Kvalita sociálních služeb

Významným mezníkem rozvoje sociálních služeb a podpory jejich kvality byl zákon o sociálních službách, který byl přijat v roce 2006 (Zákon o sociálních službách číslo 108/2006 Sb. s účinností od 1. 1. 2007 a Vyhláška č. 505/2006, ve které je zakotven obsah standardů kvality sociálních služeb).

NVF realizoval pro MPSV následující projekty v oblasti kvality sociálních služeb:
• 1999 – 2000: „Projekt vytvoření minimálních standardů pro jednotlivé komplexy sociálních služeb“
• 2000–2001: „Projekt Metodika hodnocení kvality služeb v ústavech přímo řízených MPSV“
• 2001: Projekt „Metodika hodnocení kvality služeb poskytovaných v rezidenčních službách (i) podporované bydlení, chráněné bydlení, (ii) azylové domy“ (2001)
• 2001: Projekt „Vypracování vzorové metodiky hodnocení kvality poskytovaných služeb pro oblast sociální intervence – poradenství“ (2001)
• 2001: „Metodika výcviku sekretářů a hodnotitelů kvality sociálních služeb v ÚSP a výcvik 16 hodnotitelů, 7 sekretářů, 4–6 vedoucích HS a 3–4 supervizorů“
• 2001: „Projekt kontrola kvality poskytovaných sociálních služeb u příjemců dotací ze státního rozpočtu pro rok 2001“
• 2000 – 2003: Česko-britský projekt „Podpora MPSV při reformě sociálních služeb“. 2 hl. moduly: I. Komunitní plánování + II. Rozvoj kvality v soc. službách (tzn. standardy + inspekce)

Dále v oblasti rozvoje kvality NVF realizoval tyto projekty:
• od roku 2004 dosud: zavádění standardů kvality, školení pracovníků poskytovatelů sociálních služeb (průvodci kvality, ředitelé, management, pracovníci v přímé péči) v rámci projektů financovaných z Evropského sociálního fondu ve Středočeském kraji, Kraji Vysočina, Hlavním městě Praha a Zlínském kraji.
• 2009: Analýza sociálních služeb pro seniory ve Středočeském kraji
• 2010: Zmapování a porovnání vnitrostátního systému pěstounské péče se systémy pěstounské péče ve vybraných evropských zemích
• 2010: projekty „Podpora vypracování obecných standardů kvality pro výkon ústavní a ochranné výchovy v resortu MŠMT“ a „Ověření obecných standardu kvality pro výkon ústavní a ochranné výchovy“
• od roku 2005 dosud: Činnost Certifikační agentury pro Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky.  Certifikace odborné způsobilosti služeb je posouzení a formální uznání, že daná služba odpovídá stanoveným kritériím kvality, odbornosti a komplexnosti. Jedná se o posouzení služby podle standardů odborné způsobilosti, jehož výsledkem je udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění. Certifikace je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí dotace na služby protidrogové politiky ze státního rozpočtu.

Na tématu spolupracují:

Cekas

Projekty

Projekt “Profesionální dobrovolnictví v práci s ohroženými dětmi a rodinami v ČR”

Běžící projekt
V roce 2014 získal CEKAS, jedna ze sekcí Národního vzdělávacího fondu, v partnerství s Občanským sdružením HoSt Home-Start Česká republika (dále jen „HoSt“), projekt zaměřený na
profesionalizaci dobrovolnické práce s ohroženými dětmi a rodinami. Projekt uspěl ve velké
konkurenci u dánské nadace the Velux Foundations, která ho plně financuje. 
Více o projektu zde.

Streetwork pro děti a mládež

Běžící projekt

1. dubna 2013 zahájil CEKAS realizaci čtyřletého projektu ”Streetwork pro děti a mládež” financovaného dánskými nadacemi THE VELUX FOUNDATIONS.  Cílem je podpořit sociální práci s ohroženými dětmi a mládeží se zaměřením na trénink v pracovních dovednostech a na mobilní terénní práci ve vyloučených lokalitách. Ukončení projektu se předpokládá v březnu 2017. 

Certifikační agentura Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Běžící projekt

Certifikace odborné způsobilosti služeb je posouzení a formální uznání, že daná služba odpovídá stanoveným kritériím kvality, odbornosti a komplexnosti. Jedná se o posouzení služby podle standardů odborné způsobilosti, jehož výsledkem je udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění. Certifikace je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí dotace na služby protidrogové politiky ze státního rozpočtu.

Služby pro poskytovatele sociálních služeb

Běžící projekt

NVF – CEKAS nabízí poskytovatelům sociálních služeb podporu při zavádění standardů kvality sociálních služeb i v dalších oblastech jejich rozvoje.

Projekt "Hrajeme si s příběhy" - nová metoda pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů

Ukončený projekt
CEKAS při Národním vzdělávacím fondu, o.p.s. získal spolu s odborným partnerem HoSt – HomeStart Česká republika projekt z malého grantového schématu programu CZ04 – Ohrožené děti a mládež v rámci EHP fondů 2009 – 2014.
Cílem projektu je vytvořit a v praxi ověřit metodu práce s rodinou, která zajistí participaci dítěte na
rozhodovacích procesech, které se ho bezprostředně týkají. 
Více o projektu zde.
 

Akreditované vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina

Ukončený projekt

Cílem projektu je prostřednictvím realizace navrhovaných vzdělávacích programů zvyšovat kompetence jednotlivých skupin pracovníků a jejich profesionalitu tak, aby poskytovali uživatelům
kvalitní služby založené na respektování individuálních potřeb a na ochraně jejich práv.

Podpora procesu rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v Kraji Vysočina

Ukončený projekt

 

Cílem projektu je zaměřit pozornost poskytovatelů na proces naplňování zákonných požadavků na poskytovatele sociálních služeb. Na základě sebehodnocení kvality budou naplánována a realizována konkrétní opatření k naplňování legislativních požadavků (plány rozvoje organizací).

Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog

Ukončený projekt

 

Na základě usnesení Vlády ČR č. 300/2005 bylo dnem 1. 6. 2005 zahájen proces certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog. Tento den je důležitým mezníkem protidrogogové politiky vlády ČR. Proces certifikací je unikátním systémem hodnocení kvality sociálních služeb, který nemá v Evropě obdoby a je oblastí, ve které může ČR předávat ověřené zkušenosti dalším státům EU.

Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní práce

Ukončený projekt

Hlavním cílem projektu je stabilizovat lidské zdroje poskytovatelů NZDM a Terénní práce
prostřednictvím realizace akreditovaných vzdělávacích programů a podpory při zavádění standardů kvality sociálních služeb (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).