Kariérové poradenství

Kariérovým poradenstvím se zabývá tým Střediska podpory poradenských služeb.

Jsme tým složený z odborníků na kariérové poradenství a bilanční diagnostiku, ale i na psaní projektů a jejich realizaci. Naše projekty mají koncepční, apli­kační a výzkumný charakter.

Od doby, kdy jsme byli českým střediskem Euroguidance, disponujeme širokou škálou domácích i zahraničních kontaktů. Podíleli jsme se na založení Asociace výchovných poradců, o.s. a Asociace vysokoškolských poradců, o.s., stáli jsme i u vzniku Národního poradenského fóra.

Nabízíme spolupráci všem, kteří mají zájem na rozvoji poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti. 

Komplexnost řešení problematiky poradenských služeb je patrný z níže uvedených realizovaných projektů.

Aktuální nabídku kurzů dalšího vzdělávání pro kariérové poradce nalezente v sekci Střediska podpory poradenských služeb.

 

Na tématu spolupracují:

Středisko podpory poradenských služeb

Projekty

CAREERS AROUND ME: Inteligentní technologie pro zlepšení dovedností v oblasti řízení kariéry

Běžící projekt

 

Projekt spolufinancovaný z evropského programu ERASMUS+

Dvouletý mezinárodní projekt ERASMUS+ s cílem vytvořit společný rámec dovedností řízení vlastní kariérové dráhy (CMS), katalogu CMS a webové platformy soustřeďující informace, vzdělávácí moduly, interaktivní a offline nástroje na podporu rozvoje CSM.

C-Game: Hra s náplní kariérového poradenství ve městě plném povolání

Běžící projekt
Projekt spolufinancovaný z evropského programu ERASMUS+

Dvouletý mezinárodní projekt programu ERASMUS+ s cíle vytvoření hry pro žáky posledních ročníků základních škol, která jim pomůže s profesní orientací a výběrem navazujícího studia.

ProNet: Podpora mezisektorální sítě pro integraci vysokoškolských studentů předčasně ukončujících studium do odborného vzdělání

Ukončený projekt

Dvouletý projekt programu ERASMUS+ s cílem vytvoření online poradenského nástroje na podporu vysokoškolských studentů, kteří předčasně ukončili svá studia, do odborného vzdělávání.

 

SIMOVET - Smart information models to adequately adapt vocational training to the labour market needs

Ukončený projekt

Tento dvouletý projekt, který je financován z programu Erasmus +, začal na podzim 2014, ale jeho hlavní fáze řešení budou probíhat v roce 2015, s dokončením v roce 2016. Jeho cílem je shromáždění kvalitativních a kvalitativních informací o kvalifikačních potřebách vybraných sektorů, které by měly být zpracovány do podoby vhodné pro využití ve vzdělávacím systému a v poradenství. 

CompCert: Strategie vzdělávání kariérových poradců v metodice bilance kompetencí

Ukončený projekt

Projekt spolufinancovaný  z evropského programu pro celoživoní vzdělávání ERASMUS+

Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na ÚP ČR

Ukončený projekt
logo Projekt aplikovaného výzkumu programu Omega financovaný z Technologické agentury ČR byl zahájen 1. 1. 2014 a ukončen bude 31. 12. 2015.

Qual-n-Guide: Poradenství ve službách zaměstnanosti založené na bilanci kompetencí a na využití evropských kritérií kvality

Ukončený projekt
Projekt spolufinancovaný z evropského programu pro celoživotní vzdělávání Leonardo da Vinci Bilancia Kompetencií

 

INNO-CAREER - Příprava prototypu vzdělávacího programu pro kariérové poradce

Ukončený projekt

Projekt spolufinancovaný z evropského programu pro celoživoní vzdělávání Leonardo da Vinci.

NICE – Síť pro inovaci kariérového poradenství v Evropě

Ukončený projekt

NICE – Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe - Projekt č. 155976-LLP-1–2009–1-DE-ERASMUS-ENWA je podporován Evropskou komisí z programu celoživotního učení ERASMUS Academic Network.

Poradenský proces na Úřadu práce ČR

Ukončený projekt

Technologická agentura České republikyProjekt „Pora­denský proces na Úradu práce ČR“ byl  realizován v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje „OMEGA" Technologické agentury ČR od 1.1.2012 do 31.12.2013.

Bilanční diagnostika - projekt mezinárodní spolupráce

Ukončený projekt

Projekt mezinárodní spolupráce OP LZZ Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna zahraničních zkušeností a aplikace nových poznatků do praxe úřadů práce“byl řešen od 1.4.2013 do 31­. 11. 2013

IMPROVE – Postupy uznávání kompetencí kariérových poradců v Evropě

Ukončený projekt

IMPROVE je mezinárodní projekt financovaný Evropskou komisí v rámci programu celoživotního učení Grundtvig

WBS – Webová podpora hledání zaměstnání

Ukončený projekt

Výstupem projektu je webová aplikace umožňující uživatelům lépe poznat svoje studijní a profesní schopnosti a možnosti dostupná na http://www.profesni-orientace.cz/.

Nové směry politiky zaměstnanosti v České republice

Ukončený projekt

Tým odborníků NVF ve spolupráci s několika pracovníky přímo angažovanými v realizaci politiky zaměstnanosti v krajích ČR zpracovali ve IV. čtvrtletí 2011 pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR podkladovou studii Nové směry politiky zaměstnanosti v České republice“.

FREE – Webové stránky pro poradce pro začínající podnikatele

Ukončený projekt

Výstupem projektu je webová aplikace pro poradce pro začínající podnikatele naleznete na http://www.spi.pt/…ive_tool/CZ/. Aplikace bude také dostupná na http://www.zaloz-podnik.cz/.

IPS – Analýza činnosti informačních a poradenských středisek úřadůpráce v procesu přechodu mladých lidí na trh práce

Ukončený projekt

IPS – Analýza činnosti informačních a poradenskýchstře­disekúřadůprá­ce v procesu přechodu mladých lidí na trh práce. Projekt výzkumu pro potřeby státu zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí HC 207/10

Koncept – Analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Ukončený projekt

Dílčí část systémového projektu Koncept zaměřená na informační a poradenský systém pro další vzdělávání.

IAP – Aplikace individuálních akčních plánů ve službáchzaměstnanosti ČR

Ukončený projekt

IAP – Aplikace individuálních akčních plánů ve službách zaměstnanosti ČR – projekt výzkumu pro potřeby státu zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí HR 182/09

Tvorba společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti ČR

Ukončený projekt

Tvorba společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti ČR, projekt výzkumu ZVZ 214 – projekt výzkumu pro potřeby státu zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí

Orienteexpress – webová aplikace kariérového poradenství

Ukončený projekt

Výstupem projektu je webová aplikace dostupná na http://www.orienteexpress.cz, ke které jsou postupně přidávány další související informace a cvičení.

IPSYS – Informačně poradenský systém dalšího vzdělávání

Ukončený projekt

Zadavatelem veřejné zakázky na vytvoření Informačně-poradenského sys­tému pro další vzdělávání by­lo Ministerstvo práce a sociálních věcí a byla spolufinan­cována z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.