V Kroměříži uskutečnil již 21. ročník semináře Celoživotní učení

Jedním s pořadatelů semináře konaného 23.-24.dubna 2014 v Kroměříži byl Národní vzdělávací fond. Letošní ročník se zaměřil na souvislosti odborného vzdělávání, kvalifikací, zaměstnanosti a konkurenceschop­nosti.

Vzhledem k pozitivním zkušenostem z loňského roku byl i v tomto roce seminář koncipován pro účastníky z České i Slovenské republiky.

Seminář se uskutečnil s poditulem: KVALIFIKACE – VZDĚLÁVÁNÍ – ZAMĚSTNANOST – KONKURENCESCHOP­NOST.

Pořadateli semináře bylo Město Kroměříž, Národní vzdělávací fond, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava (ŠIOV) a Okresní hospodářská komora Kroměříž. Celostátního semináře se zúčastnilo 153 odborníků ze všech druhů odborných škol, úřadů práce, krajských úřadů, podniků a dalších organizací z České a Slovenské republiky.

Obsah letošního 21. ročník semináře se zaměřil na souvislosti odborného vzdělávání, kvalifikací, zaměstnanosti a konkurenceschop­nosti. Vzhledem k pozitivním zkušenostem z loňského roku byl i v tomto roce seminář koncipován pro účastníky z České i Slovenské republiky.

Cílem semináře bylo poukázat na aktuální problémy v odborném vzdělávání a jejich řešení ze strany odpovědných ministerstev a organizací a rovněž ukázat jejich důsledky na činnosti jak vzdělávacích institucí, tak i zaměstnavatelů. Na postupy provázání odborného vzdělávání s potřebami zaměstnavatelů, podporu zaměstnanosti mladých lidí a další vzdělávání je v České republice i na Slovensku zaměřena řada projektů, se kterými byli účastníci seznámeni ve vystoupeních českých i slovenských odborníků.

Další vystoupení byla rozdělena do tří tematických bloků. První blok byl věnován spolupráci škol a zaměstnavatelů v počátečním odborném vzdělávání a zaměřil se na možnosti využití prvků duálního systému v ČR. Byly prezentovány praktické zkušenosti SŠ – COPT Kroměříž a TOSHULIN, a.s. z pilotáže modelu kooperace škola – firma.

Druhý tematický blok se zaměřil na přínosy Národní soustavy kvalifikací v ČR, které zhodnotili v panelové diskusi zejména představitelé z MŠMT, ŠIOV, GŘ Úřadu práce ČR i zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Třetí blok se soustředil na aktuální situaci celoživotního vzdělávání na Slovensku a jeho srovnání s českou stranou. K referovaným tématům patřila např. podpora profesní orientace žáků základních škol na odborné vzdělávání prostřednictvím rozvoje polytechnické výchovy, rozvoj středního odborného vzdělávání a jeho dopad na transformaci odborného vzdělávání v SR, tvorba Národní soustavy kvalifikací nebo implementace národního projektu Další vzdělávání a poradenství pro dospělé jako nástroj lepší uplatnitelnosti na tru práce. Na slovenské řečníky navázali čeští odborníci svými zkušenostmi z řešení obdobné problematiky v ČR.

Jednání semináře opět potvrdilo, že na jedné straně se celoživotní učení postupně rozvíjí, avšak na druhé straně jsou v jeho rozvoji ještě nedostatky. Výraznějšímu zlepšování rozsahu a kvality celoživotního stále brání několik negativních skutečností jako například malý pokrok v zavádění účinných finančních či nefinančních pobídek pro zvýšení účasti dospělých na vzdělávání.

Zdroj: Celozivotniuceni.cz