Budoucí kvalifikační potřeby zajímají celý svět

NVF v roce 2013 spolupracoval na projektu Mezinárodní organizace práce (ILO) Guide on forecasting and foresighting of skill needs zaměřeném na zpracování metodického průvodce pro zjišťování budoucích kvalifikačních potřeb trhu práce a postupů jak využít získaných informací pro národní vzdělávací politiku a zaměření programů odborné přípravy. 
 
Průvodce je v první řadě určen rozvíjejícím se zemím tzv. třetího světa a transitivním ekonomikám, čemuž odpovídá i způsob jeho zpracování s orientací na praktická doporučení postupů, které fungují v zemích praktikujících předvídání kvalifikačních potřeb již dlouhou dobu, a přináší i případové studie z těchto zemí.  Užitečný však bude i odborníkům zajímajícím se o problematiku zjišťování budoucích nároků ekonomiky na kvalifikovanou práci, neboť zde naleznou souhrnný přehled používaných postupů, příklady, jak vybrané země prakticky postupují a rovněž odkazy na literaturu a jména odborníků z celého světa, kteří se tématu věnují.
 
NVF připravoval část věnovanou kvalitativním postupům předvídání souhrnně označovanou termínem „foresighting“, které se využívají v případech či prostředí, když nejsou k dispozici dostatečná „tvrdá“ ekonomická data anebo pro doplnění a rozšíření výsledků předvídání získaných pomocí exaktních matematických modelů, jimž se věnuje další část průvodce zaměřená na kvantitativní postupy předvídání kvalifikačních potřeb. Tyto postupy jsou v průvodci zahrnuté pod termínem „forecasting“. 
 
Průvodce je připraven k publikaci a po jeho vydání v polovině r. 2014 bude možno nalézt na http://www.nvf.cz/publikace jeho anglickou podobu.