Podpora procesu rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v Kraji Vysočina

Od 1. srpna 2010 do 31. července 2012

Kontaktní osoba: PhDr. Irena Tomešová

Cíle projektu:
Cílem projektu je zaměřit pozornost poskytovatelů na proces naplňování zákonných požadavků na poskytovatele sociálních služeb. Na základě sebehodnocení kvality budou naplánována a realizována konkrétní opatření k naplňování legislativních požadavků (plány rozvoje organizací). Těžiště podpory bude spočívat v konzultačním procesu v jednotlivých organizacích a bude směřovat k naplnění zákonných požadavků na kvalitu sociálních služeb. Na závěr projektu výsledky podpory zhodnotí u jednotlivých poskytovatelů audit kvality s následnou supervizí.
Účastníci projektu a Kraj Vysočina obdrží souhrnnou informaci o výsledcích konzultací, evaluací a auditů v zařízeních. Budou seznámeni s úrovní naplňování standardů kvality, v důsledku čehož dojde k harmonizaci vzdělávacích aktivit poskytovatelů sociálních služeb v regionu.
Zároveň se poskytovatelům dostane odborné podpory při plánování dalších konkrétních opatření a vzdělávacích potřeb v souvislosti s naplňováním legislativních požadavků na kvalitu poskytovaných služeb.
Krajský úřad Kraje Vysočina zastává v projektu roli spolupracující organizace. Zároveň kraj, tvůrce střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, je nositelem kontinuity a systematičnosti opatření v rámci vzdělávání v oblasti kvality sociálních služeb.

Metody použité v projektu :
 – konzultace se zřizovatelem
 – sebehodnocení poskytovatelů sociálních služeb
 – konzultace v organizacích (studium dokumentace, diskuze s pracovním týmem, pozorování, hodnocení dle kritérií standardů kvality, poskytnutí zpětné vazby)
 – rozvojové audity kvality a následné rozvojové supervize
 – analýza výstupů (evaluační zpráva)

Projektové aktivity :
1/ Sebehodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb
2/ Konzultační podpora v zařízeních
3/ Rozvojové audity kvality
4/ Evaluace

Cílové skupiny:
22 poskytovatelů sociálních služeb zřízených Krajem Vysočina.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost.

 

Realizační tým:

Cekas