Středisko podpory poradenských služeb

Středisko podpory poradenských služeb (SPPS) se profiluje jako výzkumné a projektové oddělení se zaměřením na rozvoj poradenských služeb v oblasti zaměstnanosti i vzdělávání.

Hlavní směry činnosti SPPS:

  • sledování vývoje poradenských služeb v rezortech za­městnanosti a školství, ale i v oblasti dalšího profesního vzdělávání a jejich podpora,
  • výzkumná a projektová činnost zaměřená na rozvoj poskytování poradenských služeb a zkvalitňování poradenské práce,
  • šíření příkladů dobré praxe v poradenství.

Nabízené služby:

  • Metodická podpora při zavádění a inovacích služeb kariérového poradenství
  • Kontakty na psychology poskytující bilanční diagnostiku pro zaměstnané i nezaměstnané

 


Hlavní výstupy realizovaných projektů

Vybrané výstupy z našich projektů naleznete v nabídce „Publikace“, která se nachází vpravo nad tímto textem.


Stálé činnosti SPPS

Pracovníci SPPS jsou aktivními členy:

SPPS se podílelo na tvorbě několika webových stránek, které také spravuje:

SPPS se podílelo i na tvorbě poradenské aplikace, která je umístěna na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a která vznikla v rámci projektu Informačně poradenský systém dalšího odborného vzdělávání řešeného konsorciem KPMG ČR, Oksystém, Gradua Vaše profese - poradenská aplikace pro další profesní vzdělávání.

SPPS udržuje kontakt se členy evropské sítě Euroguidance a zapojuje se také do mezinárodních projektů zaměřených na rozvoj poradenských služeb a informačního zázemí pro vzdělávací mobilitu. Pokud máte návrh na domácí nebo zahraniční projekt ve výše zmíněných oblastech a hledáte partnera, obraťte se na nás. Pracovníci SPPS disponují bohatými zkušenostmi v řízení i realizaci projektů.

 

Členové týmu:

Projekty

C-Game: Hra s náplní kariérového poradenství ve městě plném povolání

Ukončený projekt
Projekt spolufinancovaný z evropského programu ERASMUS+

Dvouletý mezinárodní projekt programu ERASMUS+ s cíle vytvoření hry pro žáky posledních ročníků základních škol, která jim pomůže s profesní orientací a výběrem navazujícího studia.

CAREERS AROUND ME: Inteligentní technologie pro zlepšení dovedností v oblasti řízení kariéry

Ukončený projekt

 

Projekt spolufinancovaný z evropského programu ERASMUS+

Dvouletý mezinárodní projekt ERASMUS+ s cílem vytvořit společný rámec dovedností řízení vlastní kariérové dráhy (CMS), katalogu CMS a webové platformy soustřeďující informace, vzdělávácí moduly, interaktivní a offline nástroje na podporu rozvoje CSM.

REPLAY-VET

Ukončený projekt

Strengthening Key Competencies of Low-Skilled People in VET to Cover Future Replacement Positions (REPLAY-VET)

Cílem projektu REPLAY-VET je poskytnout znevýhodněným a nízkokvalifikovaným lidem na trhu práce příležitosti k získání dovedností tak, aby pokryli nabídku pracovních míst v Evropě, která vzniká z nahrazovaní poptávky. Projekt je financován z programu Erasmus+.

ProNet: Podpora mezisektorální sítě pro integraci vysokoškolských studentů předčasně ukončujících studium do odborného vzdělání

Ukončený projekt

Dvouletý projekt programu ERASMUS+ s cílem vytvoření online poradenského nástroje na podporu vysokoškolských studentů, kteří předčasně ukončili svá studia, do odborného vzdělávání.

 

CompCert: Strategie vzdělávání kariérových poradců v metodice bilance kompetencí

Ukončený projekt

Projekt spolufinancovaný  z evropského programu pro celoživoní vzdělávání ERASMUS+

Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na ÚP ČR

Ukončený projekt
logo Projekt aplikovaného výzkumu programu Omega financovaný z Technologické agentury ČR byl zahájen 1. 1. 2014 a ukončen bude 31. 12. 2015.

