Středisko podpory poradenských služeb

Středisko podpory poradenských služeb (SPPS) se profiluje jako výzkumné a projektové oddělení se zaměřením na rozvoj poradenských služeb v oblasti zaměstnanosti i vzdělávání.

Hlavní směry činnosti SPPS:

  • sledování vývoje poradenských služeb v rezortech za­městnanosti a školství, ale i v oblasti dalšího profesního vzdělávání a jejich podpora,
  • výzkumná a projektová činnost zaměřená na rozvoj poskytování poradenských služeb a zkvalitňování poradenské práce,
  • šíření příkladů dobré praxe v poradenství.

Nabízené služby:

  • Metodická podpora při zavádění a inovacích služeb kariérového poradenství
  • Kontakty na psychology poskytující bilanční diagnostiku pro zaměstnané i nezaměstnané

 


Novinky z činnosti SPPS


Projekt ProNet:

Pilotní ověření online poradenského nástroje kariérového rozvoje pro studenty vš oborů ICT, kteří jsou ohroženi předčasným ukončením studia nebo již vš předčasně ukončili

S postupujícím zaváděním digitálních technologií, robotizace a automatizace ná­růstá poptávka po odbornících v ICT a po talentovaných lidech vůbec. K velkým ztrátám talentů dochází zejména při předčasném ukončení vysokoškoslkých studií. Právě pro vysokoškoláky, kteří předčasně ukončili vysokoškolské studium ICT, je určen online nástroj založený na principu bilance kompetencí a na Hollandově typologii pracovního prostředí a osobnostní orientace (RIASEC). Jeho pomocí si studenti, ale nejen oni, mohou vygenerovat vhodné pracovní pozice a možnosti dalšího profesního rozvoje.

Do pilotního ověření hledáme jak studenty vysokých škol různých oborů ICT, tak i poradce a konzultanty, kteří tyto studenty nabírají nebo jim zprostředkovávají uplatnění na trhu práce.

  • Studentům umožníme vyplnění online nástroje a pohovor s kariérovým poradcem.
  • Poradce pozveme na setkání, kde si budou moci poradenský nástroj vyzkoušet a diskutovat jeho vhodnost, použitelnost, efektivitu, silné a slabé stránky atd.

 V případě zájmu o zapojení se do pilotního ověření ProNet nástroje kontaktujte freibergova@nvf.cz 


Kurzy pro kariérové poradce: Aktualizace dne 30.11.2017

Další kurzy budou vypsány v lednu 2018

Kurzy se konají v budově ČVUT, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6 pro skupiny do 8 účastníků od 10:00 do 17:00 hod. s hodinovou přestávkou na oběd, který není zahrnut v ceně kurzu.

Lektoři kurzů jsou zkušení kariéroví poradci zejména z řad členů Asociace bilanční diagnostiky.

Před konáním kurzu se vyžaduje splnění určité úlohy vztahující se k tématu kruzu v rozsahu 10 – 24 hodin např.: prostudování určené literatury, vypracování kazuistiky, prezentace, motivačního dopisu, vlastního kariérového portfolia, případové studie, eseje atd.

Zájemce o účast na kurzech prosíme o kontakt na freibergova@nvf.cz


Hlavní výstupy realizovaných projektů

Vybrané výstupy z našich projektů naleznete v nabídce „Publikace“, která se nachází vpravo nad tímto textem.


Stálé činnosti SPPS

Pracovníci SPPS jsou aktivními členy:

SPPS se podílelo na tvorbě několika webových stránek, které také spravuje:

  • Orienteexpress – online aplikace kari­érového poradenství – www.orienteexpress.cz,
  • WBS – online aplikace profesní orientace – www.profesni-orientace (webové stránky jsou díky útoku spamových robotů dočasně mimo provoz),
  • FREE - online aplikace pro poradce pro začínající podnikatele – www.zaloz-podnik.cz.

SPPS se podílelo i na tvorbě poradenské aplikace, která je umístěna na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a která vznikla v rámci projektu Informačně poradenský systém dalšího odborného vzdělávání řešeného konsorciem KPMG ČR, Oksystém, Gradua:

SPPS udržuje kontakt se členy evropské sítě Euroguidance a zapojuje se také do mezinárodních projektů zaměřených na rozvoj poradenských služeb a informačního zázemí pro vzdělávací mobilitu. Pokud máte návrh na domácí nebo zahraniční projekt ve výše zmíněných oblastech a hledáte partnera, obraťte se na nás. Pracovníci SPPS disponují bohatými zkušenostmi v řízení i realizaci projektů.

 

Členové týmu:

Projekty

REPLAY-VET

Běžící projekt

Strengthening Key Competencies of Low-Skilled People in VET to Cover Future Replacement Positions (REPLAY-VET)

Cílem projektu REPLAY-VET je poskytnout znevýhodněným a nízkokvalifikovaným lidem na trhu práce příležitosti k získání dovedností tak, aby pokryli nabídku pracovních míst v Evropě, která vzniká z nahrazovaní poptávky. Projekt je financován z programu Erasmus+.

