IPS – Analýza činnosti informačních a poradenských středisek úřadůpráce v procesu přechodu mladých lidí na trh práce

Od 1. července 2010 do 31. srpna 2011

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Freibergová

Zadavatelem projektu výzkumu pro potřeby státu, který byl realizován v období červenec 2010 – srpen 2011, bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Cílem projektu bylo především posoudit činnost informačních a poradenských středisek (IPS) na úřadech práce, popsat úroveň, rozsah a kvalitu jejich služeb a jejich roli ve stávajícím systému služeb zaměstnanosti. Další cíle spočívaly v identifikaci možností a bariér dalšího rozvoje IPS a vymezení preventivní role IPS při přechodu mladých lidí na trh práce.

Informační a poradenská střediska úřadů práce mají nezastupitelnou úlohu při poskytování poradenství v oblasti výběru povolání a potřebného vzdělávání, a to včetně využívání specifických diagnostických či jiných poradenských nástrojů. Své služby poskytují nejen dospívajícím a mladým lidem na počátku jejich profesní kariéry, ale rovněž se na IPS obrací stále více lidé dospělého věku při potřebě změny kvalifikace či zvýšení dosaženého vzdělání.

Řešení projektu bylo rozděleno do několika etap. Východiskem řešení projektu se stala analýza dostupných materiálů doplněná o pilotní rozhovory na několika vybraných pracovištích. Na základě získaných informací, zkušeností řešitelského týmu a požadavků zadavatele byl sestaven rozsáhlý dotazník mapující veškerou činnost IPS od vymezení jednotlivých skupin klientů až po otázky budoucnosti, včetně personálních otázek, problematiky vybavenosti pracoviště i spolupráce. Dotazník byl na základě výsledků pilotního ověření upraven (rozdělen na dva s různou cílovou skupinou) a samotný sběr dat byl realizován prostřednictvím on-line webové aplikace. V roce 2011 byla získaná data zpracována a analyzována. V další fázi výzkumného šetření byly realizovány Focus Groups se zainteresovanými pracovníky z praxe.

V rámci projektu byly zpracovány tři odborné publikace a tzv. technická zpráva o řešení projektu. „Metodologie výzkumného šetření činnosti informačních a poradenských středisek úřadu práce“ definuje základní náležitosti výzkumného šetření – popis předmětu výzkumu, cíle a metodika vlastního výzkumu (včetně použitých výzkumných nástrojů). „Analýza činnosti informačních a poradenských středisek úřadů práce: Výsledky výzkumného šetření“ obsahuje výsledky analýzy a její shrnutí včetně přehledu vybraných problémových okruhů a doporučení k řešení. Výstupy projektu završují „Doporučení a náměty pro další rozvoj informačních a poradenských středisek úřadu práce“, která obsahují v souladu s názvem návrhy a náměty pro budoucnost IPS.

Výstupy projektu:

MAŘÍKOVÁ, P., FREIBERGOVÁ, Z., VEPŘKOVÁ, R., TUČKOVÁ, M. Metodologie výzkumného šetření činnosti informačních a poradenských středisek úřadů práce. Projekt výzkumu HC 207/10. Praha : Národní vzdělávací fond, 2011. 158 s.

MAŘÍKOVÁ, P., FREIBERGOVÁ, Z., VEPŘKOVÁ, R. Analýza činnosti informačních a poradenských středisek úřadů práce: Výsledky výzkumného šetření. Projekt výzkumu HC 207/10. Praha : Národní vzdělávací fond, 2011. 152 s.

FREIBERGOVÁ, Z., MAŘÍKOVÁ, P. Doporučení a náměty pro další rozvoj informačních a poradenských středisek úřadů práce. Projekt výzkumu HC 207/10. Praha : Národní vzdělávací fond, 2011. 95 s.

FREIBERGOVÁ, Z., MAŘÍKOVÁ, P. Zpráva o průběhu řešení a jeho náklady. Projekt výzkumu HC 207/10. Praha : Národní vzdělávací fond, 2011. 3 s.