Cekas

http://www.cekas.cz/

CEKAS je zkratka Centra pro kvalitu a standardy v sociálních službách při Národním vzdělávacím fondu o.p.s..

Proč jsme založili CEKAS

Myšlenka založit centrum vznikla na podzim roku 2002 na základě občanské iniciativy. Bylo osloveno přibližně 60 odborníků, kteří se prakticky podíleli na projektech realizovaných ve spolupráci MPSV a NVF, z nichž většina potvrdila nezbytnost a potřebnost jeho vzniku.

Považujeme za velmi důležité, aby výsledky práce vzešlé za poslední léta z mnoha pilotních projektů jak MPSV, tak různých nestátních neziskových organizací, kterých se Národní vzdělávací fond buď jako realizátor nebo partner účastnil a účastní, mohly být využívány orgány veřejné správy, odbornou veřejností a samotnými uživateli sociálních služeb.

Jaké jsou konkrétní cíle CEKAS

  • Být platformou spolupráce nestátního (neziskového) sektoru, státního sektoru (MPSV, MV, MŠMT, MS, MZd) a samosprávy (kraje, města, obce) prostřednictvím partnerských projektů a jiných iniciativ.
  • Být zprostředkovatelem informací a zkušeností s nejlepší praxí v ČR a v zahraničí.
  • Být subjektem podílejícím se na podpoře a provázení poskytovatelů sociálních služeb při postupném zavádění standardů kvality sociálních služeb.
  • Být iniciativou podporující vzdělávání, výcvik odborníků v oblasti hodnocení kvality sociálních služeb a standardů sociálních služeb a podporující supervize v této oblasti.
  • Být realizátorem nebo zprostředkovatelem pilotních projektů v oblasti rozvíjení nových metodik hodnocení a sebehodnocení, v základní i rozvojové oblasti jednotlivých komplexů služeb.
  • Být subjektem, který bude provádět fundraising pro výše uvedené oblasti.

Projekty

Projekt “Profesionální dobrovolnictví v práci s ohroženými dětmi a rodinami v ČR”

Běžící projekt
V roce 2014 získal CEKAS, jedna ze sekcí Národního vzdělávacího fondu, v partnerství s Občanským sdružením HoSt Home-Start Česká republika (dále jen „HoSt“), projekt zaměřený na
profesionalizaci dobrovolnické práce s ohroženými dětmi a rodinami. Projekt uspěl ve velké
konkurenci u dánské nadace the Velux Foundations, která ho plně financuje. 
Více o projektu zde.

Streetwork pro děti a mládež

Běžící projekt

1. dubna 2013 zahájil CEKAS realizaci čtyřletého projektu ”Streetwork pro děti a mládež” financovaného dánskými nadacemi THE VELUX FOUNDATIONS.  Cílem je podpořit sociální práci s ohroženými dětmi a mládeží se zaměřením na trénink v pracovních dovednostech a na mobilní terénní práci ve vyloučených lokalitách. Ukončení projektu se předpokládá v březnu 2017. 

Certifikační agentura Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Běžící projekt

Certifikace odborné způsobilosti služeb je posouzení a formální uznání, že daná služba odpovídá stanoveným kritériím kvality, odbornosti a komplexnosti. Jedná se o posouzení služby podle standardů odborné způsobilosti, jehož výsledkem je udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění. Certifikace je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí dotace na služby protidrogové politiky ze státního rozpočtu.

Akreditované vzdělávací programy

Běžící projekt

NVF o. p. s. je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí. V letech 2007 – 2011 pod číslem 2007/118-I. Od 8. 6. 2011 pod číslem 2011/0498-I.

Služby pro poskytovatele sociálních služeb

Běžící projekt

NVF – CEKAS nabízí poskytovatelům sociálních služeb podporu při zavádění standardů kvality sociálních služeb i v dalších oblastech jejich rozvoje.

Projekt "Hrajeme si s příběhy" - nová metoda pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů

Ukončený projekt
CEKAS při Národním vzdělávacím fondu, o.p.s. získal spolu s odborným partnerem HoSt – HomeStart Česká republika projekt z malého grantového schématu programu CZ04 – Ohrožené děti a mládež v rámci EHP fondů 2009 – 2014.
Cílem projektu je vytvořit a v praxi ověřit metodu práce s rodinou, která zajistí participaci dítěte na
rozhodovacích procesech, které se ho bezprostředně týkají. 
Více o projektu zde.
 

Akreditované vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina

Ukončený projekt

Cílem projektu je prostřednictvím realizace navrhovaných vzdělávacích programů zvyšovat kompetence jednotlivých skupin pracovníků a jejich profesionalitu tak, aby poskytovali uživatelům
kvalitní služby založené na respektování individuálních potřeb a na ochraně jejich práv.

Podpora procesu rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v Kraji Vysočina

Ukončený projekt

 

Cílem projektu je zaměřit pozornost poskytovatelů na proces naplňování zákonných požadavků na poskytovatele sociálních služeb. Na základě sebehodnocení kvality budou naplánována a realizována konkrétní opatření k naplňování legislativních požadavků (plány rozvoje organizací).

Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog

Ukončený projekt

 

Na základě usnesení Vlády ČR č. 300/2005 bylo dnem 1. 6. 2005 zahájen proces certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog. Tento den je důležitým mezníkem protidrogogové politiky vlády ČR. Proces certifikací je unikátním systémem hodnocení kvality sociálních služeb, který nemá v Evropě obdoby a je oblastí, ve které může ČR předávat ověřené zkušenosti dalším státům EU.

Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní práce

Ukončený projekt

Hlavním cílem projektu je stabilizovat lidské zdroje poskytovatelů NZDM a Terénní práce
prostřednictvím realizace akreditovaných vzdělávacích programů a podpory při zavádění standardů kvality sociálních služeb (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).