ProNet: Podpora mezisektorální sítě pro integraci vysokoškolských studentů předčasně ukončujících studium do odborného vzdělání

Ukončený projekt

Dvouletý projekt programu ERASMUS+ s cílem vytvoření online poradenského nástroje na podporu vysokoškolských studentů, kteří předčasně ukončili svá studia, do odborného vzdělávání.

 

CompCert: Strategie vzdělávání kariérových poradců v metodice bilance kompetencí

Ukončený projekt

Projekt spolufinancovaný  z evropského programu pro celoživoní vzdělávání ERASMUS+

Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na ÚP ČR

Ukončený projekt
logo Projekt aplikovaného výzkumu programu Omega financovaný z Technologické agentury ČR byl zahájen 1. 1. 2014 a ukončen bude 31. 12. 2015.

Qual-n-Guide: Poradenství ve službách zaměstnanosti založené na bilanci kompetencí a na využití evropských kritérií kvality

Ukončený projekt
Projekt spolufinancovaný z evropského programu pro celoživotní vzdělávání Leonardo da Vinci Bilancia Kompetencií

 

INNO-CAREER - Příprava prototypu vzdělávacího programu pro kariérové poradce

Ukončený projekt

Projekt spolufinancovaný z evropského programu pro celoživoní vzdělávání Leonardo da Vinci.

NICE – Síť pro inovaci kariérového poradenství v Evropě

Ukončený projekt

NICE – Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe - Projekt č. 155976-LLP-1–2009–1-DE-ERASMUS-ENWA je podporován Evropskou komisí z programu celoživotního učení ERASMUS Academic Network.

Poradenský proces na Úřadu práce ČR

Ukončený projekt

Technologická agentura České republikyProjekt „Pora­denský proces na Úradu práce ČR“ byl  realizován v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje „OMEGA" Technologické agentury ČR od 1.1.2012 do 31.12.2013.

Bilanční diagnostika - projekt mezinárodní spolupráce

Ukončený projekt

Projekt mezinárodní spolupráce OP LZZ Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna zahraničních zkušeností a aplikace nových poznatků do praxe úřadů práce“byl řešen od 1.4.2013 do 31­. 11. 2013

IMPROVE – Postupy uznávání kompetencí kariérových poradců v Evropě

Ukončený projekt

IMPROVE je mezinárodní projekt financovaný Evropskou komisí v rámci programu celoživotního učení Grundtvig

WBS – Webová podpora hledání zaměstnání

Ukončený projekt

Výstupem projektu je webová aplikace umožňující uživatelům lépe poznat svoje studijní a profesní schopnosti a možnosti dostupná na http://www.profesni-orientace.cz/.

Nové směry politiky zaměstnanosti v České republice

Ukončený projekt

Tým odborníků NVF ve spolupráci s několika pracovníky přímo angažovanými v realizaci politiky zaměstnanosti v krajích ČR zpracovali ve IV. čtvrtletí 2011 pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR podkladovou studii Nové směry politiky zaměstnanosti v České republice“.

FREE – Webové stránky pro poradce pro začínající podnikatele

Ukončený projekt

Výstupem projektu je webová aplikace pro poradce pro začínající podnikatele naleznete na http://www.spi.pt/…ive_tool/CZ/. Aplikace bude také dostupná na http://www.zaloz-podnik.cz/.

IPS – Analýza činnosti informačních a poradenských středisek úřadůpráce v procesu přechodu mladých lidí na trh práce

Ukončený projekt

IPS – Analýza činnosti informačních a poradenskýchstře­disekúřadůprá­ce v procesu přechodu mladých lidí na trh práce. Projekt výzkumu pro potřeby státu zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí HC 207/10

Koncept – Analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Ukončený projekt

Dílčí část systémového projektu Koncept zaměřená na informační a poradenský systém pro další vzdělávání.

IAP – Aplikace individuálních akčních plánů ve službáchzaměstnanosti ČR

Ukončený projekt

IAP – Aplikace individuálních akčních plánů ve službách zaměstnanosti ČR – projekt výzkumu pro potřeby státu zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí HR 182/09

Tvorba společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti ČR

Ukončený projekt

Tvorba společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti ČR, projekt výzkumu ZVZ 214 – projekt výzkumu pro potřeby státu zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí

Orienteexpress – webová aplikace kariérového poradenství

Ukončený projekt

Výstupem projektu je webová aplikace dostupná na http://www.orienteexpress.cz, ke které jsou postupně přidávány další související informace a cvičení.

Institut trhu práce – podpůrný systém služeb zaměstnanosti

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 9. 2006 – 1. 12. 2008

Hlavním cílem projektu, realizovaného v rámci opatření 1.2 „Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti OP RLZ“ a spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, bylo zkvalitnění, rozšíření a prohloubení služeb zaměstnanosti a zvýšení jejich dostupnosti všem cílovým skupinám, jimž jsou poskytovány.

IPSYS – Informačně poradenský systém dalšího vzdělávání

Ukončený projekt

Zadavatelem veřejné zakázky na vytvoření Informačně-poradenského sys­tému pro další vzdělávání by­lo Ministerstvo práce a sociálních věcí a byla spolufinan­cována z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.