Akreditované vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina

Od 1. července 2011 do 30. června 2013

Kontaktní osoba: PhDr. Irena Tomešová

 Cílem projektu je prostřednictvím realizace navrhovaných vzdělávacích programů zvyšovat
kompetence jednotlivých skupin pracovníků a jejich profesionalitu tak, aby poskytovali uživatelům kvalitní služby založené na respektování individuálních potřeb a na ochraně jejich práv. Tím bude podpořena kvalita poskytovaných sociálních služeb u konkrétních poskytovatelů zřizovaných Krajem Vysočina a postupně dosaženo naplňování zákonných požadavků na kvalitu sociálních služeb.
Projekt plynule naváže na aktivity realizované v probíhajícím projektu OP LZZ „Podpora procesu rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v Kraji Vysočina“ podpořeném z programu OP LZZ z výzvy č. 45, ve kterém jsou v procesu vytváření rozvojových plánů organizací identifikovány a zpřesňovány vzdělávací potřeby jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Realizované konkrétní vzdělávací aktivity tak reflektují tyto potřeby a poskytnuté vzdělávání je efektivní.


Metody použité v projektu:
 – pravidelná setkání lektorů (dojednání jednotného metodického postupu v jednotlivých
organizacích a zpracování návrhu evaluačních pravidel pro vypracování závěrečných
evaluačních zpráv)
 – realizace akreditovaných vzdělávací programů
 – průběžný monitoring úrovně poskytovaného vzdělávání a jeho pravidelné vyhodnocování

Projektové aktivity:
1) Řízení, monitorování a hodnocení projektu
2) Realizace akreditovaných kurzů pro pracovníky v přímé péči a sociální pracovníky
3) Realizace akreditovaných kurzů pro vedoucí pracovníky
4) Závěrečná evaluace a doporučení
  

Cílové skupiny:
21 poskytovatelů sociálních služeb zřízených Krajem Vysočina a pracovníci těchto poskytovatelů.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost.

 

Realizační tým:

Cekas