Zaměstnanost

http://www.proemployment.eu/

Tým Zaměstnanost je jedním z novějších útvarů ve struktuře NVF. Vznikl na základě potřeby vytvořit specializované pracoviště orientované na oblast aktivní politiky zaměstnanosti, rozvoje trhu práce a zejména na modernizaci a zvyšování kvality služeb zaměstnanosti poskytovaných subjektům působícím na trhu práce. Úkolem týmu Zaměstnanost je zároveň zlepšit dostupnost služeb zaměstnanosti pro tyto subjekty.

Tým Zaměstnanost se zaměřuje především na tyto okruhy činností:

  • Konzultační, poradenská a odborná podpora Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV ČR – např. implementace projektu Institut trhu práce – podpůrný systém služeb zaměstnanosti, zpracování Analýzy specifik trhu práce a služeb zaměstnanosti v hl. m. Praze a doporučení k jejich zlepšení, realizace několika zakázek malého rozsahu.
  • Podpora a aktivní zapojení do dalších programů a projektů orientovaných na problematiku politiky zaměstnanosti, trhu práce a rozvoje lidských zdrojů
  • Příprava podkladů a aktivní zapojení úseku do dalších programů a projektů orientovaných na modernizaci, zkvalitňování a další rozvoj služeb zaměstnanosti v programovacím období 2007–13 jako nezbytný předpoklad pro využití a udržitelnost výsledků projektu Institut trhu práce – podpůrný systém služeb zaměstnanosti

Projekty

Výměna zkušeností pracovníků úřadů práce zemí EU

Ukončený projekt

Projekt Výměna zkušeností pracovníků úřadů práce zemí EU je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (prioritní osa 5 Mezinárodní spolupráce) a je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Realizátorem projektu je Národní vzdělávací fond, o.p.s., konkrétně tým Zaměstnanost. 

Práce a rodina

Ukončený projekt

Projekt „Práce a rodina“ je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života) a je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Realizátorem projektu je Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Nové směry politiky zaměstnanosti v České republice

Ukončený projekt

Tým odborníků NVF ve spolupráci s několika pracovníky přímo angažovanými v realizaci politiky zaměstnanosti v krajích ČR zpracovali ve IV. čtvrtletí 2011 pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR podkladovou studii Nové směry politiky zaměstnanosti v České republice“.

Centrální informační systém ve veřejných službách zaměstnanosti

Ukončený projekt

Projekt „Centrální informační systém ve veřejných službách zaměstnanosti“ reagoval na potřebu zvýšení kvality a dostupnosti informačních systémů v rámci veřejných služeb zaměstnanosti. Projekt byl realizován jako projekt mobility programu Leonardo da Vinci.

Zhodnocení služeb zaměstnanosti poskytovaných osobám ve věku nad 50 let

Ukončený projekt

Tato zakázka se soustředila na zhodnocení veřejných služeb zaměstnanosti poskytovaných osobám starším padesáti let. Na základě domácích i zahraničních zkušeností byly vypracovány návrhy na zlepšení těchto služeb.

  

Vytvoření věcné části portálu inspirací a příkladů dobré praxe pro pracovníky veřejných služeb zaměstnanosti

Ukončený projekt

Cílem realizace portálu inspirací a příkladů dobré praxe je vytvoření přehledného a uživatelsky příjemného prostředí sloužícího ke shromažďování jednotlivých příkladů dobré praxe a dalších inspirativních informací, k jejich systematickému třídění a k jejich poskytování pracovníkům veřejných služeb zaměstnanosti. Vytvořený prostor rovněž nabídne výměnu zkušeností a vzájemnou diskuzi těchto uživatelů.

  

Hodnocení úřadů práce podle výkonů

Ukončený projekt

Cílem této zakázky bylo vypracovat návrh postupu tvorby systému řízení úřadů práce podle výkonů a zavádění tohoto systému na území hl. m. Prahy i dalších krajů. Zavedení tohoto systému přispěje jednak ke zvýšení kvality a účinnosti činností úřadů práce a jednak ke zvýšení efektivity řízení 77 úřadů práce v ČR. Ty vykonávají při podpoře zaměstnanosti analogické činnosti a poskytují analogické služby, avšak řídící orgán služeb zaměstnanosti dosud nemá k dispozici objektivní informace o tom, které úřady práce jsou relativně výkonnější a které spíše zaostávají. Zavedení systému řízení úřadů práce podle výkonů tyto chybějící informace řídícímu orgánu služeb zaměstnanosti poskytne.

  

Institut trhu práce – podpůrný systém služeb zaměstnanosti

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 9. 2006 – 1. 12. 2008

Hlavním cílem projektu, realizovaného v rámci opatření 1.2 „Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti OP RLZ“ a spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, bylo zkvalitnění, rozšíření a prohloubení služeb zaměstnanosti a zvýšení jejich dostupnosti všem cílovým skupinám, jimž jsou poskytovány.

Evaluace systému EURES v České republice

Ukončený projekt

Tým Zaměstnanost provedl v roce 2010 externí nezávislou evaluaci fungování systému a sítě EURES v České republice za období 2007 – 2010.

Analýza specifik trhu práce a služeb zaměstnanosti v hl. m. Praze a doporučení k jejich zlepšení

Ukončený projekt

Na podzim roku 2008 pracovníci úseku zpracovali analýzu specifik trhu práce a služeb zaměstnanosti v hl. m. Praze jako subdodávku k veřejné zakázce „Analýza trhu práce, vypracování metodiky, školení“, která byla vyhlášena v rámci projektu Institut trhu práce – podpůrný systém služeb zaměstnanosti (projekt realizovala SSZ MPSV ČR v rámci JPD 3).
  

Středoevropská iniciativa (SEI) Fórum rozvoje lidských zdrojů

Ukončený projekt

Pražské Fórum rozvoje lidských zdrojů SEI založila mezinárodní pracovní skupina SEI pro rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání (později transformovaná na síť pověřených odborníků pro rozvoj lidských zdrojů). Tuto skupinu řídil zástupce České republiky. Pražské Fórum bylo ustaveno pro pořádání pravidelných setkání expertů z oblasti rozvoje lidských zdrojů a k diskutování témat, která jsou vytipovávána jako klíčová.  Pro jednání byl zvolen formát mezinárodních konferencí, které jsou v Praze pořádány od roku 2005. Témata konferencí jsou diskutována a vybírána na výročních setkáních členů sítě pro rozvoj lidských zdrojů. Konference organizuje Národní vzdělávací fond v rámci aktivit SEI a jsou spolufinancovány Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.