Qual-n-Guide: Poradenství ve službách zaměstnanosti založené na bilanci kompetencí a na využití evropských kritérií kvality

Ukončený projekt
Projekt spolufinancovaný z evropského programu pro celoživotní vzdělávání Leonardo da Vinci Bilancia Kompetencií

 

INNO-CAREER - Příprava prototypu vzdělávacího programu pro kariérové poradce

Ukončený projekt

Projekt spolufinancovaný z evropského programu pro celoživoní vzdělávání Leonardo da Vinci.

NICE – Síť pro inovaci kariérového poradenství v Evropě

Ukončený projekt

NICE – Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe - Projekt č. 155976-LLP-1–2009–1-DE-ERASMUS-ENWA je podporován Evropskou komisí z programu celoživotního učení ERASMUS Academic Network.

Poradenský proces na Úřadu práce ČR

Ukončený projekt

Technologická agentura České republikyProjekt „Pora­denský proces na Úradu práce ČR“ byl  realizován v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje „OMEGA" Technologické agentury ČR od 1.1.2012 do 31.12.2013.

Bilanční diagnostika - projekt mezinárodní spolupráce

Ukončený projekt

Projekt mezinárodní spolupráce OP LZZ Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna zahraničních zkušeností a aplikace nových poznatků do praxe úřadů práce“byl řešen od 1.4.2013 do 31­. 11. 2013

IMPROVE – Postupy uznávání kompetencí kariérových poradců v Evropě

Ukončený projekt

IMPROVE je mezinárodní projekt financovaný Evropskou komisí v rámci programu celoživotního učení Grundtvig

WBS – Webová podpora hledání zaměstnání

Ukončený projekt

Výstupem projektu je webová aplikace umožňující uživatelům lépe poznat svoje studijní a profesní schopnosti a možnosti dostupná na http://www.profesni-orientace.cz/.

Nové směry politiky zaměstnanosti v České republice

Ukončený projekt

Tým odborníků NVF ve spolupráci s několika pracovníky přímo angažovanými v realizaci politiky zaměstnanosti v krajích ČR zpracovali ve IV. čtvrtletí 2011 pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR podkladovou studii Nové směry politiky zaměstnanosti v České republice“.

FREE – Webové stránky pro poradce pro začínající podnikatele

Ukončený projekt

Výstupem projektu je webová aplikace pro poradce pro začínající podnikatele naleznete na http://www.spi.pt/…ive_tool/CZ/. Aplikace bude také dostupná na http://www.zaloz-podnik.cz/.

IPS – Analýza činnosti informačních a poradenských středisek úřadůpráce v procesu přechodu mladých lidí na trh práce

Ukončený projekt

IPS – Analýza činnosti informačních a poradenskýchstře­disekúřadůprá­ce v procesu přechodu mladých lidí na trh práce. Projekt výzkumu pro potřeby státu zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí HC 207/10

Koncept – Analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Ukončený projekt

Dílčí část systémového projektu Koncept zaměřená na informační a poradenský systém pro další vzdělávání.

IAP – Aplikace individuálních akčních plánů ve službáchzaměstnanosti ČR

Ukončený projekt

IAP – Aplikace individuálních akčních plánů ve službách zaměstnanosti ČR – projekt výzkumu pro potřeby státu zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí HR 182/09

Tvorba společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti ČR

Ukončený projekt

Tvorba společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti ČR, projekt výzkumu ZVZ 214 – projekt výzkumu pro potřeby státu zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí

Orienteexpress – webová aplikace kariérového poradenství

Ukončený projekt

Výstupem projektu je webová aplikace dostupná na http://www.orienteexpress.cz, ke které jsou postupně přidávány další související informace a cvičení.

Institut trhu práce – podpůrný systém služeb zaměstnanosti

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 9. 2006 – 1. 12. 2008

Hlavním cílem projektu, realizovaného v rámci opatření 1.2 „Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti OP RLZ“ a spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, bylo zkvalitnění, rozšíření a prohloubení služeb zaměstnanosti a zvýšení jejich dostupnosti všem cílovým skupinám, jimž jsou poskytovány.

IPSYS – Informačně poradenský systém dalšího vzdělávání

Ukončený projekt

Zadavatelem veřejné zakázky na vytvoření Informačně-poradenského sys­tému pro další vzdělávání by­lo Ministerstvo práce a sociálních věcí a byla spolufinan­cována z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.