovní v jiných zemích Evropské unie. Zahrnuty jsou charakteristiky účasti na dalším vzdělávání, jako je celková účast, vztah k ekonomické aktivitě, profesnímu zařazení, dosaženému vzdělání, pohlaví a věku. Pozornost je rovněž věnována důvodům účasti a neúčasti na dalším vzdělávání, či nákladům vynaloženým na jednoho účastníka. Druhá část publikace je zaměřena na specifický vliv rozvoje informační společnosti na další vzdělávání. Hodnoceny jsou možné příležitosti a hrozby pro lidské zdroje plynoucí z dynamiky rozvoje ICT, zejména postavení ČR z hlediska úrovně a získávání elektronických dovedností. Kapitola se věnuje nejen ICT jako předmětu, ale také nástroje dalšího vzdělávání. Součástí je analýza účasti na dalším vzdělávání elektronickou formou, účast na online kurzech a využití eLearningu v podnicích. Poskytuje rovněž informace o dosavadním vývoji ICT politik v ČR a zemích EU.

Autor:J. Braňka, M. Salavová
Místo vydání:Praha
Rok vydání:2009
ISBN:978-80-86728-99-5

Projekty

Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

Od roku 2005 byla Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo  založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní  observatoř  prováděla  výzkum  kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschop­nosti.