Požadavky českého průmyslu na pracovníky v podmínkách Průmyslu 4.0

Článek se zabývá dopady automatizace na rozsah a obsah lidské práce ve zpracovatelském průmyslu. Zjištění vycházejí z průzkumu, jehož se v roce 2019 zúčastnilo 273 českých průmyslových firem, a z následných hloubkových rozhovorů s některými z nich. Firmy hodnotily jako profese  nejvíce ohrožené automatizací nekvalifikované dělníky a pomocné technickohospo­dářské pracovníky, mezi kvalifikovanými dělníky potom svářeče. Celkově však byl odhadovaný efekt technologií na úbytek pracovních míst poměrně slabý, automatizace v českém prostředí v době před  globální pandemií covidu-19 neprobíhala překotně a očekávaná změna v počtu pracovníků souvisela spíše s ekonomickým vývojem v odvětví než s automatizací. Vyšší nároky budou podle respondentů kladeny na obsluhu nových strojů a IT dovednosti, na druhé straně se některé činnosti zjednodušují.

Článek vyšel v odborném recenzovaném časopise Fórum sociální politiky. Odkaz na článek zde.

Autor:Michal Janíčko − Filip Klicnar − Patrik Budský − Petr Weisser
Místo vydání:Praha
Rok vydání:2020
ISBN:1803-7488

Projekty

Řízená migrace se zvláštním zaměřením na Ukrajinu jako nástroj pro snížení deficitu pracovní síly a zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu

Ukončený projekt

Hlavním cílem projektu je odhalení potenciálu ukrajinské pracovní síly snížit očekávaný nedostatek pracovních sil ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu. Dále budou identifikovány klíčové profese a dovednosti, které by měly být zaplněny zahraniční pracovní silou, navrženy formy a obsahové zaměření vzdělávacích programů a doprovodná podpůrná opatření pro urychlení adaptace a integrace zahraniční pracovní síly do příslušného segmentu českého trhu práce. Získané poznatky lze využít i pro návrhy změn současné praxe a legislativy fenoménu migrace. Vedle toho byly v projektu zjišťovány změny v požadavcích na pracovní sílu v průmyslu v souvislosti s digitalizací a automatizací.