Kvantitativní a kvalitativní požadavky českého zpracovatelského průmyslu na pracovní sílu v měnících se podmínkách průmyslu 4.0

První části studie jsou věnovány poptávce po pracovní síle ve zpracovatelském průmyslu, změnám ve struktuře nabídky pracovní síly a obecným technologickým trendům ovlivňujícím zaměstnanost. Další část studie je založena na empirických datech a obsahuje zjištění z dotazníkového šetření podniků a následných kvalitativních rozhovorů s jejich zástupci. Jsou zde prezentovány aktuální potřeby zaměstnavatelů a problémy nedostatku pracovníků ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu podle profesních skupin a také očekávaný vývoj v příštích letech se  specifickým zřetelem na trendy spojené s Průmyslem 4.0.

Ke stažení zde, dostupné také online.

Autor:NVF, ČVUT
Rok vydání:2020

Projekty

Řízená migrace se zvláštním zaměřením na Ukrajinu jako nástroj pro snížení deficitu pracovní síly a zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu

Ukončený projekt

Hlavním cílem projektu je odhalení potenciálu ukrajinské pracovní síly snížit očekávaný nedostatek pracovních sil ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu. Dále budou identifikovány klíčové profese a dovednosti, které by měly být zaplněny zahraniční pracovní silou, navrženy formy a obsahové zaměření vzdělávacích programů a doprovodná podpůrná opatření pro urychlení adaptace a integrace zahraniční pracovní síly do příslušného segmentu českého trhu práce. Získané poznatky lze využít i pro návrhy změn současné praxe a legislativy fenoménu migrace. Vedle toho byly v projektu zjišťovány změny v požadavcích na pracovní sílu v průmyslu v souvislosti s digitalizací a automatizací.